BioStock-artikel: Vd-intervju Follicum: Resultaten är väldigt spännande och motiverar oss att starta en topikal studie

1 november, 2018

BioStock-artikel: Vd-intervju Follicum: Resultaten är väldigt spännande och motiverar oss att starta en topikal studie

Igår kunde Follicum presentera top-line-resultat från sin First-In-Man skalp-studie med FOL-005 för stimulering av hårväxt. Resultaten bekräftar att behandlingen är säker och att FOL-005 har kapacitet att stimulera hårväxt vid optimal dosering. BioStock kontaktade bolagets vd Jan Alenfall för att få ytterligare kommentarer kring studien och dess resultat, vad de innebär och vad som blir nästa steg för Follicum.

Follicums huvudkandidat, FOL-005, utvecklas för stimulering av hårväxt. En första fas IIa-studie med syfte att undersöka säkerhet och terapeutisk effekt för fyra olika doser av FOL-005 samt placebo på skalp har just avslutats. Studien genomfördes i Tyskland, på Clinical Research Center for Hair and Skin Science (CRC) i Berlin och vid bioskin i Hamburg, ett fullservice-CRO specialiserat på̊ dermatologi. I studien har behandlingen administrerats som injektioner på patientens skalp.

I slutet av augusti hade samtliga patienter i den kliniska studien genomgått fullständig behandling och igår kunde bolaget presentera top-line data, d.v.s. en sammanfattning av de viktigaste fynden. Resultaten visar att hårväxten under studieperioden ökade med i genomsnitt 7 hår per cm2 vid den högsta dosen med FOL-005. I placebo-gruppen uppmättes ingen statistiskt signifikant behandlingseffekt. Studien var designad att mäta effekten efter behandlingen gentemot baseline istället för en direkt jämförelse med placebo-gruppen.

Därutöver kunde studien visa en markant ökning i antalet hårsäckar i tillväxtfas, särskilt vid den högsta undersökta dosen, medan placebogruppen istället visade en tydlig minskning. Denna positiva effekt tyder på att FOL-005 kan leda till ytterligare ökad hårväxt vid en längre behandling.

Användarvänlighet en viktig faktor
Parallellt med den rapporterade studien har Follicum också utvecklat en topikal formulering av kandidaten, dvs en krämliknande produkt som patienten själv kan administrera, för att optimera användarvänlighet och slutproduktens kommersiella potential. Läs mer.

I ett pressmeddelande framhåller bolaget att både dosen och behandlingslängden troligen behöver optimeras för att erhålla maximal behandlingseffekt, och att dessa aspekter kommer att ses över inför den planerade fas IIb-studien med topikal formulering. Man framhåller även att man letar efter lämplig utvecklingspartner för FOL-005-projektet.

“Resultaten från studien är väldigt lovande och sammantaget motiverar de oss att starta en topikal studie där vi optimerar dos, doseringsfrekvens och behandlingslängd på ett större patientunderlag för att undersöka den fulla potentialen av FOL-005.” – Jan Alenfall, vd Follicum

Jan Alenfall, kan du börja med att beskriva designen på er studie, vad som var syftet och vilka resultat ni förväntade er att erhålla?

Jan Alenfall, vd Follicum

Jan Alenfall, vd Follicum

 • Den nu avrapporterade studien var den första där FOL-005 testats på skalpen på patienter som lider av håravfall (alopeci). Studien planerades baserat på de lyckade resultat vi tidigare sett i vår första studie där FOL-005 testades på låret på friska frivilliga personer. Den här studien har varit lika lång som den första, d.v.s. 3 månader och båda studierna gjordes med injektion. Vi testade fyra aktiva doser, där antalet patienter var mellan 20 och 25 per grupp. Målsättningen var att erhålla resultat som visar att substansen är säker att ge även på skalp, och för att få signaler på att FOL-005 har en stimulerande effekt också på hårsäckarna på huvudet.
 • Erfarenheten från tidiga studier med t ex Minoxidil och Finasteride visar att det är svårt att erhålla signifikanta resultat på ökad hårväxt i studier på ett litet patientunderlag eftersom variationen mellan patienterna ofta är stor. Men, eftersom det är mycket kostsamt att genomföra kliniska studier och varje extra patient kostar mycket, var det i denna första skalp-studie inte aktuellt att inkludera fler patienter. Utifrån publicerade studier uppskattade vi att få ett resultat som visade på en ökning av mellan 5 och 10 hårstrån/cm2. Samma storleksordning ser vi i publicerade studier med Minoxidil och Finasteride, även i studier som har betydligt längre behandlingstid. I kommande, större studier av FOL-005 ska doseringen med vår topikala formulering optimeras och då förväntar vi oss större ökningar av hårdensiteten.
 • I mindre och korta studier är det viktigt att analysera ytterligare parametrar utöver hårtätheten som var det primära målet i denna studie. Därför har vi studerat flera andra effekter, t.ex. hur många hårstrån som befinner sig i aktiv tillväxtfas (anagen-fas) respektive i vilofas (telogenfas) och hur mycket hårstråna växer per dag. Positiva effekter på dessa parametrar är minst lika viktiga som en effekt på själva hårtätheten. I kommande registreringsgrundande studier kommer behandlingstiden att behöva vara minst 6 månader för att den maximala effekten skall kunna observeras vilket är helt i linje med de studier som görs idag på liknande preparat. Det är viktigt att inse att hårväxt tar tid och att det skiljer sig åt beroende på var på kroppen man studerar hårväxt.

