All posts by: dea

About dea

Sista dag för teckning i pågående nyemission – 3 juli

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

I enlighet med tidigare kommunikation är tisdagen den 3 juli 2018 sista dagen för teckning i Follicum AB (publ) (”Follicum” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Sista dag för handel med uniträtter är den 29 juni 2018. Aktieägare med aktiedepå bör kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa använder sig av ett tidigare slutdatum för teckning.

Fullständiga villkor och anvisningar samt övrig information om Bolaget framgår av det prospekt som upprättats i samband med företrädesemissionen. Prospekt, informationsfolder och anmälningssedel finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.follicum.se) och på Arctic Securities AS, filial Sveriges hemsida (www.arctic.com/secse).

Finansiell rådgivare
Finansiell rådgivare till Follicum i samband med Företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige som även agerar emissionsinstitut. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Lindahl.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Follicum. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Follicum kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Follicum kommer att offentliggöra. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Follicum för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. 

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Follicum och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “planeras”, “uppskattas”, “kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Om Follicum AB (publ)
Follicum AB (publ) är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på AktieTorget 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

Öppna pressmeddelande

BioStock-artikel: Follicum når viktig milstolpe och väljer topikal formulering av FOL-005

Den 27 juni 2018 publicerade BioStock en artikel om Follicum: ”Follicum når viktig milstolpe och väljer topikal formulering av FOL-005”

Läs artikeln

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på AktieTorget 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

Viktig milstolpe för Follicum – Topikal formulering av peptiden FOL-005 för behandling av håravfall utvecklad

Follicum AB (“Follicum” eller “företaget”) meddelar idag att företaget har utvecklat en ny topikal formulering av sin ledande peptidläkemedelskandidat FOL-005 för behandling av håravfall. Den nya formuleringen är en kosmetiskt tilltalande produkt som ska användas i kommande kliniska prövningar och innebär en stor framgång för hela projektet.

I Follicums pågående Fas IIa-studie behandlas patienter med håravfall med intradermala  injektioner i hårbotten. Parallellt med denna kliniska studie har ett långsiktigt utvecklingsarbete genomförts som nu resulterat i att en ny formulering för applicering direkt på skalpen tagits fram. Den nya produkten har visat sig på ett effektivt sätt leverera den aktiva substansen in i huden och in i hårsäckarna. Den valda formuleringen har också visat sig vara stabil vid långtidsförvaring. Produkten kommer nu att optimeras för tillverkning i större skala för att användas i kommande Fas II-prövningar.

VD Jan Alenfall kommenterar:
“Detta är en viktig milstolpe för Follicum och ett genombrott i utvecklingen. Vi är mycket nöjda med att ha utvecklat och valt  en formulering som har de egenskaper som eftersträvas för en kommersiell produkt i detta segment. Vår omfattande erfarenhet av att utveckla peptidläkemedel har varit till stor hjälp för att ta fram en formulering som är både stabil och som levererar FOL-005 till hårsäcken. Vi ser fram emot att starta en uppföljande Fas II-studie för att bekräfta effekten på hårväxt med en formulering som patienterna lätt kan administrera på egen hand.”

Om FOL-005
FOL-005 är en modifierad kort version av det endogena proteinet, osteopontin. I en avslutad fas I/IIa-studie visade sig FOL-005 vara en effektiv och säker behandling. Redan efter tre månaders behandling svarade tre av fyra patienter med ökad hårväxt. För närvarande pågår en fas IIa-studie för att undersöka säkerheten och effekten efter behandling med olika doser av läkemedelskandidaten FOL-005 eller placebo under tre månader. I denna studie doseras patienterna med injektioner i hårbotten tre gånger i veckan. Studien var fullrekryterad i början av juni 2018 och beräknas vara avslutad och top line data presenterade i slutet av 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2018.

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades är noterat på Spotlight Stock Market och handlas under FOLLI.  www.follicum.com.

