MAR

Coegin Pharma och Follicum föreslås fusioneras

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte en kallelse till en extra bolagsstämma eller ett fusionsdokument. Detta pressmeddelande är inte heller ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller en uppmuntran att göra någon investering, och det kommer inte att ske någon försäljning av värdepapper i jurisdiktioner där ett sådant erbjudande, anfordran eller försäljning skulle vara otillåten utan registrering eller kvalifikation enligt sådan jurisdiktions värdepappersrättsliga lagar. Beslut avseende den föreslagna aktiebolagsrättsliga fusionen mellan Coegin Pharma AB (”Coegin Pharma”) och Follicum AB (”Follicum”) (”Fusionen”) ska uteslutande fattas på grundval av information som anges i den faktiska kallelsen till Follicums extra bolagsstämma och fusionsdokumentet beträffande Fusionen, samt på självständiga analyser av informationen däri. Ni bör läsa fusionsdokumentet, vilket kommer att vara tillgängligt innan den/de extra bolagsstämmor som kommer att besluta om de frågor som anges häri hålls, för att få mer fullständig information om Fusionen. Ni bör även göra en självständig analys av informationen däri och fusionsdokumentet innan ett investeringsbeslut fattas.

Styrelserna för Coegin Pharma AB (”Coegin Pharma”) och Follicum AB (”Follicum”) (tillsammans ”Bolagen”) har idag antagit en fusionsplan för att genomföra ett samgående av Coegin Pharma och Follicum genom en aktiebolagsrättslig fusion (”Fusionen”). Fusionen kommer att implementeras genom att Follicum absorberas av Coegin Pharma (i det följande hänvisar ”Nya Coegin Pharma” till Coegin Pharmas verksamhet efter att Fusionen genomförts). Aktieägare i Follicum kommer i fusionsvederlag att erhålla en (1) aktie i Coegin Pharma för varje innehavd aktie i Follicum. Fusionen förutsätter bland annat godkännande på extra bolagsstämma i Follicum. Aktieägare representerandes cirka 28,57 procent av aktierna och rösterna i Follicum har åtagit sig att rösta för Fusionen och andra nödvändiga åtgärder på extra bolagsstämma i bolaget. För det fall Fusionen även ska underställas bolagsstämman i Coegin Pharma har aktieägare representerandes cirka 13,86 procent av aktierna och rösterna i Coegin Pharma åtagit sig att rösta för Fusionen och andra nödvändiga åtgärder på extra bolagsstämma i bolaget.

Bakgrund och skäl för fusionen
Styrelserna har utrett följderna av ett samgående mellan bolagen och ser övertygande strategiska fördelar med en sammanslagning av Coegin Pharma och Follicum.

Follicum har idag läkemedelsutvecklingsprojekt mot håravfall och ett pre-kliniskt projekt inom diabeteskomplikationer. Follicum har idag en anställd som är verksam inom området diabeteskomplikationer och Follicums projekt är i dagsläget pausade. Coegin Pharma bedriver bl.a. läkemedelsutvecklingsprojekt och forskning kopplade till hudcancer och diabeteskomplikationer med nedsatt njurfunktion som följd.

Syftet och de strategiska fördelarna med Fusionen mellan Coegin Pharma och Follicum är att det förväntas skapa mervärde för aktieägarna i Nya Coegin Pharma genom synergier i form av att Coegin Pharma kan tillföra adekvat ledningskompetens, kompetens inom business development och skapa bättre förutsättningar och fokus för de projekt inom diabeteskomplikationer som i nuläget finns i Follicum. Dessutom skapas möjligheter för ett effektivt forsknings- och utvecklingsarbete där båda bolagens kompetenser kan dra nytta av varandra.

Genom ett samgående av bolagen får Coegin Pharma tillgång till värdefull forskning vid LUDC (Lund University Diabetes Center) och de samarbetspartners som är knutna till Follicums projekt inom bl.a. diabeteskomplikationer.

I enlighet med den strategi som Coegin Pharma presenterade under våren 2021 så planerar Coegin Pharma att, utöver sina befintliga projekt inom cancer, genom ett separat dotterbolag bedriva utveckling av läkemedel för sjukdomar kopplade till kroniska sjukdomstillstånd inom njure. Styrelsen i Coegin Pharma gör bedömningen att Follicums projekt inom diabeteskomplikationer passar väl in i det framtida dotterbolagets projektportfölj och bedöms även kunna skapa intressanta möjligheter för forskningssamarbete mellan projekten.