Kan du utveckla något kring resultaten från er fas IIa-studie med FOL-005?

Tillväxtfas (anagen)

Tillväxtfas (anagen)

 • Den kliniska studien bekräftar att behandling med FOL-005 är säker och att den har en positiv effekt på hårväxten med en ökning om 7 hår per cm2, trots den korta behandlingstiden. Denna ökning överensstämmer med de fynd som man ser efter mycket längre tids behandling med t ex minoxidil och finasteride. Vi är mycket nöjda med att ha visat detta resultat i en så pass liten och kort studie. Effekten var dessutom nästan statistiskt signifikant jämfört med baseline. För placebo kunde ingen statistisk säkerställd skillnad visas. I nuläget har vi inte testat den slutgiltiga topikala formuleringen och vi har inte heller den färdiga doseringen klar utan arbetet med att optimera doseringen pågår.
 • Vi ser också intressanta resultat i flera av de sekundära effektparametrarna där en av de viktigaste är en tydlig ökning av antal hår i tillväxtfas vilket tyder på att vi kan ”väcka” eller aktivera hårsäckar. Resultaten visade alltså både en ökning av det totala antalet hårstrån och av antalet hårstrån som är i tillväxtfas vilket tydligt talar för att vi med längre tids behandling skulle kunna se en ännu kraftigare ökning av hårtätheten.
 • Vi observerar också att det är en stor variation i materialet varför större studier är nödvändiga med en längre behandlings- och observationsperiod. Resultaten från studien är väldigt lovande och sammantaget motiverar de oss att starta en topikal studie där vi optimerar dos, doseringsfrekvens och behandlingslängd på ett större patientunderlag för att undersöka den fulla potentialen av FOL-005.
 • Att starta studien med den topikala formuleringen blir mycket viktigt för att inte tappa tempo i den kliniska utvecklingen och för att säkerställa att vi är kommersiellt intressanta, eftersom vi bedömer att en produkt som behöver injiceras inte är tillräckligt attraktiv för patienten.

Vad innebär resultaten för ert hår-projekt och vad blir nästa steg?

Vilofas (telogen)

Vilofas (telogen)

 • Behandlingseffekten på hårdensiteten vid den högsta dosen var något svagare än i föregående studie och vi såg inga tydliga effekter vid de lägre doserna. Detta innebär att vi i nästa studie planerar att öka dosen, dosera fler gånger per vecka samt, när vi kommer till registreringsgrundande studier, behandla patienterna under en längre tidsperiod med den topikala formuleringen.
 • Effekten på att aktivera hårsäckarna är mycket tydlig i denna studie vilket alltså tyder på att hårväxten kan öka ytterligare vid en optimal dosering och vid en längre tids behandling. Detta fynd är speciellt intressant eftersom en alltför kort tillväxtfas är grundproblemet hos hårsäckar hos patienter med alopeci.
 • Vi kommer att informera samtliga företag som visat intresse för FOL-005 om de positiva resultaten och det kan förhoppningsvis leda till en diskussion om ett närmare samarbete.

Ni har även ett påbörjat projekt för att motverka oönskad hårväxt, något som har satts på paus till förmån för utvecklingen av FOL-005 för stimulering av hårväxt. Har studieresultatet någon inverkan även på detta projekt?

 • Vi har inte kapacitet i nuläget att arbeta med detta projekt men kommer eventuellt att aktivera det när vi har hittat en kommersiell partner till FOL-005 för behandling av håravfall.

Om vi byter perspektiv, vad innebär resultatet för Follicum som bolag och värdet av er projektportfölj?

