All posts by: Erika Medin

About Erika Medin

Follicum offentliggör årsredovisning för 2021

Follicum AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2021. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.follicum.se, på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com och bifogas även till detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Edelswärd, tf VD, Follicum AB
E-post: info@follicum.com
Telefon: 0709 16 87 29

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad olika sjukdomsområden. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Follicums projekt har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För närvarande utvärderas möjligheter att utnyttja bolagets vävnadsreparerande peptider och unika formuleringsteknologi inom andra sjukdomsområden. För mer information, besök www.follicum.com.

Öppna Årsredovisning 2021

Coegin Pharma beslutar om emission av fusionsvederlag

Coegin Pharma AB (”Coegin Pharma”) har idag beslutat om emission av fusionsvederlag. Enligt fusionsplanen som antagits av styrelserna för Coegin Pharma och Follicum AB (”Follicum”) har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts till en (1) aktie i Coegin Pharma per innehavd aktie i Follicum per dagen för Bolagsverkets registrering av fusionen. Emissionen innebär att 81 698 104 aktier i Coegin Pharma emitteras.

Enligt fusionsplanen som antagits av styrelserna för Coegin Pharma och Follicum den 22 september 2021 har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts till en (1) aktie i Coegin Pharma per innehavd aktie i Follicum per dagen för Bolagsverkets registrering av fusionen.

Styrelsen i Coegin Pharma har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 maj 2021, beslutat om emission av fusionsvederlag. Det totala antalet aktier i Coegin Pharma som emitterats till Follicums aktieägare såsom fusionsvederlag är 81 698 104. Emissionen innebär en ökning av antalet aktier från 612 593 931 till 694 292 035 vilket motsvarar en utspädning om cirka 11,77 procent. Aktiekapitalet ökar från 27 566 726,895 kronor till 31 243 141,575 kronor.

Bolagsverket beräknas registrera fusionen måndagen den 7 februari 2022. I samband med registreringen av fusionen kommer Follicum att upplösas och samtliga dess tillgångar och skulder att övergå till Coegin Pharma.

I samband med att Bolagsverket registrerar fusionen kommer de aktieägare som är upptagna i Follicums aktiebok att erhålla fusionsvederlag. Follicums aktieägare erhåller aktier i Coegin Pharma den 9-11 februari 2022. Handel i Coegin Pharmas aktie sker som vanligt och kommer inte att påverkas av fusionsprocessen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Edelswärd, tf VD, Follicum AB
E-post: info@follicum.com
Telefon: 0709 16 87 29

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad olika sjukdomsområden. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Follicums projekt har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För närvarande utvärderas möjligheter att utnyttja bolagets vävnadsreparerande peptider och unika formuleringsteknologi inom andra sjukdomsområden. För mer information, besök www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande

Bolagsverket har lämnat tillstånd att verkställa fusionsplanen mellan Coegin Pharma och Follicum samt Follicum kommer inte offentliggöra bokslutskommuniké för 2021

Bolagsverket har lämnat tillstånd till Coegin Pharma AB (”Coegin Pharma”) att verkställa fusionsplanen avseende fusionen mellan Coegin Pharma och Follicum AB (”Follicum”). Follicum kommer inte att offentliggöra bokslutskommuniké för 2021. Årsredovisning för 2021 planeras att offentliggöras den 4 februari 2022.

Bolagsverket beräknas registrera fusionen måndagen den 7 februari 2022. I samband med registreringen av fusionen kommer Follicum att upplösas och samtliga dess tillgångar och skulder att övergå till Coegin Pharma.

I samband med att Bolagsverket registrerar fusionen kommer de aktieägare som är upptagna i Follicums aktiebok att erhålla fusionsvederlag. För varje aktie i Follicum erhålls en (1) aktie i Coegin Pharma. Follicums aktieägare erhåller aktier i Coegin Pharma den 9-11 februari 2022.

I och med att Follicum kommer att upphöra att existera som ett självständigt aktiebolag inom kort kommer den planerade bokslutskommunikén för 2021 inte att offentliggöras. Årsredovisning för 2021 planeras att offentliggöras den 4 februari 2022.

Se även preliminär tidsplan nedan som kan komma att ändras beroende på exempelvis Bolagsverkets handläggningstider.

Preliminär tidsplan

3 februari 2022
Sista dag för handel i Follicums aktie på Spotlight Stock Market.

