Press

Follicum offentliggör årsredovisning för 2021

Follicum AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2021. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.follicum.se, på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com och bifogas även till detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Edelswärd, tf VD, Follicum AB
E-post: info@follicum.com
Telefon: 0709 16 87 29

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad olika sjukdomsområden. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Follicums projekt har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För närvarande utvärderas möjligheter att utnyttja bolagets vävnadsreparerande peptider och unika formuleringsteknologi inom andra sjukdomsområden. För mer information, besök www.follicum.com.

Öppna Årsredovisning 2021

Coegin Pharma beslutar om emission av fusionsvederlag

Coegin Pharma AB (”Coegin Pharma”) har idag beslutat om emission av fusionsvederlag. Enligt fusionsplanen som antagits av styrelserna för Coegin Pharma och Follicum AB (”Follicum”) har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts till en (1) aktie i Coegin Pharma per innehavd aktie i Follicum per dagen för Bolagsverkets registrering av fusionen. Emissionen innebär att 81 698 104 aktier i Coegin Pharma emitteras.

Enligt fusionsplanen som antagits av styrelserna för Coegin Pharma och Follicum den 22 september 2021 har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts till en (1) aktie i Coegin Pharma per innehavd aktie i Follicum per dagen för Bolagsverkets registrering av fusionen.

Styrelsen i Coegin Pharma har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 maj 2021, beslutat om emission av fusionsvederlag. Det totala antalet aktier i Coegin Pharma som emitterats till Follicums aktieägare såsom fusionsvederlag är 81 698 104. Emissionen innebär en ökning av antalet aktier från 612 593 931 till 694 292 035 vilket motsvarar en utspädning om cirka 11,77 procent. Aktiekapitalet ökar från 27 566 726,895 kronor till 31 243 141,575 kronor.

Bolagsverket beräknas registrera fusionen måndagen den 7 februari 2022. I samband med registreringen av fusionen kommer Follicum att upplösas och samtliga dess tillgångar och skulder att övergå till Coegin Pharma.

I samband med att Bolagsverket registrerar fusionen kommer de aktieägare som är upptagna i Follicums aktiebok att erhålla fusionsvederlag. Follicums aktieägare erhåller aktier i Coegin Pharma den 9-11 februari 2022. Handel i Coegin Pharmas aktie sker som vanligt och kommer inte att påverkas av fusionsprocessen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Edelswärd, tf VD, Follicum AB
E-post: info@follicum.com
Telefon: 0709 16 87 29

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad olika sjukdomsområden. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Follicums projekt har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För närvarande utvärderas möjligheter att utnyttja bolagets vävnadsreparerande peptider och unika formuleringsteknologi inom andra sjukdomsområden. För mer information, besök www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande

Bolagsverket har lämnat tillstånd att verkställa fusionsplanen mellan Coegin Pharma och Follicum samt Follicum kommer inte offentliggöra bokslutskommuniké för 2021

Bolagsverket har lämnat tillstånd till Coegin Pharma AB (”Coegin Pharma”) att verkställa fusionsplanen avseende fusionen mellan Coegin Pharma och Follicum AB (”Follicum”). Follicum kommer inte att offentliggöra bokslutskommuniké för 2021. Årsredovisning för 2021 planeras att offentliggöras den 4 februari 2022.

Bolagsverket beräknas registrera fusionen måndagen den 7 februari 2022. I samband med registreringen av fusionen kommer Follicum att upplösas och samtliga dess tillgångar och skulder att övergå till Coegin Pharma.

I samband med att Bolagsverket registrerar fusionen kommer de aktieägare som är upptagna i Follicums aktiebok att erhålla fusionsvederlag. För varje aktie i Follicum erhålls en (1) aktie i Coegin Pharma. Follicums aktieägare erhåller aktier i Coegin Pharma den 9-11 februari 2022.

I och med att Follicum kommer att upphöra att existera som ett självständigt aktiebolag inom kort kommer den planerade bokslutskommunikén för 2021 inte att offentliggöras. Årsredovisning för 2021 planeras att offentliggöras den 4 februari 2022.

Se även preliminär tidsplan nedan som kan komma att ändras beroende på exempelvis Bolagsverkets handläggningstider.

Preliminär tidsplan

3 februari 2022
Sista dag för handel i Follicums aktie på Spotlight Stock Market.

7 februari 2022
Bolagsverket registrerar fusionen och Follicum upplöses.

9-11 februari 2022
Follicums aktieägare erhåller aktier i Coegin Pharma, dvs. fusionsvederlaget och upptagande till handel av de nyemitterade aktierna i Coegin Pharma på NGM Nordic SME.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Edelswärd, tf VD, Follicum AB
E-post: info@follicum.com
Telefon: 0709 16 87 29

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad olika sjukdomsområden. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Follicums projekt har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För närvarande utvärderas möjligheter att utnyttja bolagets vävnadsreparerande peptider och unika formuleringsteknologi inom andra sjukdomsområden. För mer information, besök www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande

Follicum delårsrapport 2021-01-01–2021-09-30

Sammanfattning av delårsrapport

Finansiell översikt första 9 månaderna 1 januari – 30 september

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 372 TSEK (110 TSEK)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -19 360 TSEK (-27 574 TSEK)
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,24 SEK (-0,41 SEK)
 • Soliditeten uppgick till cirka 83,38 % (79,56 %)

Finansiell översikt tredje kvartalet 1 juli – 30 september

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 223 TSEK (5 TSEK)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 852 TSEK (-6 568 TSEK)
 • Resultat per aktie uppgick till cirka -0,07 SEK (-0,10 SEK)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 1 juli – 30 september

 • Follicums styrelse entledigade Kim Arvid Nielsen från rollen som VD och utsåg bolagets finansdirektör Jonas Edelswärd till tillförordnad VD.
 • Follicum har avslutat sin likviditetsgaranti rörande handeln i aktien.
 • Follicum meddelade att bolagets samtliga utvecklingsprojekt pausas.
 • Coegin Pharma AB och Follicum AB föreslogs fusioneras.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Offentliggörande av fusionsdokument samt analys och rekommendation från Follicums styrelse.
 • Tilläggsdokument till fusionsdokumentet publiceras.
 • Tilläggsdokument till fusionsdokumentet publiceras.
 • Extra bolagsstämma hölls den 8 november 2021, beslut om godkännande av fusion fattades.