Öppna pressmeddelande

Sommarhälsning från Follicum

Inledningen till 2018 var intensiv då vi inkluderade de första patienterna i den nya fas II-studien för stimulering av hårväxt och samtidigt arbetade vi med att generera nya prekliniska data för att stärka patentet inom diabetes där vi även har inkluderat en ny peptidklass! Patientrekryteringen i hårstudien har gått över förväntan och samtliga patienter var inkluderade i början av juni månad – helt enligt plan. Patienterna behandlas tre gånger i veckan under tre månader vilket innebär att vi planerar att redovisa resultatet under det sista kvartalet i år. Vi har samtidigt arbetat med att utveckla och utvärdera tre olika typer av beredningsformer av FOL-005 för applicering på huden. Nyligen kunde vi berätta att vi valt en formulering som bäst motsvarade kraven vad avser stabilitet och transport av FOL-005 till hårsäcken. Dessutom har denna formulering de mest tilltalande kosmetiska egenskaperna.

I början av året kunde vi också berätta att vi delvis kartlagt verkningsmekanismen för våra peptider inom både hår och diabetes då vi har identifierat intressanta receptorer som verkar vara nya terapeutiska targets inom båda områdena. Detta arbete är viktigt för kommande diskussioner med regulatoriska myndigheter och för att kunna vidareutveckla våra produkter. Arbetet kommer att fortsätta under det närmaste året för att i detalj förstå hur receptorerna och våra peptidklasser fungerar vilket även är viktigt i diskussioner med potentiella partners.

Inom diabetesprojektet har våra patenterade peptider, i pre-kliniska studier, visat intressanta effekter på frisättning av insulin.Projektet avancerar snabbt, och efter de positiva prekliniska resultaten skickade vi under våren in en förstärkt patentansökan. Vid årsskiftet planerar vi att välja läkemedelskandidat och att därefter inleda en fas I studie.  Vi vill nu accelerera diabetesprojektet ytterligare och genomför därför mellan 19 juni och 3 juli 2018 en fullt säkerställd emission inklusive teckningsoptioner under Q1 2019, som ska täcka bolagets kapitalbehov de kommande 18 månaderna.

Viktiga kommande milstolpar under 2018/19 är resultatet av den kliniska Fas II-studien på patienter med håravfall, ytterligarein vivo-resultat av bolagets peptider i diabetes, val av läkemedelskandidat inom diabetes, samt data på effekter av peptidklassen på diabeteskomplikationer.

Tre av fyra försökspersoner fick ökad hårväxt

Den första kliniska studien med FOL-005, som genomfördes vid Charité-sjukhuset i Berlin, visade en god säkerhetsprofil för substansen, vilket också var den primära målsättningen med studien. Dessutom visade studien att hårväxten statistiskt signifikant ökade med cirka 8 % efter endast 3 månaders behandling, en effekt som äri linje med vad som publicerats för befintliga preparat. Vi är också mycket nöjda med att studien visade att ungefär tre av fyra försökspersoner svarade positivt på behandlingen och fick ökad hårväxt. I denna första kliniska studie doserades FOL-005 med injektioner på låren på friska frivilliga försökspersoner.

Skalpstudien – alla patienter är inkluderade i studien

I den pågående fas IIa-studien kommer ca 60 försökspersoner med håravfall (alopecia) behandlas med antingen FOL-005 eller placebo på två minizoner på huvudet under tre månader. Studien genomförs på Charité-sjukhuset i Berlinsamt på ytterligare ett center, Bioskin i Hamburg. Ett flertal olika effektparameterar för hårtillväxt utvärderas för de olika doserna av FOL-005.

Injektion av FOL-005 på minizoner på skalp

Användarvänlig formulering

Arbetet med att utveckla en användarvänlig formulering fortgår enligt plan. Vi har arbetat parallellt med tre olika möjligheter och tagit fram prototypformuleringar som har testats med avseende på bl a stabilitet och distribution i huden. Vi har nyligen valt den bästa formuleringen och denna beredningsform kommer framöver att prövas i kliniska Fas II och Fas III-studier studier inför registrering och lansering av produkten.

Växande intresse för FOL-005 från potentiella partners

Marknaden för behandling av alopecia, d v s håravfall, är mycket omfattande. Försäljningen av registrerade läkemedel uppgår till cirka 3 miljarder USD globalt årligen och dessutom säljs andra produkter som inte är klassade som läkemedel för stora belopp. Follicum arbetar kontinuerligt med att kommunicera resultat och framgångar till potentiella partners och ser ett starkt och växande intresse för FOL-005 från många läkemedelsföretag. Follicums hårprojekt har nyligen väckt internationellt intresse i och med att vi uppmärksammades i en artikel i The New Yorker’s juninummer.