7 februari 2022
Bolagsverket registrerar fusionen och Follicum upplöses.

9-11 februari 2022
Follicums aktieägare erhåller aktier i Coegin Pharma, dvs. fusionsvederlaget och upptagande till handel av de nyemitterade aktierna i Coegin Pharma på NGM Nordic SME.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Edelswärd, tf VD, Follicum AB
E-post: info@follicum.com
Telefon: 0709 16 87 29

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad olika sjukdomsområden. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Follicums projekt har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För närvarande utvärderas möjligheter att utnyttja bolagets vävnadsreparerande peptider och unika formuleringsteknologi inom andra sjukdomsområden. För mer information, besök www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande

Follicum delårsrapport 2021-01-01–2021-09-30

Sammanfattning av delårsrapport

Finansiell översikt första 9 månaderna 1 januari – 30 september

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 372 TSEK (110 TSEK)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -19 360 TSEK (-27 574 TSEK)
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,24 SEK (-0,41 SEK)
 • Soliditeten uppgick till cirka 83,38 % (79,56 %)

Finansiell översikt tredje kvartalet 1 juli – 30 september

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 223 TSEK (5 TSEK)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 852 TSEK (-6 568 TSEK)
 • Resultat per aktie uppgick till cirka -0,07 SEK (-0,10 SEK)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 1 juli – 30 september

 • Follicums styrelse entledigade Kim Arvid Nielsen från rollen som VD och utsåg bolagets finansdirektör Jonas Edelswärd till tillförordnad VD.
 • Follicum har avslutat sin likviditetsgaranti rörande handeln i aktien.
 • Follicum meddelade att bolagets samtliga utvecklingsprojekt pausas.
 • Coegin Pharma AB och Follicum AB föreslogs fusioneras.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Offentliggörande av fusionsdokument samt analys och rekommendation från Follicums styrelse.
 • Tilläggsdokument till fusionsdokumentet publiceras.
 • Tilläggsdokument till fusionsdokumentet publiceras.
 • Extra bolagsstämma hölls den 8 november 2021, beslut om godkännande av fusion fattades.

VD har ordet
Efter att ha utvärderat ett antal olika strukturella möjligheter kunde Follicum i september meddela att styrelserna i Follicum och Coegin Pharma antagit en fusionsplan för genomförande av ett samgående av bolagen där Follicum absorberas av Coegin Pharma.

Vid en extra bolagsstämma 8 november godkände aktieägarna fusionsplanen. Detta innebär att fusionen förväntas kunna vara slutförd redan under första kvartalet 2022. I samband med detta upplöses Follicum och aktieägarna i Follicum erhåller som fusionsvederlag en aktie i Coegin Pharma för varje innehavd aktie i Follicum.

Genom fusionen erhåller Coegin Pharma bl.a. ett läkemedelsutvecklingsprojekt mot håravfall och ett prekliniskt projekt inom diabeteskomplikationer. Det är Follicums bedömning att särskilt bolagets projekt inom diabeteskomplikationer passar väl in i Coegin Pharmas projektportfölj och att fusionen kan skapa intressanta möjligheter för forskningssamarbete där båda bolagens kompetenser kan dra nytta av varandra. Vidare får Coegin Pharma genom fusionen med Follicum tillgång till värdefull forskning vid Lund University Diabetes Center och de samarbetspartners som är knutna till Follicums projekt inom diabeteskomplikationer.

Fusionen mellan Coegin Pharma och Follicum förväntas skapa ytterligare synergier genom att Coegin Pharma tillför Follicums projekt ledningsresurser, kompetens inom business development samt resurser för fortsatt utveckling, vilket skapar bra förutsättningar för bolagets projekt framåt.

Jag delar styrelsens uppfattning om fusionen och de möjligheter den medför och tror fusionen kommer att erbjuda en bra miljö för bolagets forskning och läkemedelsutveckling att utvecklas vidare i och det ska bli spännande att följa nya Coegin Pharma framåt.

Jonas Edelswärd, tillförordnad verkställande direktör, Follicum AB

Finansiell kalender

 • Bokslutskommuniké, 2021: 2022-02-24

Rapporten i sin helhet bifogas

Avlämnande av delårsrapport
Lund, den 18 november 2021
Follicum AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Edelswärd, tf VD, Follicum AB
E-post: info@follicum.com
Telefon: 0709 16 87 29

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad olika sjukdomsområden. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Follicums projekt har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För närvarande utvärderas möjligheter att utnyttja bolagets vävnadsreparerande peptider och unika formuleringsteknologi inom andra sjukdomsområden. För mer information, besök www.follicum.com.