VD har ordet
Efter att ha utvärderat ett antal olika strukturella möjligheter kunde Follicum i september meddela att styrelserna i Follicum och Coegin Pharma antagit en fusionsplan för genomförande av ett samgående av bolagen där Follicum absorberas av Coegin Pharma.

Vid en extra bolagsstämma 8 november godkände aktieägarna fusionsplanen. Detta innebär att fusionen förväntas kunna vara slutförd redan under första kvartalet 2022. I samband med detta upplöses Follicum och aktieägarna i Follicum erhåller som fusionsvederlag en aktie i Coegin Pharma för varje innehavd aktie i Follicum.

Genom fusionen erhåller Coegin Pharma bl.a. ett läkemedelsutvecklingsprojekt mot håravfall och ett prekliniskt projekt inom diabeteskomplikationer. Det är Follicums bedömning att särskilt bolagets projekt inom diabeteskomplikationer passar väl in i Coegin Pharmas projektportfölj och att fusionen kan skapa intressanta möjligheter för forskningssamarbete där båda bolagens kompetenser kan dra nytta av varandra. Vidare får Coegin Pharma genom fusionen med Follicum tillgång till värdefull forskning vid Lund University Diabetes Center och de samarbetspartners som är knutna till Follicums projekt inom diabeteskomplikationer.

Fusionen mellan Coegin Pharma och Follicum förväntas skapa ytterligare synergier genom att Coegin Pharma tillför Follicums projekt ledningsresurser, kompetens inom business development samt resurser för fortsatt utveckling, vilket skapar bra förutsättningar för bolagets projekt framåt.

Jag delar styrelsens uppfattning om fusionen och de möjligheter den medför och tror fusionen kommer att erbjuda en bra miljö för bolagets forskning och läkemedelsutveckling att utvecklas vidare i och det ska bli spännande att följa nya Coegin Pharma framåt.

Jonas Edelswärd, tillförordnad verkställande direktör, Follicum AB

Finansiell kalender

 • Bokslutskommuniké, 2021: 2022-02-24

Rapporten i sin helhet bifogas

Avlämnande av delårsrapport
Lund, den 18 november 2021
Follicum AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Edelswärd, tf VD, Follicum AB
E-post: info@follicum.com
Telefon: 0709 16 87 29

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad olika sjukdomsområden. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Follicums projekt har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För närvarande utvärderas möjligheter att utnyttja bolagets vävnadsreparerande peptider och unika formuleringsteknologi inom andra sjukdomsområden. För mer information, besök www.follicum.com.

Öppna Delårsrapport

Information från Follicum AB:s extra bolagsstämma

Follicum AB:s extra bolagsstämma ägde rum måndagen den 8 november i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Kallelse till den extra bolagsstämman och förslag till beslut finns tillgängliga på www.follicum.se. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av fusionsplanen. Nedan följer en sammanfattning av styrelsens förslag och stämmans beslut.

Beslut om godkännande av fusionsplanen
Bolagsstämman beslutade om godkännande av fusionsplanen som har antagits av styrelserna för Follicum AB och Coegin Pharma AB den 22 september 2021 (”Fusionsplanen”). Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 30 september 2021 och registreringarna kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar den 4 oktober 2021.

Enligt Fusionsplanen ska fusionen ske genom absorption med Coegin Pharma som övertagande bolag och Follicum som överlåtande bolag. Genom Bolagsverkets registrering av fusionen, vilken beräknas ske tidigast under första kvartalet 2022, kommer Follicum att upplösas och alla dess tillgångar och skulder att övergå till Coegin Pharma AB. Redovisning av fusionsunderlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av Fusionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD, Coegin Pharma AB
E-post: info@coeginpharma.com
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com.
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Jonas Edelswärd, tf VD, Follicum AB
E-post: info@follicum.com
Telefon: 0709 16 87 29

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag, som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv hämning av nyckelenzymet cPLA2α, som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat “proof of concept”, för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer.

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad olika sjukdomsområden. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Follicums projekt har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För närvarande utvärderas möjligheter att utnyttja bolagets vävnadsreparerande peptider och unika formuleringsteknologi inom andra sjukdomsområden. För mer information, besök www.follicum.se.

Öppna Pressmeddelande

Coegin Pharma offentliggör tillägg till fusionsdokumentet

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte ett fusionsdokument. Detta pressmeddelande är inte heller ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller en uppmuntran att göra någon investering, och det kommer inte att ske någon försäljning av värdepapper i jurisdiktioner där ett sådant erbjudande, anfordran eller försäljning skulle vara otillåten utan registrering eller kvalifikation enligt sådan jurisdiktions värdepappersrättsliga lagar. Beslut avseende den föreslagna aktiebolagsrättsliga fusionen mellan Coegin Pharma AB (“Coegin Pharma“) och Follicum AB (“Follicum“) (“Fusionen“) ska uteslutande fattas på grundval av information som anges i kallelsen till Follicums extra bolagsstämma och fusionsdokumentet beträffande Fusionen, samt på självständiga analyser av informationen däri. Ni bör läsa fusionsdokumentet, vilket kommer att vara tillgängligt innan den/de extra bolagsstämmor som kommer att besluta om de frågor som anges häri hålls, för att få mer fullständig information om Fusionen. Ni bör även göra en självständig analys av informationen däri och fusionsdokumentet innan beslut fattas.