Ny peptidklass med stor potential inom behandling av diabetes

Vår nya peptidklass stimulerar frisättning av insulin och har potential att bli ett värdefullt komplement inom behandling av diabetes. Vi har under det senaste året genomfört en mängd prekliniska försök som har visat att Follicums peptider har insulinfrisättande effekt som är jämförbar, eller till och med bättre än, vissa befintliga diabetespreparat. Dessutom potentieras insulinfrisättningen med ökande glukoskoncentration i in vitro-försök. Potentialen hos peptiderna har också bekräftats i glukostoleranstester där de har en glukossänkande effekt hos försöksdjur. Diabetesmarknaden är mycket stor och konkurrensintensiv. Vi arbetar därför målinriktat med att identifiera faktorer som kan differentiera oss från konkurrenter och innebära ett tidigt partnerskap.

Follicums peptid visar på bra effekt jämfört med GLP-1, en substans som idag används inom diabetesbehandling.

Under våren har vi förstärkt vårt diabetespatent och skickade in en uppdaterad ansökan till patentmyndigheterna i början av maj månad. Det prekliniska arbetet genomförs framför allt i samarbete med Follicums forskarnätverk vid Lunds universitet.

De prekliniska resultaten visar också på peptidernas kapacitet att fördröja insjuknandet i Typ 1-diabetes i en djurmodell. Resultaten tydliggör dessutom att peptiden letar sig till, och stannar i, bukspottskörteln vilket är fördelaktigt för ett insulinreglerande preparat eftersom bukspottskörteln är kroppens centrum för insulinproduktion.

Nästa milstolpe inom diabetesprojektet är att välja en läkemedelskandidat vid årsskiftet 2018/2019 för att därefter under början av 2020 starta en fas I-studie. Målet är att driva fram ett projekt inom diabetes som är attraktivt för globala partners.

Deltagande i internationellt diabetesprojekt

Follicum ingår sedan 2017 i ett omfattande diabetesprojekt som leds från Lunds Universitet och vars arbete finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning. Detta projekt genomförs i samarbete med Lunds Universitet. Utöver Follicum ingår Skandinaviens största bolag Novo Nordisk, Johnson & Johnson Innovation,Probi, CardioVax, Region Skåne/Skånes Universitetssjukhussamt världens tredje största läkemedelsbolag Pfizeri projektet. Detta ger oss värdefulla kontakter och möjligheter till nätverkande på internationell toppnivå.Vi är också mycket glada att Novo Nordisk Foundation tilldelat Professor Jan Nilssons forskargrupp på Clinical Research Center vid Lunds Universitet 400 000 DKK för att utföra prekliniska diabetesstudier med Follicums peptider.

Follicums peptider ger en förbättrad insulinfrisättning jämfört med kontrollgrupp, en förbättring som är mest uttalad vid höga glukosnivåer, d v s som för diabetespatienter.

Synergieffekter mellan hår och diabetes projekten

Det finns tydliga synergier med att driva två peptidbaserade projekt i företaget. Med den omfattande kompetens och erfarenhet av peptidläkemedel som vi har upparbetat sedan start 2011, ser vi bl a att vi kan komma snabbt fram till att starta en första klinisk studie för att studera säkerhet och effekt.

Follicums peptider koncentreras till bukspottskörteln efter intravenös injektion i möss.

Fullt säkerställd företrädesemission täcker utvecklingskostnaderna

Den 18 maj 2018 beslutade Follicums styrelse att föreslå den extra bolagsstämman, som ägde rum den 4 juni 2018, att besluta om en nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget initialt cirka 15,5 MSEK och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare cirka 15,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer framförallt att användas till Follicums diabetesprojekt och täcka kapitalbehovet under de kommande 18 månaderna.