Öppna Delårsrapport

Information från Follicum AB:s extra bolagsstämma

Follicum AB:s extra bolagsstämma ägde rum måndagen den 8 november i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Kallelse till den extra bolagsstämman och förslag till beslut finns tillgängliga på www.follicum.se. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av fusionsplanen. Nedan följer en sammanfattning av styrelsens förslag och stämmans beslut.

Beslut om godkännande av fusionsplanen
Bolagsstämman beslutade om godkännande av fusionsplanen som har antagits av styrelserna för Follicum AB och Coegin Pharma AB den 22 september 2021 (”Fusionsplanen”). Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 30 september 2021 och registreringarna kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar den 4 oktober 2021.

Enligt Fusionsplanen ska fusionen ske genom absorption med Coegin Pharma som övertagande bolag och Follicum som överlåtande bolag. Genom Bolagsverkets registrering av fusionen, vilken beräknas ske tidigast under första kvartalet 2022, kommer Follicum att upplösas och alla dess tillgångar och skulder att övergå till Coegin Pharma AB. Redovisning av fusionsunderlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av Fusionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD, Coegin Pharma AB
E-post: info@coeginpharma.com
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com.
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Jonas Edelswärd, tf VD, Follicum AB
E-post: info@follicum.com
Telefon: 0709 16 87 29

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag, som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv hämning av nyckelenzymet cPLA2α, som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat “proof of concept”, för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer.

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad olika sjukdomsområden. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Follicums projekt har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För närvarande utvärderas möjligheter att utnyttja bolagets vävnadsreparerande peptider och unika formuleringsteknologi inom andra sjukdomsområden. För mer information, besök www.follicum.se.

Öppna Pressmeddelande

Coegin Pharma offentliggör tillägg till fusionsdokumentet

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte ett fusionsdokument. Detta pressmeddelande är inte heller ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller en uppmuntran att göra någon investering, och det kommer inte att ske någon försäljning av värdepapper i jurisdiktioner där ett sådant erbjudande, anfordran eller försäljning skulle vara otillåten utan registrering eller kvalifikation enligt sådan jurisdiktions värdepappersrättsliga lagar. Beslut avseende den föreslagna aktiebolagsrättsliga fusionen mellan Coegin Pharma AB (“Coegin Pharma“) och Follicum AB (“Follicum“) (“Fusionen“) ska uteslutande fattas på grundval av information som anges i kallelsen till Follicums extra bolagsstämma och fusionsdokumentet beträffande Fusionen, samt på självständiga analyser av informationen däri. Ni bör läsa fusionsdokumentet, vilket kommer att vara tillgängligt innan den/de extra bolagsstämmor som kommer att besluta om de frågor som anges häri hålls, för att få mer fullständig information om Fusionen. Ni bör även göra en självständig analys av informationen däri och fusionsdokumentet innan beslut fattas.

Coegin Pharma offentliggör tillägg till fusionsdokumentet

Styrelsen i Coegin Pharma AB, org. nr 559078-0465 (”Coegin Pharma”), har upprättat ett tilläggsdokument (”Tilläggsdokumentet”) till det fusionsdokument avseende fusionen mellan Bolaget och Follicum AB, org.nr 556851-4532, som offentliggjordes den 22 oktober 2021 (”Fusionsdokument”).

Tilläggsdokumentet har upprättats med anledning av att Coegin Pharma den 2 november 2021, genom ett pressmeddelande, offentliggjort att Coegin Pharma har rekryterat den första patienten till COAK-studien. Fusionsdokument och Tilläggsdokumentet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.coeginpharma.com) och på Follicum AB:s hemsida (www.follicum.se). För fullständiga villkor och övrig information om Fusionen hänvisas till Fusionsdokument.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD, Coegin Pharma AB
E-post: info@coeginpharma.com
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också Bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com.
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Jonas Edelswärd, tf VD, Follicum AB
E-post: info@follicum.com
Telefon: 0709 16 87 29

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag, som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv hämning av nyckelenzymet cPLA2α, som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat “proof of concept”, för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer.

