Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2016-01-01 – 2016-12-31)

 Fjärde kvartalet (2016-10-01 – 2016-12-31)

Definitioner

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
Den 22 november informerade Follicum aktiemarknaden om att samtliga av deltagarna i den pågående kliniska fas I/IIa-studien skulle vara färdigbehandlade i januari 2017, istället för december 2016, vilket tidigare kommunicerats. Detta med anledning av studietekniska dröjsmål. Styrelsen i Bolaget informerade om att bedömningen var att denna tidsplanjustering inte skulle medföra någon försening avseende resultatrapportering av studien, vilken fortsatt avsågs att ske tidigt under 2017.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Follicum erhöll i januari 2017 godkännande av patentansökningar i Japan och i Ryssland. De båda patenten skyddar Bolagets peptider generellt och för reglering av hårväxt specifikt i de båda länderna till och med år 2032. Detta innebär att Follicum har patentskydd i följande länder/regioner baserat på ursprungspatentet Europa, Japan, USA, Australien, Hong Kong och Ryssland.

I februari 2017 meddelade Follicum att den kliniska fas I/IIa-studiens säkerhetsdata analyserats och att de visar att FOL-005 tolereras väl. Analys av effektdata pågår för närvarande och resultaten är planerade att rapporteras under det andra kvartalet 2017.

Övriga händelser
I februari 2017 meddelade Follicum att Stiftelsen för Strategisk Forskning (”SSF”) beslutat att dela ut 400 MSEK till fyra projekt inom programmet ”Industrial Research Centres”. Follicum är partner i ett av de projekt som tilldelats anslag. Projektet rör individanpassad medicin i diabetes och anslaget som projektet tilldelats avser en summa om upp till cirka 100 MSEK fördelat över flera år. Follicums arbete utgör en mindre del av projektet och berör inte direkt diabetes, men kan sägas vara relaterat till sjukdomens komplikationer.

VD Jan Alenfall kommenterar
Vi kan nu se tillbaka på ett spännande 2016. Under året fokuserades naturligtvis en stor del av resurserna på den kliniska studie vi inledde i januari 2016 och som avslutats i januari 2017. Vi kunde nyligen, efter den första analysen, rapportera studiens initiala resultat avseende säkerheten för FOL-005, vilka visar att vår produktkandidat har god säkerhet och inte visar några tecken på toxicitet – helt i enlighet med våra förväntningar. Säkerhet har varit studiens primära fokus. Vi har därutöver dessutom kunnat undersöka effekt av vår behandling, vilket vi betraktar som en bonus. Just nu pågår analys av effektdata, vars resultat vi beräknar kunna rapportera under det andra kvartalet 2017. Det som händer nu är att studiedeltagarna kommer att observeras i ytterligare tre månader, då de inte får någon behandling. Därefter kommer vi att genomföra ytterligare analys för att sedan kunna presentera studiens slutresultat. Vi ser med stor förväntan framemot de kommande månaderna. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till Charité i Berlin som utfört ett utomordentligt arbete i den kliniska fas I/IIa-studien – alla förväntningar på samarbetet har införlivats!

”Vi kunde nyligen, efter den första analysen, rapportera studiens initiala resultat avseende säkerheten för FOL-005, vilka visar att vår produktkandidat har god säkerhet och inte visar några tecken på toxicitet – helt i enlighet med våra förväntningar.”

Under hösten inledde och intensifierade vi formuleringsarbetet av den framtida produkten. Som vi tidigare berättat är ambitionen att utveckla till exempel en kräm eller gel. Framställningen är mycket omfattande och tidskrävande men vi beräknar att ha de första prototyperna klara under 2017. Vi har även arbetat med att förbereda den fortsatta prekliniska utvecklingen av andra indikationer. Den här utvecklingen fortgår enligt plan och bäddar för ett fortsatt spännande år.

”Utvecklingen fortgår enligt plan och bäddar för ett spännande 2017.”

I början av innevarande år kunde vi meddela att vi erhållit godkännande av patentansökningar i både Japan och Ryssland. De båda patenten medför skydd i länderna till och med år 2032. Både Ryssland och Japan är viktiga marknader för Follicum i framtiden så godkännanden är mycket glädjande. Vi vet att intresset för vår forskning är mycket stort i Asien. Vi har nu godkännande avseende detta patent i Ryssland, Japan, USA, Europa, Australien, samt Hong Kong och har således ett mycket gott skydd avseende vår kandidatmolekyl på betydelsefulla marknader runt om i världen.

Avslutningsvis kan nämnas att vi gläds åt att vara en del i det diabetesprojekt vid Lunds universitet som leds av Maria F. Gomez och som Stiftelsen för Strategisk Forskning beslutat att tilldela upp till cirka 100 MSEK. Även om Follicums del i projektet är liten är vi hemskt glada att vara med och agera på ett så viktigt forskningsområde och med de kompetenta personer som ingår i projektet.

Jan Alenfall – VD, Follicum AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall, VD
Telefon: +46 (0)46 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017.

Öppna Bokslutskommuniké