Avslutningsvis vill jag tacka Er för Ert intresse och stöd i arbetet med att utveckla Follicum till ett ledande internationellt företag inom hår och diabetesforskning. Vi har många intressanta och spännande milstolpar som kommer att bygga ytterligare värde i bolaget framför oss det närmaste året –  resultatet av den kliniska Fas II-studien på patienter med håravfall, ytterligare in vivo-resultat av bolagets peptider i diabetes, val av läkemedelskandidat inom diabetes, samt data på effekter av peptidklassen på diabeteskomplikationer.

Trevlig sommar!

Lund den 26 juni 2018
Jan Alenfall, VD

Öppna nyhetsbrev

Abstract accepterat för poster-presentation vid International Investigative Dermatology Conference i Orlando, 16-19 maj 2018

Follicum AB (“Follicum” eller “Bolaget”), ett biotech bolag i klinisk fas som fokuserar på utvecklingen av en ny sorts peptid för stimulering av hårväxt, meddelar idag att ett abstract har blivit accepterat för en poster-presentation vid konferensen International Investigative Dermatology som äger rum i Orlando, USA 16-19 maj 2018.Abstractet kommer att presenteras av Follicums samarbetspartner ImaBiotech – en kontraktsforskningsorganisation (CRO) som tillhandahåller innovativa imaging-tjänster. Uppgifter om abstracted presenteras nedan.

Poster-session: Poster Display session.
Abstractets titel: Analysis of Mice Skin Distribution Using MALDI-MSI after Subcutaneous Injections of a Potent Novel Peptide Hair Growth Promoter, FOL-005.
Poster nummer: 128.
Länk till abstractet: klicka här

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om ImaBiotech
ImaBiotech stöder läkemedelsindustrin med innovativa imaging-tjänster som förutspår vilken behandling som kommer att fungera i stratifierad population. ImaBiotech är en kontraktsforskningsorganisation (CRO) med två anläggningar en i Boston (MA) och en i Frankrike. Företaget erbjuder innovativa tjänster till läkemedelsforskningen för att ge bättre effektivitets- och toxicitetsbedömningar av läkemedel från prekliniska till kliniska steg, vilket ger bättre och säkrare läkemedel. www.imabiotech.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotech företag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på AktieTorget 2014 och handlas under FOLLI.  www.follicum.com

Öppna nyhet

Välkommen till vår nya hemsida!

Vår nya hemsida, www.follicum.com, gör det lättare att ta del av information om våra huvudområden hårväxt och diabetes.  Huvudsidan kommer att vara den engelskspråkiga versionen vilket markerar vårt behov att kommunicera utanför Sverige.

– Vår nya hemsida gör det renare och lättare att navigera för de som är intresserade av vårt bolag, säger Jan Alenfall, VD Follicum. Syftet är att besökaren direkt ska förstå vilka områden Follicum fokuserar på och vad som är mest aktuellt just nu. Förutom mer omfattande information kring vårt arbete med hårväxt har vi adderat information kring diabetes och vårt pre-kliniska projekt med peptiden FOL-014. Vi kommer att fortsätta att tillföra information i takt med att projekten utvecklas.

Follicum driver idag aktiviteter inom områdena hårväxt och diabetes samt ett formuleringsprojekt för FOL-005.  Vi vill göra det lättare att få en överblick över vilka projekt, möten och andra aktiviteter som är genomförda, pågående eller planerade. Follicum arbetar aktivt med att öka kännedomen om våra projekt för att attrahera partners och investerare utanför Norden.

– Många av våra intressenter har efterfrågat tydligare information och uppdelning i våra två områden hårväxt och diabetes, säger Jan Alenfall. Vi har också utökat aktiviteterna utanför Norden under den senaste tiden. Den nya hemsidan kommer att hjälpa oss att förverkliga visionen om att bli ett internationellt ledande företag inom hårväxt och diabetes.

Julhälsning från Follicum

2017 har varit ett riktigt spännande år då vi har kunnat meddela många framsteg för våra projekt! Först och främst har vi framgångsrikt avslutat den första kliniska studien med FOL-005, en kombinerad fas I/IIa-studie, där vi erhöll intressanta data som bl a visade att tre av fyra försökspersoner fick ökad hårväxt när de behandlats med FOL-005. Projektet drivs fortsatt med hög hastighet och vi har skickat in ansökan för nästa kliniska studie på skalp. Under året har vi också fått det positiva beskedet att FOL-005-patentet blivit beviljat i Kina, särskilt viktigt eftersom marknadspotentialen är enormt stor i Asien.