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad olika sjukdomsområden. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Follicums projekt har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För närvarande utvärderas möjligheter att utnyttja bolagets vävnadsreparerande peptider och unika formuleringsteknologi inom andra sjukdomsområden. För mer information, besök www.follicum.se.

Öppna Pressmeddelande

Coegin Pharma offentliggör tillägg till fusionsdokumentet

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte ett fusionsdokument. Detta pressmeddelande är inte heller ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller en uppmuntran att göra någon investering, och det kommer inte att ske någon försäljning av värdepapper i jurisdiktioner där ett sådant erbjudande, anfordran eller försäljning skulle vara otillåten utan registrering eller kvalifikation enligt sådan jurisdiktions värdepappersrättsliga lagar. Beslut avseende den föreslagna aktiebolagsrättsliga fusionen mellan Coegin Pharma AB (“Coegin Pharma”) och Follicum AB (“Follicum”) (“Fusionen”) ska uteslutande fattas på grundval av information som anges i kallelsen till Follicums extra bolagsstämma och fusionsdokumentet beträffande Fusionen, samt på självständiga analyser av informationen däri. Ni bör läsa fusionsdokumentet, vilket kommer att vara tillgängligt innan den/de extra bolagsstämmor som kommer att besluta om de frågor som anges häri hålls, för att få mer fullständig information om Fusionen. Ni bör även göra en självständig analys av informationen däri och fusionsdokumentet innan beslut fattas.

Coegin Pharma offentliggör tillägg till fusionsdokumentet

Styrelsen i Coegin Pharma AB, org. nr 559078-0465 (”Coegin Pharma”), har upprättat ett tilläggsdokument (”Tilläggsdokumentet”) till det fusionsdokument avseende fusionen mellan Bolaget och Follicum AB, org.nr 556851-4532, som offentliggjordes den 22 oktober 2021 (”Fusionsdokument”).

Tilläggsdokumentet har upprättats med anledning av att Coegin Pharma den 25 oktober 2021, genom ett pressmeddelande, offentliggjort att Coegin Pharma har erhållit slutligt godkännande på COAK-studien. Fusionsdokument och Tilläggsdokumentet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.coeginpharma.com) och på Follicum AB:s hemsida (www.follicum.se). För fullständiga villkor och övrig information om Fusionen hänvisas till Fusionsdokument.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD, Coegin Pharma AB
E-post: info@coeginpharma.com
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också Bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com.
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Jonas Edelswärd, tf VD, Follicum AB
E-post: info@follicum.com
Telefon: 0709 16 87 29

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag, som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv hämning av nyckelenzymet cPLA2α, som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat “proof of concept”, för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer.

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad olika sjukdomsområden. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Follicums projekt har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För närvarande utvärderas möjligheter att utnyttja bolagets vävnadsreparerande peptider och unika formuleringsteknologi inom andra sjukdomsområden. För mer information, besök www.follicum.se.

Öppna Pressmeddelande

Coegin Pharma offentliggör fusionsdokument samt analys och rekommendation från Follicums styrelse

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte ett fusionsdokument. Detta pressmeddelande är inte heller ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller en uppmuntran att göra någon investering, och det kommer inte att ske någon försäljning av värdepapper i jurisdiktioner där ett sådant erbjudande, anfordran eller försäljning skulle vara otillåten utan registrering eller kvalifikation enligt sådan jurisdiktions värdepappersrättsliga lagar. Beslut avseende den föreslagna aktiebolagsrättsliga fusionen mellan Coegin Pharma AB (”Coegin Pharma”) och Follicum AB (”Follicum”) (”Fusionen”) ska uteslutande fattas på grundval av information som anges i kallelsen till Follicums extra bolagsstämma och fusionsdokumentet beträffande Fusionen, samt på självständiga analyser av informationen däri. Ni bör läsa fusionsdokumentet, vilket kommer att vara tillgängligt innan den/de extra bolagsstämmor som kommer att besluta om de frågor som anges häri hålls, för att få mer fullständig information om Fusionen. Ni bör även göra en självständig analys av informationen däri och fusionsdokumentet innan beslut fattas.

Coegin Pharma offentliggör fusionsdokument
Coegin Pharma offentliggjorde den 22 september 2021 att styrelserna för Coegin Pharma och Follicum gemensamt antagit en fusionsplan för att genomföra en fusion i vilken Coegin Pharma absorberar Follicum.