Coegin Pharma offentliggör tillägg till fusionsdokumentet

Styrelsen i Coegin Pharma AB, org. nr 559078-0465 (”Coegin Pharma”), har upprättat ett tilläggsdokument (”Tilläggsdokumentet”) till det fusionsdokument avseende fusionen mellan Bolaget och Follicum AB, org.nr 556851-4532, som offentliggjordes den 22 oktober 2021 (”Fusionsdokument”).

Tilläggsdokumentet har upprättats med anledning av att Coegin Pharma den 2 november 2021, genom ett pressmeddelande, offentliggjort att Coegin Pharma har rekryterat den första patienten till COAK-studien. Fusionsdokument och Tilläggsdokumentet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.coeginpharma.com) och på Follicum AB:s hemsida (www.follicum.se). För fullständiga villkor och övrig information om Fusionen hänvisas till Fusionsdokument.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD, Coegin Pharma AB
E-post: info@coeginpharma.com
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också Bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com.
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Jonas Edelswärd, tf VD, Follicum AB
E-post: info@follicum.com
Telefon: 0709 16 87 29

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag, som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv hämning av nyckelenzymet cPLA2α, som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat “proof of concept”, för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer.

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad olika sjukdomsområden. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Follicums projekt har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För närvarande utvärderas möjligheter att utnyttja bolagets vävnadsreparerande peptider och unika formuleringsteknologi inom andra sjukdomsområden. För mer information, besök www.follicum.se.

Öppna Pressmeddelande

Coegin Pharma offentliggör tillägg till fusionsdokumentet

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte ett fusionsdokument. Detta pressmeddelande är inte heller ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller en uppmuntran att göra någon investering, och det kommer inte att ske någon försäljning av värdepapper i jurisdiktioner där ett sådant erbjudande, anfordran eller försäljning skulle vara otillåten utan registrering eller kvalifikation enligt sådan jurisdiktions värdepappersrättsliga lagar. Beslut avseende den föreslagna aktiebolagsrättsliga fusionen mellan Coegin Pharma AB (“Coegin Pharma”) och Follicum AB (“Follicum”) (“Fusionen”) ska uteslutande fattas på grundval av information som anges i kallelsen till Follicums extra bolagsstämma och fusionsdokumentet beträffande Fusionen, samt på självständiga analyser av informationen däri. Ni bör läsa fusionsdokumentet, vilket kommer att vara tillgängligt innan den/de extra bolagsstämmor som kommer att besluta om de frågor som anges häri hålls, för att få mer fullständig information om Fusionen. Ni bör även göra en självständig analys av informationen däri och fusionsdokumentet innan beslut fattas.

Coegin Pharma offentliggör tillägg till fusionsdokumentet

Styrelsen i Coegin Pharma AB, org. nr 559078-0465 (”Coegin Pharma”), har upprättat ett tilläggsdokument (”Tilläggsdokumentet”) till det fusionsdokument avseende fusionen mellan Bolaget och Follicum AB, org.nr 556851-4532, som offentliggjordes den 22 oktober 2021 (”Fusionsdokument”).

Tilläggsdokumentet har upprättats med anledning av att Coegin Pharma den 25 oktober 2021, genom ett pressmeddelande, offentliggjort att Coegin Pharma har erhållit slutligt godkännande på COAK-studien. Fusionsdokument och Tilläggsdokumentet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.coeginpharma.com) och på Follicum AB:s hemsida (www.follicum.se). För fullständiga villkor och övrig information om Fusionen hänvisas till Fusionsdokument.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD, Coegin Pharma AB
E-post: info@coeginpharma.com
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också Bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com.
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Jonas Edelswärd, tf VD, Follicum AB
E-post: info@follicum.com
Telefon: 0709 16 87 29

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag, som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv hämning av nyckelenzymet cPLA2α, som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat “proof of concept”, för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer.

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad olika sjukdomsområden. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Follicums projekt har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För närvarande utvärderas möjligheter att utnyttja bolagets vävnadsreparerande peptider och unika formuleringsteknologi inom andra sjukdomsområden. För mer information, besök www.follicum.se.

Öppna Pressmeddelande

Coegin Pharma offentliggör fusionsdokument samt analys och rekommendation från Follicums styrelse

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte ett fusionsdokument. Detta pressmeddelande är inte heller ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller en uppmuntran att göra någon investering, och det kommer inte att ske någon försäljning av värdepapper i jurisdiktioner där ett sådant erbjudande, anfordran eller försäljning skulle vara otillåten utan registrering eller kvalifikation enligt sådan jurisdiktions värdepappersrättsliga lagar. Beslut avseende den föreslagna aktiebolagsrättsliga fusionen mellan Coegin Pharma AB (”Coegin Pharma”) och Follicum AB (”Follicum”) (”Fusionen”) ska uteslutande fattas på grundval av information som anges i kallelsen till Follicums extra bolagsstämma och fusionsdokumentet beträffande Fusionen, samt på självständiga analyser av informationen däri. Ni bör läsa fusionsdokumentet, vilket kommer att vara tillgängligt innan den/de extra bolagsstämmor som kommer att besluta om de frågor som anges häri hålls, för att få mer fullständig information om Fusionen. Ni bör även göra en självständig analys av informationen däri och fusionsdokumentet innan beslut fattas.

Coegin Pharma offentliggör fusionsdokument
Coegin Pharma offentliggjorde den 22 september 2021 att styrelserna för Coegin Pharma och Follicum gemensamt antagit en fusionsplan för att genomföra en fusion i vilken Coegin Pharma absorberar Follicum.

Coegin Pharma offentliggör idag ett fusionsdokument avseende samgåendet med Follicum i enlighet med Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Fusionsdokument hålls tillgängligt på både Coegin Pharmas och Follicums respektive hemsidor, www.coeginpharma.com och www.follicum.se. Fusionsdokumentet har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

Styrelsens analys och rekommendation

Styrelsen för Follicum rekommenderar enhälligt aktieägarna i Follicum att rösta för Fusionen.

Nedanstående uttalande görs av styrelsen för Follicum i enlighet med punkt II.19 i Takeover-reglerna.