Inom diabetesprojektet har vår patenterade substans FOL-014, i pre-kliniska studier, visat intressanta effekter på frisättning av insulin. Tack vare dessa spännande resultat ingår Follicum sedan i början av året i ett omfattande diabetesprojekt som leds från Lunds Universitet och vars arbete finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning. Vi är också mycket glada att Novo Nordisk Foundation tilldelat Professor Jan Nilssons forskargrupp på Clinical Research Center vid Lunds Universitet 400 000 DKK för att utföra prekliniska diabetesstudier med Follicums peptider.

3 av 4 försökspersoner fick ökad hårväxt

en första kliniska studien med FOL-005, som genomfördes vid Charité-sjukhuset i Berlin, visade en god säkerhetsprofil för substansen, vilket också var den primära målsättningen med studien. Dessutom visade studien att hårväxten ökade med cirka 8 % jämfört med före behandling, en effekt som är i linje med vad som publicerats för befintliga preparat efter endast 3 månaders behandling. Vi är också mycket nöjda med att studien visade att ungefär tre av fyra försökspersoner svarade på behandlingen med ökad hårväxt. I denna första kliniska studie doserades FOL-005 på låren på friska frivilliga försökspersoner. Förberedelser pågår för att starta en fas IIa-studie på skalp i syfte att bekräfta de positiva resultaten vi sett på lår. Ansökningen för den nya studien är inskickad till myndigheter och etik-kommitté och kommer efter godkännande att påbörjas under början av 2018.

Figur 1. Mer än 75% fick ökad hårväxt med FOL-005. Hårtillväxt efter tre månaders behandling med placebo (PL) och fyra doser med FOL-005 (D1-D4). Staplarna visar andelen studiedeltagare som fick en hårstimulerande effekt av behandlingen. Dos (D2) visade bäst effekt och tre av fyra försökspersoner fick en ökad hårväxt med behandlingen

Skalpstudien – ny viktig milstolpe inom hårväxt

I den kommande fas IIa-studien kommer ca 60 försökspersoner med håravfall (alopecia) att behandlas med antingen FOL-005 eller placebo på två minizoner på huvudet. Precis som den första studien så kommer denna studie att genomföras på Charité-sjukhuset i Berlin samt på ytterligare ett center, Bioskin i Hamburg. Ett flertal olika effektparameterar för hårtillväxt kommer att utvärderas för de olika doserna av FOL-005 och vi planerar att kunna kommunicera resultatet under hösten 2018.

Utveckling av användarvänlig formulering för FOL-005

Arbetet med att utveckla en användarvänlig formulering fortlöper enligt plan. Vi arbetar parallellt med tre olika möjligheter och vi har tagit fram prototypformuleringar som nu testas med avseende på bl a stabilitet och distribution i huden. Baserat på resultaten från dessa experiment kommer den bästa formuleringen att väljas ut under våren 2018. Denna beredningsform kommer sedan att prövas i kliniska Fas II och Fas III-studier studier inför registrering och lansering av produkten.

Figur 2. FOL-005 binder till de celler som reglerar hårväxten. FOL-005 (svagt röd) lokaliseras till hårsäckar (inringade) efter injektion i möss. Blå färg markerar cellkärnor. FOL-005 hittar alltså till hårsäckarna och binder in till de celler som påverkar hårväxt, trots att FOL-005 har injicerats direkt in i blodet. Inbindning av FOL-005 till specifika celler i hårsäckarna men inte till andra celler i omkringliggande vävnad visar tydligt den specificitet FOL-005 har för dessa celler.

Växande intresse för FOL-005 från potentiella partners

Marknaden för behandling av alopecia, d v s håravfall, är mycket omfattande. Försäljningen av registrerade läkemedel uppgår till cirka 3 miljarder USD globalt årligen och dessutom säljs andra produkter som inte är klassade som läkemedel för stora belopp. Follicum arbetar kontinuerligt med att kommunicera resultat och framgångar till potentiella partners och ser ett starkt och växande intresse för FOL-005 från många läkemedelsföretag.