 • Follicum har idag flera ben att stå på genom de senaste årens utvecklingsprogram inom diabetes.
 • Vårt första ben och ursprungliga projekt är hårregleringsprojektet där vi nu för första gången ser resultat på skalp där vi visar positiva och intressanta förändringar i hårtätheten och andra hårväxtparametrar. Vi planerar för att ta FOL-005 in i nästa kliniska fas med vår nya topikala formulering för att optimera dosen, öka doseringsfrekvensen och om möjligt även utöka behandlingstiden. Vi räknar med att kunna starta en topikal hårstudie tidigast under senhösten 2019 samt att under tiden hitta en kommersiell partner som kan fortsätta den kliniska utvecklingen av FOL-005. FOL-005 är ett av få utvecklingsprojekt i klinisk fas II inom hårväxt globalt sett, vilket är en styrka för bolaget och ökar möjligheten att hitta en partner för projektet. Den tydliga ökningen av antal hår i tillväxtfas (aktivering av hårsäckarna) i den nyligen avslutade studien tillsammans med en ny patenterbar topikal formulering kommer troligen att väcka intresse hos internationella företag med produktportföljer inom hår och dermatologi. Vi träffar en del av de företagen på det stora partneringmötet BIO-Europe i Köpenhamn under nästa vecka och det ska bli mycket intressant att presentera dessa preliminära data och få ta del av deras feedback.
 • Det andra benet i vår verksamhet är diabetesprojektet som fortsätter att avancera framåt i snabb takt och vi har målsättningen att välja en läkemedelskandidat under början av 2019. Erfarenheten och den samlade kunskapen från hårprojektet kommer att vara en fördel när vi går vidare med diabetesprojektet eftersom vi utgår från en liknande peptidfamilj och utvecklingsprocessen är snarlik. Vi har genom hårstudien visat att vi kan driva ett komplext fas II-projekt på tid och budget vilket borde öka förtroendet ytterligare för bolaget. Vi driver ett omfattande prekliniskt program inom diabetes med mycket intressanta in vitro– och in vivo-försök med fokus på att identifiera positiva effekter på viktiga diabeteskomplikationer. Vi avser att kommunicera resultaten i den omfattning vi kan utan att äventyra vårt patent, vilket kommer att stärkas ytterligare med dessa data.
 • Follicum ingår i det stora SSF-diabetesprojektet sedan två år tillbaka vilket effektiviserar vårt utvecklingsarbete och det nyligen tilldelade anslaget från Novo Nordisk Foundation innebär extra resurser för den prekliniska forskningen kring våra peptider. Vi har idag en bra dialog med många stora diabetesföretag med målsättningen att inleda ett vetenskapligt samarbete när vi har tillräckligt med unika data på en eller flera diabeteskomplikationer.
 • Sammantaget har studieresultaten på hårväxt gett oss ytterligare viktig information för att optimera det kliniska programmet och Follicum har återigen bevisat att vi kan leverera enligt tid och plan.

Vilka ytterligare milstolpar kan vi förvänta oss för Follicum under det kommande året?

 • Vi planerar att lämna in patentet på den topikala formuleringen innan årets utgång samt också stärka upp diabetespatentet ytterligare. Vi hoppas kunna kommunicera både in vitro- och in vivo-resultat inom diabetesprojektet under de närmaste 6 månaderna samt välja en läkemedelskandidat i början av 2019. Den topikala hårstudien planeras att starta tidigast under hösten 2019.

Det här händer vid håravfall

Hair_Growth_Scalp

Det som händer vid håravfall är: (1) En minskning av varaktigheten av tillväxtfasen för en stor andel hår, vilket ger en kortare hårcykel. Denna förändring ökar i storlek över tid. Ju mer avancerat håravfallet är desto större andel hårsäckar befinner sig i vilofas. En parallell nedgång i hårdiametern sker, vilket också ger en visuell minskning av hårtätheten. (2) Viloperioderna innan hårets tillväxtfas inträder blir längre, vilket leder till en minskning av antalet hår som finns på hårbotten.

På skalp har den normala hårcykeln 3 stadier där den längsta är tillväxtfasen (anagen), där ca 80% av hårsäckarna befinner sig. Denna fas är ca 2-6 år lång. Nästa fas kallas övergångsfasen (katagen) och är 1-3 månader. Vilofasen (telogen) är 6-12 månader och ca 15-20% av hårsäckarna befinner sig i denna fas. Hår i tillväxtfas på våra huvuden växer alltså kontinuerligt i 2 till 6 år jämfört med på andra delar av vår kropp som våra ögonbryn, ögonfransar, armar och ben, som bara växer i upp till 45 dagar.

Hår på övriga delar på kroppen går igenom samma process som håren på huvudet, men hela cykeln varar bara i ca en månad. Det är därför de är så mycket kortare än huvudhår. Dessutom växer hår på olika delar av våra kroppar i olika hastigheter per månad. Till exempel växer ögonbrynen med en hastighet av bara 4 mm per månad vilket skall jämföras med 10-15 mm per månad på skalp. Detta är ytterligare en förklaring till varför kroppshåren inte blir lika långa som håret på huvudet.

När man blir äldre kan vissa hårsäckar sluta att växa, varför gamla människor ofta drabbas av håravfall och blir tunnhåriga eller slutligen blir skalliga. Dessutom har olika människor, mestadels på grund av den genetiska bakgrunden, olika långa tillväxtperioder. Sammantaget innebär det att det finns en stor variation mellan olika människors hårväxt, beroende på ålder, genetisk predisposition, näringsstatus, stressnivåer, var på kroppen man mäter hårväxt, med mera.

Hos patienter med håravfall (alopeci) är alltså tiden hos hårcykelns faser förändrade. De viktigaste förändringarna är att tillväxtfasen är förkortad samt vilofasen blir förlängd som beskrivs ovan. Det är därför viktigt att genomföra studier under en längre tidsperiod med olika doseringar för att undersöka den fulla potentialen hos en läkemedelskandidat.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Läs intervjun på BioStock