Effekter för Follicum, dess anställda samt styrelsens utvärdering av Fusionen
Enligt takeover-reglerna ska styrelsen redovisa sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av Fusionen kan komma att ha på Follicum, särskilt sysselsättning, och sin uppfattning om Coegin Pharmas strategiska planer för Nya Coegin Pharma och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättning och på de platser där Follicum bedriver sin verksamhet.

Coegin Pharma har angivit att det i nuläget inte fattats några beslut om väsentliga förändringar av Coegin Pharmas eller Follicums anställda eller av den nuvarande organisationen och verksamheten, inklusive anställningsvillkoren och de platser där Bolagen bedriver verksamhet.

Enligt styrelsens uppfattning är det för tidigt för att avgöra vilken påverkan implementationen av Fusionen kommer att ha på Follicums verksamhet och anställda, men finner ingen anledning att ifrågasätta huruvida Coegin Pharmas beskrivning är korrekt. Styrelsen bedömer att Nya Coegin Pharma har den kompetens och finansiella styrka som är nödvändig för att kunna utveckla Follicums verksamhet. Med hänvisning till Follicums begränsade verksamhet idag anser styrelsen att utvecklingen inom ramen för Nya Coegin Pharma kommer att vara positiv för både sysselsättningen och Follicums verksamhet.

Styrelsens uppfattning om Fusionen är baserad på en bedömning av ett antal faktorer som styrelsen har ansett varit relevanta vid utvärderingen av Fusionen. Dessa faktorer inkluderar men är inte begränsade till Fusionens strategiska fördelar och den premie som tillkommer Follicums aktieägare.
Styrelsen anser att samgåendet med Coegin Pharma medför ett antal strategiska fördelar för Follicum, innefattande:

 • Skapande av möjligheter för ett effektivt forsknings- och utvecklingsarbete där både Follicums och Coegin Pharmas kompetenser kan dra nytta av varandra.
 • Skapa mervärde för aktieägarna i Nya Coegin Pharma genom synergier i form av bland annat Coegin Pharmas tillförsel av adekvat ledningskompetens och kompetens inom business development samt värdeförädling av Follicums forskningsprojekt inom diabeteskomplikationer.
 • Follicum undviker behov av att på egen hand arrangera ytterligare finansiering för Follicums verksamhet.

En (1) aktie i Follicum berättigar innehavaren att erhålla en (1) aktie i Coegin Pharma. Baserat på den volymviktade genomsnittskursen för Coegin Pharma-aktien innebär fusionsvederlaget en premie om cirka 36,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Follicum-aktien de senaste 10 handelsdagarna före den 21 september 2021 och cirka 9,8 procent jämfört med stängningskurserna för Follicum-aktien och Coegin Pharma-aktien den 21 september 2021. Follicums styrelse anser att fusionsvederlaget är skäligt, från en finansiell synvinkel, för Follicums aktieägare.

Rådgivare
Coegin Pharma har anlitat Klara Stock Market Adviser AB som projektledare och strategisk rådgivare, Advokatfirman Lindahl KB som legal rådgivare och Mangold Fondkommission AB har utsetts till emissionsinstitut av Coegin Pharma.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD, Coegin Pharma AB
E-post: info@coeginpharma.com
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com.
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Jonas Edelswärd, tf VD, Follicum AB
E-post: info@follicum.com
Telefon: 0709 16 87 29

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag, som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv hämning av nyckelenzymet cPLA2α, som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat “proof of concept”, för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer.

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad olika sjukdomsområden. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Follicums projekt har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För närvarande utvärderas möjligheter att utnyttja bolagets vävnadsreparerande peptider och unika formuleringsteknologi inom andra sjukdomsområden. För mer information, besök www.follicum.se.

Öppna Pressmeddelande

Follicum kallar till extra bolagsstämma

Follicum håller extra bolagsstämma måndagen den 8 november 2021 kl. 10.00. Stämman hålls i Follicums lokaler på Scheelevägen 22, 223 63 Lund.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 29 oktober 2021, och
 • dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 2 november 2021, under adressen Follicum AB, c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att. Pontus Söderberg, Studentgatan 6, 211 38 Malmö med angivande av ”Extra bolagsstämma”, eller per e-post till pontus.soderberg@lindahl.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste ha gjorts senast den 2 november 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den extra bolagsstämman insändas till Follicum på ovan angiven adress. Follicum tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Follicums webbplats, www.follicum.se.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två protokolljusterare
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om godkännande av fusionsplan
 7. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Punkt 1 – Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att advokat Thorbjörn Wennerholm utses till ordförande vid stämman.

Punkt 6 – Beslut om godkännande av fusionsplan
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna fusionsplanen mellan Follicum och Coegin Pharma enligt i huvudsak följande.

Styrelsen för Follicum föreslår med anledning av Fusionen mellan å ena sidan Follicum och å andra sidan Coegin Pharma att stämman beslutar om godkännande av fusionsplanen som har antagits av styrelserna för Follicum och Coegin Pharma den 22 september 2021 (”Fusionsplanen”). Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 30 september 2021 och registreringarna kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar den 4 oktober 2021.

Enligt fusionsplanen ska fusionen ske genom absorption med Coegin Pharma som övertagande bolag och Follicum som överlåtande bolag. Genom Bolagsverkets registrering av Fusionen, vilken beräknas ske tidigast under första kvartalet 2022, kommer Follicum att upplösas och alla dess tillgångar och skulder att övergå till Coegin Pharma. Redovisning av fusionsunderlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av Fusionen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerandes minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Follicum, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar
Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Follicums kontor med adress Scheelevägen 22, 223 63 Lund samt på Follicums webbplats, www.follicum.se, senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i oktober 2021

Follicum AB
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Edelswärd, tf VD, Follicum AB
E-post: info@follicum.com
Telefon: 0709 16 87 29

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad olika sjukdomsområden. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Follicums projekt har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För närvarande utvärderas möjligheter att utnyttja bolagets vävnadsreparerande peptider och unika formuleringsteknologi inom andra sjukdomsområden. För mer information, besök www.follicum.se.