FOL-014 visar effekt i diabetes i prekliniska studier

I vårt prekliniska forskningsprogram har vi tagit fram den nya peptiden FOL-014. Denna peptid ger bland annat en markant ökning av insulinfrisättning från celler som isolerats från bukspottskörteln på möss. För närvarande pågår ett flertal in vitro-försök och studier i diabetes-sjukdomsmodeller för att ytterligare undersöka effekterna av FOL-014.

Figur 3. Follicums peptid binder specifikt till insulinreglerande celler. Follicums peptid ansamlas i bukspottskörteln efter en injektion under huden (huvudet är lokaliserat till vänster). Mörkare nyans motsvarar högre koncentration av peptiden i vävnaden. Injektionsstället syns tydligt på ryggen på bilden. Att peptiden tar sig till just bukspottskörteln är intressant eftersom de celler som frisätter insulin i kroppen finns där, i de så kallade Langerhanska öarna.

Figur 4. Follicums peptid binder till de insulin-producerande cellerna -detaljbild. Som komplement till Figur 3 visar denna bild i större förstoring vilka celler i en Langerhansk ö i bukspottskörteln som peptiden(röd) binder till. Blå färg markerar cell-kärnor och grönt är en bakgrundsfärg som används för att urskilja separata vävnader

Diabetes typ 2 är en folksjukdom som uppkommer på grund av vällevnad så som felaktig kost, alkohol, rökning och brist på motion. Follicums vision är att bygga nya värden inom behandling av diabetes, baserat på de mycket intressanta effekter FOL-014 visat.

Idag behandlas typ 2 diabetes med ett antal olika läkemedel. Flera av dessa behandlingar, bland andra GLP-1-analoger, syftar till att skjuta upp, minska eller helt undvika insulin-behandling. GLP-1-analogerna vilka stimulerar kroppens egen insulinproduktion är bland de mest framgångsrika diabetes-läkemedlen på marknaden. Den mest sålda produkten, Victoza från Novo Nordisk har en marknadsandel på 60 % och omsatte under 2016 ca 20 miljarder DKK. Novo Nordisk har nyligen meddelat att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA godkänner bolagets nya GLP-1-preparat Ozempic – det finns mao ett stort intresse för att hitta nya peptider för diabetesbehandling. Eftersom flera ursprungspatent på GLP-1 och dess analoger har eller håller på att gå ut är det därför intressant att identifiera nya peptider som efterföljare. Många bolag som fokuserar på diabetesbehandling kommer att behöva fylla på sin pipeline med nya projekt och vi är övertygade om att positiva resultat i diabetesprojektet skapar intresse hos dessa aktörer.

Follicum är partner i ett omfattande diabetes-forskningsprojekt

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SFF) bidrar med anslag till projekt inom naturvetenskap, teknik och medicin och Follicum deltar sedan i början av året i ett omfattande diabetesprojekt som finansieras av SFF med ca 100 miljoner SEK fördelat över flera år. Bakgrunden till vår roll i projektet är de mycket lovande prekliniska resultat vi sett med FOL-014. Follicum deltar tillsammans med flera ledande aktörer inom diabetesområdet, såsom Novo Nordisk, Johnson & Johnson Innovation, Pfizer och Region Skåne/Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Forskningsanslag från Novo Nordisk Foundation

I Follicums diabetesprogram arbetar vi tillsammans med Professor Jan Nilssons forskargrupp på CRC vid Lunds Universitet. Denna grupp tilldelades tidigare i år 400 000 DKK i ett anslag från Novo Nordisk Foundation för att utföra prekliniska diabetes-studier med Follicums peptider. Målsättningen med de prekliniska studierna är att studera effekterna och verkningsmekanismen av Follicums patenterade peptider, dels för att optimera utvecklingen men också för att potentiella partners och myndigheterna kräver att man har en uppfattning om mekanismen och en förståelse för hur dessa peptider fungerar.

Figur 5. FOL-014 ger bra effekt jämfört med substans som används inom diabetesbehandling. Staplarna visar insulinfrisättning i ett försök med isolerade Langerhanska öar efter behandling med GLP-1 (svart stapel) och FOL-014 (FOL-två koncentrationer, blå staplar) och kontrollgruppen som inte har fått någon behandling (vit stapel). FOL-014 visar på bra effekt jämfört med GLP-1, en substans som idag används inom diabetesbehandling.