Coegin Pharma offentliggör idag ett fusionsdokument avseende samgåendet med Follicum i enlighet med Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Fusionsdokument hålls tillgängligt på både Coegin Pharmas och Follicums respektive hemsidor, www.coeginpharma.com och www.follicum.se. Fusionsdokumentet har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

Styrelsens analys och rekommendation

Styrelsen för Follicum rekommenderar enhälligt aktieägarna i Follicum att rösta för Fusionen.

Nedanstående uttalande görs av styrelsen för Follicum i enlighet med punkt II.19 i Takeover-reglerna.

Effekter för Follicum, dess anställda samt styrelsens utvärdering av Fusionen
Enligt takeover-reglerna ska styrelsen redovisa sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av Fusionen kan komma att ha på Follicum, särskilt sysselsättning, och sin uppfattning om Coegin Pharmas strategiska planer för Nya Coegin Pharma och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättning och på de platser där Follicum bedriver sin verksamhet.

Coegin Pharma har angivit att det i nuläget inte fattats några beslut om väsentliga förändringar av Coegin Pharmas eller Follicums anställda eller av den nuvarande organisationen och verksamheten, inklusive anställningsvillkoren och de platser där Bolagen bedriver verksamhet.

Enligt styrelsens uppfattning är det för tidigt för att avgöra vilken påverkan implementationen av Fusionen kommer att ha på Follicums verksamhet och anställda, men finner ingen anledning att ifrågasätta huruvida Coegin Pharmas beskrivning är korrekt. Styrelsen bedömer att Nya Coegin Pharma har den kompetens och finansiella styrka som är nödvändig för att kunna utveckla Follicums verksamhet. Med hänvisning till Follicums begränsade verksamhet idag anser styrelsen att utvecklingen inom ramen för Nya Coegin Pharma kommer att vara positiv för både sysselsättningen och Follicums verksamhet.

Styrelsens uppfattning om Fusionen är baserad på en bedömning av ett antal faktorer som styrelsen har ansett varit relevanta vid utvärderingen av Fusionen. Dessa faktorer inkluderar men är inte begränsade till Fusionens strategiska fördelar och den premie som tillkommer Follicums aktieägare.
Styrelsen anser att samgåendet med Coegin Pharma medför ett antal strategiska fördelar för Follicum, innefattande:

 • Skapande av möjligheter för ett effektivt forsknings- och utvecklingsarbete där både Follicums och Coegin Pharmas kompetenser kan dra nytta av varandra.
 • Skapa mervärde för aktieägarna i Nya Coegin Pharma genom synergier i form av bland annat Coegin Pharmas tillförsel av adekvat ledningskompetens och kompetens inom business development samt värdeförädling av Follicums forskningsprojekt inom diabeteskomplikationer.
 • Follicum undviker behov av att på egen hand arrangera ytterligare finansiering för Follicums verksamhet.

En (1) aktie i Follicum berättigar innehavaren att erhålla en (1) aktie i Coegin Pharma. Baserat på den volymviktade genomsnittskursen för Coegin Pharma-aktien innebär fusionsvederlaget en premie om cirka 36,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Follicum-aktien de senaste 10 handelsdagarna före den 21 september 2021 och cirka 9,8 procent jämfört med stängningskurserna för Follicum-aktien och Coegin Pharma-aktien den 21 september 2021. Follicums styrelse anser att fusionsvederlaget är skäligt, från en finansiell synvinkel, för Follicums aktieägare.

Rådgivare
Coegin Pharma har anlitat Klara Stock Market Adviser AB som projektledare och strategisk rådgivare, Advokatfirman Lindahl KB som legal rådgivare och Mangold Fondkommission AB har utsetts till emissionsinstitut av Coegin Pharma.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD, Coegin Pharma AB
E-post: info@coeginpharma.com
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com.
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Jonas Edelswärd, tf VD, Follicum AB
E-post: info@follicum.com
Telefon: 0709 16 87 29

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag, som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv hämning av nyckelenzymet cPLA2α, som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat “proof of concept”, för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer.

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad olika sjukdomsområden. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Follicums projekt har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För närvarande utvärderas möjligheter att utnyttja bolagets vävnadsreparerande peptider och unika formuleringsteknologi inom andra sjukdomsområden. För mer information, besök www.follicum.se.

Öppna Pressmeddelande