Öppna Pressmeddelande

Coegin Pharma och Follicum föreslås fusioneras

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte en kallelse till en extra bolagsstämma eller ett fusionsdokument. Detta pressmeddelande är inte heller ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller en uppmuntran att göra någon investering, och det kommer inte att ske någon försäljning av värdepapper i jurisdiktioner där ett sådant erbjudande, anfordran eller försäljning skulle vara otillåten utan registrering eller kvalifikation enligt sådan jurisdiktions värdepappersrättsliga lagar. Beslut avseende den föreslagna aktiebolagsrättsliga fusionen mellan Coegin Pharma AB (”Coegin Pharma”) och Follicum AB (”Follicum”) (”Fusionen”) ska uteslutande fattas på grundval av information som anges i den faktiska kallelsen till Follicums extra bolagsstämma och fusionsdokumentet beträffande Fusionen, samt på självständiga analyser av informationen däri. Ni bör läsa fusionsdokumentet, vilket kommer att vara tillgängligt innan den/de extra bolagsstämmor som kommer att besluta om de frågor som anges häri hålls, för att få mer fullständig information om Fusionen. Ni bör även göra en självständig analys av informationen däri och fusionsdokumentet innan ett investeringsbeslut fattas.

Styrelserna för Coegin Pharma AB (”Coegin Pharma”) och Follicum AB (”Follicum”) (tillsammans ”Bolagen”) har idag antagit en fusionsplan för att genomföra ett samgående av Coegin Pharma och Follicum genom en aktiebolagsrättslig fusion (”Fusionen”). Fusionen kommer att implementeras genom att Follicum absorberas av Coegin Pharma (i det följande hänvisar ”Nya Coegin Pharma” till Coegin Pharmas verksamhet efter att Fusionen genomförts). Aktieägare i Follicum kommer i fusionsvederlag att erhålla en (1) aktie i Coegin Pharma för varje innehavd aktie i Follicum. Fusionen förutsätter bland annat godkännande på extra bolagsstämma i Follicum. Aktieägare representerandes cirka 28,57 procent av aktierna och rösterna i Follicum har åtagit sig att rösta för Fusionen och andra nödvändiga åtgärder på extra bolagsstämma i bolaget. För det fall Fusionen även ska underställas bolagsstämman i Coegin Pharma har aktieägare representerandes cirka 13,86 procent av aktierna och rösterna i Coegin Pharma åtagit sig att rösta för Fusionen och andra nödvändiga åtgärder på extra bolagsstämma i bolaget.

Bakgrund och skäl för fusionen
Styrelserna har utrett följderna av ett samgående mellan bolagen och ser övertygande strategiska fördelar med en sammanslagning av Coegin Pharma och Follicum.

Follicum har idag läkemedelsutvecklingsprojekt mot håravfall och ett pre-kliniskt projekt inom diabeteskomplikationer. Follicum har idag en anställd som är verksam inom området diabeteskomplikationer och Follicums projekt är i dagsläget pausade. Coegin Pharma bedriver bl.a. läkemedelsutvecklingsprojekt och forskning kopplade till hudcancer och diabeteskomplikationer med nedsatt njurfunktion som följd.

Syftet och de strategiska fördelarna med Fusionen mellan Coegin Pharma och Follicum är att det förväntas skapa mervärde för aktieägarna i Nya Coegin Pharma genom synergier i form av att Coegin Pharma kan tillföra adekvat ledningskompetens, kompetens inom business development och skapa bättre förutsättningar och fokus för de projekt inom diabeteskomplikationer som i nuläget finns i Follicum. Dessutom skapas möjligheter för ett effektivt forsknings- och utvecklingsarbete där båda bolagens kompetenser kan dra nytta av varandra.

Genom ett samgående av bolagen får Coegin Pharma tillgång till värdefull forskning vid LUDC (Lund University Diabetes Center) och de samarbetspartners som är knutna till Follicums projekt inom bl.a. diabeteskomplikationer.

I enlighet med den strategi som Coegin Pharma presenterade under våren 2021 så planerar Coegin Pharma att, utöver sina befintliga projekt inom cancer, genom ett separat dotterbolag bedriva utveckling av läkemedel för sjukdomar kopplade till kroniska sjukdomstillstånd inom njure. Styrelsen i Coegin Pharma gör bedömningen att Follicums projekt inom diabeteskomplikationer passar väl in i det framtida dotterbolagets projektportfölj och bedöms även kunna skapa intressanta möjligheter för forskningssamarbete mellan projekten.

Coegin Pharma bedömer att det planerade dotterbolagets huvudsakliga verksamhet skall bedrivas i Lund och Malmö. Dotterbolaget planeras att finansieras separat och adderandet av projektet inom diabeteskomplikationer bedöms inte i nuläget väsentligt påverka Nya Coegin Pharmas kapitalbehov. I enlighet med Coegin Pharmas tidigare presenterade strategi ska bolaget skiljas av från Coegin Pharma genom en framtida Lex Asea-utdelning till aktieägarna i Nya Coegin Pharma och därefter särnoteras.

Styrelsen i Coegin Pharma ser genom Fusionen goda möjligheter till en värdeförädling av Follicums projekt som kommer att ingå i det planerade dotterbolaget.

Vidare förväntas synergier i form av minskade overhead- och noteringskostnader samtidigt som båda bolagen är baserade i Lund.