Övertecknad emission

Under hösten genomförde Follicum en företrädesemission för att finansiera forsknings och utvecklings-programmet. Målsättningen var att ta in kapital för att med kraft påbörja flera värdehöjande aktiviteter framför allt inom stimulering av hårväxt. Fokus är på den kliniska fas IIa-studien på skalp samt utvecklingen av en ny tilltalande beredningsform som är enkel att använda. En mindre del av emissionslikviden kommer att användas för diabetesprojektet, vilket till största del finansieras inom SSF projektet och med forskningsanslaget från Novo Nordisk Foundation. Företrädesemissionen tecknades till cirka 25,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om ungefär 110 procent. Genom företrädesemissionen tillfördes Follicum cirka 23,5 MSEK, före emissionskostnader.

Swedish Growth Fund – ny stor ägare i Follicum

Swedish Growth Fund är en svensk fond med fokus på investeringar i innovativa bolag med en stark tillväxtpotential. Under hösten har fonden förvärvat Sunstone Life Science Ventures samtliga aktier i Follicum och dessutom investerat ytterligare 3,5 MSEK genom en riktad nyemission. Swedish Growth Fund har ett mycket brett kontaktnät och tillgång till expertis som kan bidra till att Follicum utvecklas till ett internationellt attraktivt biotech företag med en stark och differentierad produktportfölj.

Efter ett mycket spännande år för Follicum ser vi fram emot ett 2018 med många aktiviteter som kan synliggöra värdet av Follicums forskning än mer! Med dessa rader vill jag tacka för ert värdefulla stöd och önska er en vilsam jul och en god start på 2018. Kom ihåg att registrera dig på hemsidan för att få våra nyhetsblad i fortsättningen!

Lund den 19 december 2017

Jan Alenfall, VD

Öppna nyhetsbrev

Sommarhälsning från Follicum

Follicum vill med våra nyhetsblad nå ut till så många som möjligt av bolagets ägare och intressenter. Om du vill följa vår fortsatta utveckling ber vi dig därför att registrera din e-postadress på vår hemsida, www.follicum.se.

Bästa aktieägare,

2017 har redan burit med sig många spännande nyheter!  Vi har framgångsrikt avslutat den första kliniska studien med FOL-005, en kombinerad fas I/IIa-studie, helt enligt plan. Dessutom ingår Follicum sedan ett par månader i ett omfattande diabetesprojekt som leds från Lunds universitet och vars arbete finansieras av Stiftelsen för strategisk forskning. Möjligheten att ingå i diabeteskonsortiet har vi fått tack vare vår nya substans FOL-014, som i pre-kliniska studier visat intressanta effekter på frisättning av insulin.

Fas I/IIa-studie med FOL-005

Den första kliniska studien med FOL-005, som genomfördes vid Charité-sjukhuset i Berlin, visade en god säkerhetsprofil för substansen, vilket också var den primära målsättningen med studien. Dessutom visade resultaten en stimulering av hårtillväxt med cirka 8 % ökning jämfört med före behandling. Med tanke på att studien är utförd på lår, där hårfollikeln har en långsammare cykel jämfört med hårsäckar på skalpen, är vår bedömning att detta är ett bra resultat. Effektresultaten är också i linje med vad som publicerats för befintliga preparat i betydligt större registreringsgrundande fas III-studier på skalp. Resultaten från vår fas I/II-studie ska nu bekräftas i en fas II-studie på skalp.

Att FOL-005 är säker och tolererades väl av studiedeltagarna är oerhört viktigt och grund-läggande för det fortsatta utvecklingsprogrammet, som vi hoppas ska leda fram till att patienter framöver kan erbjudas en ny behandlingsmöjlighet med FOL-005.

Hårtillväxt efter tre månaders behandling med placebo (PL) och fyra doser med FOL-005 (D1-D4). Mörka staplar är andelen studiedeltagare med en hårstimulerande effekt och de ljusa är den andel som inte fick någon hårstimulerande effekt. Den röda linjen visar ett klockformat dosberoende av FOL-005.