Sammanfattning av transaktionen

 • Aktieägarna i Follicum kommer i fusionsvederlag erhålla en (1) aktie i Coegin Pharma för varje innehavd aktie Follicum.
 • Fusionsvederlaget har fastställts efter förhandlingar mellan parterna varvid företrädare för respektive bolag bland annat tagit hänsyn till Coegin Pharma och Follicums framtidsutsikter efter genomförandet av planerade åtgärder. Baserat på den volymviktade genomsnittskursen under de senaste 10 handelsdagarna för Coegin Pharma-aktien innebär fusionsvederlaget en premie om cirka 36,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 0,38 kronor för Follicum-aktien de senaste 10 handelsdagarna före den 21 september 2021 och 9,8 procent jämfört med stängningskurserna för Follicum-aktien och Coegin Pharma-aktien den 21 september 2021.
 • Fusionen förutsätter bland annat godkännande på extra bolagsstämma i Follicum.
 • Aktieägare representerandes cirka 28,57 procent av aktierna och rösterna i Follicum har åtagit sig att rösta för Fusionen på extra bolagsstämma i bolaget. För det fall Fusionen även ska underställas bolagsstämman i Coegin Pharma har aktieägare representerandes cirka 13,86 procent av aktierna och rösterna i Coegin Pharma åtagit sig att rösta för Fusionen.
 • Ett fusionsdokument är beräknat att publiceras den 22 oktober 2021.
 • Den formella fusionsplanen som Bolagen är skyldiga att upprätta enligt aktiebolagslagen finns bilagt till detta pressmeddelande och hålls tillgänglig på Bolagens hemsidor.

Nya Coegin Pharma

Finansiell proformainformation kommer att ingå i fusionsdokumentet för Fusionen.

Efter genomförande av Fusionen förväntas befintlig styrelse i Coegin Pharma kvarstå som styrelse i Nya Coegin Pharma och Tore Duvold vara verkställande direktör för Nya Coegin Pharma.

Nedan tabell illustrerar det preliminära ägandet i Nya Coegin Pharma om Fusionen skulle ha genomförts baserat på aktieägarinformation per den 30 juni 2021.

Aktieägare Antal aktier och röster Ägarandel (%)
ALMI Invest Syd AB 49 130 585 7,08
Arctic Securities AS 44 258 704 6,37
Sparebank 1 Markets AS 39 893 902 5,75
Nordnet Pensionsförsäkring AB 23 857 501 3,44
Rune Löderup (privat och via bolag) 21 311 158 3,07
Aktieägare i Follicum 81 698 104 11,77
Övriga 434 142 081 62,53
Totalt 694 292 035 100,00

Fusionen förväntas inte påverka de sammanslagna verksamheterna, anställda eller ledningens anställningsvillkor eller de platser där Bolagen bedriver verksamhet.

Röståtaganden avseende Fusionen
Fusionen förutsätter bland annat godkännande på extra bolagsstämma i Follicum. För det fall aktieägare till minst fem (5) procent av samtliga aktier i Coegin Pharma begär det ska Fusionen även underställas bolagsstämman i Coegin Pharma för godkännande. Aktieägare representerandes cirka 28,57 procent av aktierna och rösterna i Follicum har åtagit sig att rösta för Fusionen på extra bolagsstämma i bolaget. För det fall Fusionen även ska underställas bolagsstämman i Coegin Pharma har aktieägare representerandes cirka 13,86 procent av aktierna och rösterna i Coegin Pharma åtagit sig att rösta för Fusionen.

Styrelsernas bedömning
Styrelserna anser att Fusionen är till fördel för Bolagen och deras aktieägare.

Follicums styrelse anser att Fusionsvederlaget, se definition nedan, är skäligt för Follicums aktieägare. Till grund för styrelsen för Follicums beslut att acceptera den överenskommelse som redogörs för ovan ligger styrelsens bedömning att Follicum har betydande svårigheter att inhämta ytterligare finansiering för befintliga projekt. Dessa projekt kräver kompetens och finansiering. Av de möjligheter som Follicum undersökt har styrelsen gjort bedömningen att Coegin Pharmas erbjudande är det mest förmånliga. Det ger dessutom Follicums aktieägare en möjlighet att tillgodogöra sig en framtida kursutveckling. Follicums styrelse anser därför att Fusionsvederlaget är skäligt för Follicums aktieägare.

Till grund för styrelsen för Coegin Pharmas beslut att acceptera den överenskommelse som redogörs för ovan ligger överväganden om bolagens framtidsutsikter efter genomförandet av planerade åtgärder samt bolagens viktade kapitalkostnad, diskonterade kassaflöde och historiska aktiekurs. Coegin Pharma gör bedömningen att bolaget har kompetens och finansiering att utveckla i Follicum befintliga projekt på ett kostnadseffektivt sätt. Coegin Pharmas styrelse anser därför att Fusionsvederlaget är skäligt för Coegin Pharmas aktieägare.

Fusionens form och upplösningen av Follicum
Styrelserna anser att samgåendet av Coegin Pharma och Follicum ska genomföras som en aktiebolagsrättslig fusion av Bolagen, varvid båda Bolagens aktieägare ges möjlighet att godkänna samgåendet på extra bolagsstämma i respektive bolag. Styrelserna föreslår vidare att Fusionen genomförs med Coegin Pharma som övertagande bolag och Follicum som överlåtande bolag. Samtliga aktier i Follicum omfattas av Fusionen.

Formen för Fusionens genomförande innebär att Follicum upplöses och dess tillgångar och skulder övertas av Coegin Pharma i och med att Bolagsverket registrerar Fusionen. Sådan registrering beräknas ske tidigast första kvartalet 2022. Bolagen kommer senare att offentliggöra vilken dag Bolagsverket förväntas registrera Fusionen.

Sista dag för handel med Follicums aktier förväntas vara den handelsdag som infaller två handelsdagar före Bolagsverkets registrering av Fusionen och första dag för handel med de nyemitterade aktierna i Coegin Pharma beräknas infalla två handelsdagar efter dagen för registrering av Fusionen.