Marknad för läkemedel som stimulerar hårväxt

Marknaden för behandling av alopecia, d v s skallighet, är omfattande. Försäljningen av registrerade läkemedel uppgår till cirka 3 miljarder USD globalt årligen, och FOL-005 skulle utgöra ett värdefullt alternativ eller komplement för de patienter som behöver alternativa behandlingar.

Parallellt pågår också utvecklingen av en användarvänlig formulering. Utvecklingsarbetet följer ett antal parallella spår för att avgöra om det är en salva, kräm, gel eller rentav FOL-005 i form av nanopartiklar som bäst ger en säker och tilltalande behandling.  Flera olika prototypformuleringar testas nu, och baserat på resultaten från stabilitetsstudier och andra in vitro-studier kommer den bästa formuleringen att väljas ut. Den framtagna beredningsformen kommer sedan att prövas i ytterligare fas II och därefter fas III-studier inför registrering och lansering.

FOL-014 visar effekt i diabetes i prekliniska studier

Follicums prekliniska forskning på andra humana proteiner har resulterat i den nya peptiden FOL-014. Denna peptid har visat sig ge en markant ökning av insulinfrisättning från celler som isolerats från bukspottskörteln på möss. Ytterligare prekliniska studier inom diabetes pågår för att undersöka effekterna av FOL-014 vidare. Diabetes typ 2 är en folksjukdom som uppkommer på grund av vällevnad så som felaktig kost, alkohol, rökning och brist på motion. Världshälsoorganisationen uppskattar antalet personer med diabetes till fler än 420 miljoner i världen, och förekomsten förväntas fördubblas inom 20 år. Follicums vision är att bygga nya värden inom behandling av diabetes, tack vare de mycket intressanta effekter FOL-014 visat.

Ansamling av Follicums peptid i bukspottskörteln. Mörkare nyans motsvarar högre koncentration av peptiden i vävnaden.

Follicums peptid (röd) binder till insulinproducerande celler i bukspottskörteln. Blå färg markerar cellkärnor, grönt är en bakgrundsfärg som används för att urskilja separata vävnader.

Typ 2 diabetes behandlas idag med ett antal olika läkemedel. Flera behandlingar syftar till att skjuta upp, minska eller helt undvika insulin-behandling. Bland sådana relativt nya mediciner finns bland andra GLP-1-analoger, vilka stimulerar kroppens egen insulinproduktion. GLP-1-analogerna är idag bland de mest lönsamma diabetesprodukterna och försäljningsvärdet väntas dessutom öka med mer än ca 10 % de kommande tio åren. Den mest sålda rodukten, Victoza från Novo Nordisk, har en marknadsandel på 60 % och omsatte under 2016 ca 20 miljarder DKK.

follicum-diagram-02

Insulinfrisättning från isolerade Langerhanska öar efter behandling med GLP-1 (svart stapel) och Follicums peptid (två koncentrationer, blå staplar) och utan behandling (vit stapel).

Follicum är partner i omfattande diabetes-forskningsprojekt

Stiftelsen för Strategisk Forskning bidrar med anslag till projekt inom naturvetenskap, teknik och medicin och Follicum har inbjudits att delta i det diabetesprojekt som kommer att drivas vid Lunds universitet. Projektet har ett anslag om upp till cirka 100 miljoner SEK fördelat över flera år och Follicum deltar tillsammans med flera etablerade aktörer inom diabetesområdet, såsom Novo Nordisk, Johnson & Johnson Innovation, Pfizer och andra aktörer såsom Probi, CardioVax och Region Skåne/Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Det är de prekliniska resultaten med FOL-014 som ligger till grund för Follicums deltagande, och tillsammans med övriga deltagare kommer vi att driva utvecklingsarbetet inom diabetes framåt.

Efter ett mycket givande första halvår för Follicum ser vi fram emot en lika intressant och givande höst! Med dessa rader vill jag tacka för ert värdefulla stöd som aktieägare och önska en glad sommar. Och, kom ihåg att registrera dig på hemsidan ifall du även i fortsättningen vill få våra nyhetsblad.

Lund den 21 juni 2017

Jan Alenfall, VD

Öppna Nyhetsbrev