Fusionsvederlag m.m.
I samband med undertecknandet av Fusionsplanen har respektive part bedömt att den kan acceptera en överenskommelse som resulterar i en fördelning av Fusionsvederlaget som räknas fram genom ett antaget värde för Follicum om ca 41,7 miljoner kronor dividerat med ett antaget värde på Coegin Pharma-aktien om 0,51 kronor, vilket motsvarar Coegin Pharma-aktiens volymviktade genomsnittskurs under 10 handelsdagar före den 21 september 2021. Beräkningsgrunden för överenskommelsen utgår således från att Coegin Pharma åsätts det värde som följer av en aktiekurs som motsvarar Coegin Pharma-aktiens volymviktade genomsnittskurs under 10 handelsdagar före den 21 september 2021.

Aktieägare i Follicum kommer i fusionsvederlag att erhålla en (1) aktie i Coegin Pharma för varje innehavd aktie i Follicum (”Fusionsvederlaget”). Aktieägarna i Follicum kommer sammanlagt att äga cirka 11,77 procent av aktierna i Coegin Pharma.

Baserat på den volymviktade genomsnittskursen för Coegin Pharma-aktien enligt ovan innebär fusionsvederlaget en premie om cirka 36,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 0,38 kronor för Follicum-aktien de senaste 10 handelsdagarna före den 21 september 2021 och 9,8 procent jämfört med stängningskurserna för Follicum-aktien och Coegin Pharma-aktien den 21 september 2021.

Redovisning av fusionsvederlag
Berättigade att erhålla Fusionsvederlag kommer att vara de aktieägare som är upptagna i Follicums aktiebok per dagen för Bolagsverkets registrering av Fusionen (se avsnitt 7 ”Fusionens Genomförande” nedan). Styrelsen äger dock rätt att – för det fall det krävs till följd av den praktiska hanteringen – senarelägga denna dag. En sådan senareläggning kommer att kommuniceras snarast efter att sådant beslut är fattat.

I den mån inte annat följer av nedanstående kommer Fusionsvederlaget redovisas efter att Bolagsverket registrerat Fusionen genom att Fondkommissionären på varje vederlagsberättigads VP-konto registrerar det antal Coegin Pharma-aktier som tillkommer denne. Samtidigt ska dennes aktieinnehav i Follicum avregistreras från samma konto. Fusionsvederlaget kommer således att fördelas ut och inga åtgärder kommer att erfordras av Follicums aktieägare avseende detta. De nya aktierna i Coegin Pharma som utges som Fusionsvederlag berättigar till de rättigheter som tillkommer aktieägare från och med dagen för registrering av aktierna hos Bolagsverket.

Om aktierna i Follicum är pantsatta vid tidpunkten för redovisningen av Fusionsvederlaget ska redovisningen till följd därav ske till panthavaren. Om aktierna i Follicum är förvaltarregistrerade ska redovisning till följd därav ske till förvaltaren.

Registrering av Fusionen beräknas ske under första kvartalet 2022.

Fusionsvederlagsaktier
Fusionsvederlaget kommer att utgöras av aktier i Coegin Pharma som nyemitterats efter beslut av styrelsen i Coegin Pharma med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 maj 2021.

De aktier som emitteras i Coegin Pharma som Fusionsvederlag till aktieägarna i Follicum ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter Genomförandet. Aktieägarna i Follicum kommer att ha rätt till vinstutdelning i Coegin Pharma i enlighet med bestämmelserna i Coegin Pharma bolagsordning.

Det totala antalet aktier som kommer att emitteras till Follicums aktieägare såsom Fusionsvederlag kommer att baseras på antalet utestående Follicum-aktier vid tidpunkten för Genomförandet av Fusionen. Under antagande att antalet utestående aktier per dagen för detta pressmeddelande är oförändrat vid Genomförandet kommer 81 698 104 aktier att emitteras av Coegin Pharma för att utgöra Fusionsvederlaget.

Åtaganden fram till Genomförandet
Bolagen åtar sig att, under perioden från det att Fusionsplanen godkänts och fram till Genomförandet, vidta samtliga nödvändiga åtgärder för att genomföra Fusionen på de villkor som anges häri och att fortsätta att bedriva sina respektive verksamheter på sedvanligt sätt. Bolagen ska inte vidta någon av följande åtgärder utan föregående skriftligt medgivande från det andra bolaget:

 • a) besluta om eller betala utdelning eller göra någon annan värdeöverföring till aktieägare, med undantag för att Bolagen får lämna sådan utdelning som följer av 18 kap. 11 § aktiebolagslagen;
 • b) ingå eller ändra väsentliga avtal eller andra överenskommelser eller uppta nya betydande lån, utöver vad som faller inom bolagets normala affärsverksamhet, eller
 • c) vidta andra åtgärder som är ägnade att oskäligt påverka det relativa värdet av Fusionsvederlaget i förhållande till värdet av aktierna i Follicum.

Villkor för Fusionen
Genomförandet är villkorat av:

 1. att Follicums aktieägare, vid en bolagsstämma i Follicum, godkänner Fusionsplanen;
 2. att styrelsen i Coegin Pharma, med stöd av bemyndigande, beslutar om emissionen av de aktier som utgör hela eller delar av Fusionsvederlaget;
 3. i förekommande fall, efter begäran av aktieägare till minst fem procent av samtliga aktier i Coegin Pharma, att Coegin Pharmas aktieägare, vid en bolagsstämma i Coegin Pharma, godkänner Fusionsplanen;
 4. att NGM Growth Market NGM AB har beslutat att uppta de aktier som utgör Fusionsvederlaget till handel på NGM Nordic SME;
 5. att Fusionen inte helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras på grund av lagar, domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller liknande;
 6. att varken Coegin Pharma eller Follicum brutit mot de åtaganden som anges under rubriken ”Åtaganden före Fusionen” före den dag då Fusionen registreras hos Bolagsverket på ett sådant sätt som skulle leda till en väsentlig negativ effekt för Fusionen eller Nya Coegin Pharma;
 7. att inte någon förändring, omständighet eller händelse eller följd av förändringar, omständigheter eller händelser har inträffat som haft eller som rimligen skulle kunna förväntas ha en väsentlig negativ effekt på den finansiella ställningen eller verksamheten, inklusive Follicums, Coegin Pharmas eller Nya Coegin Pharmas omsättning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar, och till följd varav den andra parten inte rimligen kan förväntas genomföra Fusionen.

Har de villkor som framgår av detta avsnitt inte uppfyllts och Genomförandet inte skett senast den 1 augusti 2022 kommer Fusionen inte att genomföras och Fusionsplanen att upphöra att gälla, dock att Fusionen ska avbrytas och Fusionsplanen upphöra att gälla endast, i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Fusionen eller för Nya Coegin Pharma. Styrelserna förbehåller sig rätten att genom ett gemensamt beslut helt eller delvis frånfalla ett, flera eller samtliga av ovanstående villkor.

Styrelserna har, i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, rätt att genom ett gemensamt beslut bestämma att skjuta upp det senaste datumet för uppfyllande av villkoren från den 1 augusti 2022 till ett senare datum.

Indikativ tidsplan och offentliggörande av fusionsdokumentet
Fusionsdokumentet förväntas vara färdigställt och offentliggjort den 22 oktober 2021. Den preliminära tidsplanen för Fusionen ser ut enligt nedan.

1 oktober 2021 Fusionsplanen kungörs i Post- och Inrikes Tidningar
22 oktober 2021 Offentliggörande av fusionsdokumentet
5 november 2021 Extra bolagsstämma i Follicum och, i förekommande fall, Coegin Pharma
7 februari 2022 Bolagsverket registrerar Fusionen

Samtliga datum är preliminära och kan komma att bli föremål för förändring.

Aktieägande mellan Coegin Pharma och Follicum
Varken Coegin Pharma eller Follicum äger eller kontrollerar några aktier i Follicum respektive Coegin Pharma, eller andra finansiella instrument, som ger Coegin Pharma eller Follicum en finansiell exponering motsvarande ett innehav i Follicum eller Coegin Pharma.

Finansiering
Fusionens genomförande är inte beroende av någon finansiering då Fusionsvederlaget uteslutande utgörs av nya aktier i Coegin Pharma.

Due diligence
Det har i samband med förberedelserna för Fusionen inte genomförts någon due diligence.

Arvode m.m. med anledning av fusionen
Inga särskilda arvoden eller förmåner, i den mening som avses i aktiebolagslagen, kommer att utbetalas till någon av Coegin Pharmas eller Follicums styrelseledamöter eller verkställande direktörer i samband med Fusionen. Utöver vad som framgår nedan kommer inte heller några sådana arvoden eller förmåner att utgå till Bolagens revisorer.

Arvoden till revisorerna i Coegin Pharma och Follicum ska utgå enligt räkning för bland annat, deras yttrande över Fusionsplanen, deras granskning av fusionsdokumentet och annat arbete som utförs av revisorerna med anledning av Fusionen.

Tillämplig lag och tvister
Fusionen ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Genom de åtaganden som följer av Bolagens listning på NGM Nordic SME respektive Spotlight Stock Market är Fusionen och Bolagen underkastade Takeover-reglerna, Aktiemarknadsnämndens besked och råd om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna (och i förekommande fall Aktiemarknadsnämndens tidigare uttalanden och råd om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés regler för offentliga erbjudanden som tidigare tillämpades), samt de sanktioner som NGM Nordic SME och Spotlight Stock Market kan besluta om vid överträdelse av Takeover-reglerna. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till Fusionen, ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Lunds tingsrätt som första instans.

Rådgivare
Coegin Pharma har anlitat Advokatfirman Lindahl KB som legal rådgivare och Mangold Fondkommission AB har utsetts till emissionsinstitut av Coegin Pharma.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD, Coegin Pharma AB
E-post: info@coeginpharma.com
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com.
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Jonas Edelswärd, tf VD, Follicum AB
E-post: info@follicum.com
Telefon: 0709 16 87 29

Denna information är sådan information som Follicum AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:45 CET den 22 september 2021.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag, som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv hämning av nyckelenzymet cPLA2α, som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat “proof of concept”, för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer.

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad olika sjukdomsområden. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Follicums projekt har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För närvarande utvärderas möjligheter att utnyttja bolagets vävnadsreparerande peptider och unika formuleringsteknologi inom andra sjukdomsområden. För mer information, besök www.follicum.com.

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur associerad med kända och okända risker, osäkerhetsmoment, antaganden och andra faktorer, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i
framtiden, oavsett om de är inom eller utom respektive bolags eller Nya Coegin Pharmas kontroll. Sådana faktorer kan medföra att de faktiska resultaten, prestationen och den faktiska utvecklingen kan komma att avsevärt avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framåtriktade informationen. Trots att respektive bolags ledning anser att deras förväntningar som anges i den framåtriktade informationen är rimliga baserat på sådan information som är tillgänglig för dem, ges inte någon garanti för att sådan framåtriktad information kommer att visa sig vara korrekt. Otillbörlig vikt ska inte fästas vid framåtriktad information. Den framåtriktade informationen gäller endast per dagen för detta pressmeddelande och varken Coegin Pharma eller Follicum åtar sig någon skyldighet att uppdatera den framåtriktade informationen utöver i den utsträckning det krävs enligt tillämplig lag. Follicums och Coegin Pharmas tidigare resultat lämnar inte någon garanti för, och utgör inte någon förutsägelse om, Nya Coegin Pharmas framtida resultat. Coegin Pharmas, Follicums och deras respektive dotterbolag, ledande befattningshavare, anställda och ombud åtar sig vidare inte någon skyldighet att granska, uppdatera eller bekräfta förväntningar eller uppskattningar, eller revidera framåtriktad information för att reflektera händelser som inträffar, eller omständigheter som uppkommer, i förhållande till innehållet i pressmeddelandet. Det är vidare inte säkert att Fusionen kommer att genomföras på det sätt och inom den tidsram som beskrivs i detta pressmeddelande eller överhuvudtaget.

Öppna Pressmeddelande