Coegin Pharma bedömer att det planerade dotterbolagets huvudsakliga verksamhet skall bedrivas i Lund och Malmö. Dotterbolaget planeras att finansieras separat och adderandet av projektet inom diabeteskomplikationer bedöms inte i nuläget väsentligt påverka Nya Coegin Pharmas kapitalbehov. I enlighet med Coegin Pharmas tidigare presenterade strategi ska bolaget skiljas av från Coegin Pharma genom en framtida Lex Asea-utdelning till aktieägarna i Nya Coegin Pharma och därefter särnoteras.

Styrelsen i Coegin Pharma ser genom Fusionen goda möjligheter till en värdeförädling av Follicums projekt som kommer att ingå i det planerade dotterbolaget.

Vidare förväntas synergier i form av minskade overhead- och noteringskostnader samtidigt som båda bolagen är baserade i Lund.

Sammanfattning av transaktionen

 • Aktieägarna i Follicum kommer i fusionsvederlag erhålla en (1) aktie i Coegin Pharma för varje innehavd aktie Follicum.
 • Fusionsvederlaget har fastställts efter förhandlingar mellan parterna varvid företrädare för respektive bolag bland annat tagit hänsyn till Coegin Pharma och Follicums framtidsutsikter efter genomförandet av planerade åtgärder. Baserat på den volymviktade genomsnittskursen under de senaste 10 handelsdagarna för Coegin Pharma-aktien innebär fusionsvederlaget en premie om cirka 36,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 0,38 kronor för Follicum-aktien de senaste 10 handelsdagarna före den 21 september 2021 och 9,8 procent jämfört med stängningskurserna för Follicum-aktien och Coegin Pharma-aktien den 21 september 2021.
 • Fusionen förutsätter bland annat godkännande på extra bolagsstämma i Follicum.
 • Aktieägare representerandes cirka 28,57 procent av aktierna och rösterna i Follicum har åtagit sig att rösta för Fusionen på extra bolagsstämma i bolaget. För det fall Fusionen även ska underställas bolagsstämman i Coegin Pharma har aktieägare representerandes cirka 13,86 procent av aktierna och rösterna i Coegin Pharma åtagit sig att rösta för Fusionen.
 • Ett fusionsdokument är beräknat att publiceras den 22 oktober 2021.
 • Den formella fusionsplanen som Bolagen är skyldiga att upprätta enligt aktiebolagslagen finns bilagt till detta pressmeddelande och hålls tillgänglig på Bolagens hemsidor.

Nya Coegin Pharma

Finansiell proformainformation kommer att ingå i fusionsdokumentet för Fusionen.

Efter genomförande av Fusionen förväntas befintlig styrelse i Coegin Pharma kvarstå som styrelse i Nya Coegin Pharma och Tore Duvold vara verkställande direktör för Nya Coegin Pharma.

Nedan tabell illustrerar det preliminära ägandet i Nya Coegin Pharma om Fusionen skulle ha genomförts baserat på aktieägarinformation per den 30 juni 2021.

Aktieägare Antal aktier och röster Ägarandel (%)
ALMI Invest Syd AB 49 130 585 7,08
Arctic Securities AS 44 258 704 6,37
Sparebank 1 Markets AS 39 893 902 5,75
Nordnet Pensionsförsäkring AB 23 857 501 3,44
Rune Löderup (privat och via bolag) 21 311 158 3,07
Aktieägare i Follicum 81 698 104 11,77
Övriga 434 142 081 62,53
Totalt 694 292 035 100,00

Fusionen förväntas inte påverka de sammanslagna verksamheterna, anställda eller ledningens anställningsvillkor eller de platser där Bolagen bedriver verksamhet.

Röståtaganden avseende Fusionen
Fusionen förutsätter bland annat godkännande på extra bolagsstämma i Follicum. För det fall aktieägare till minst fem (5) procent av samtliga aktier i Coegin Pharma begär det ska Fusionen även underställas bolagsstämman i Coegin Pharma för godkännande. Aktieägare representerandes cirka 28,57 procent av aktierna och rösterna i Follicum har åtagit sig att rösta för Fusionen på extra bolagsstämma i bolaget. För det fall Fusionen även ska underställas bolagsstämman i Coegin Pharma har aktieägare representerandes cirka 13,86 procent av aktierna och rösterna i Coegin Pharma åtagit sig att rösta för Fusionen.

Styrelsernas bedömning
Styrelserna anser att Fusionen är till fördel för Bolagen och deras aktieägare.

Follicums styrelse anser att Fusionsvederlaget, se definition nedan, är skäligt för Follicums aktieägare. Till grund för styrelsen för Follicums beslut att acceptera den överenskommelse som redogörs för ovan ligger styrelsens bedömning att Follicum har betydande svårigheter att inhämta ytterligare finansiering för befintliga projekt. Dessa projekt kräver kompetens och finansiering. Av de möjligheter som Follicum undersökt har styrelsen gjort bedömningen att Coegin Pharmas erbjudande är det mest förmånliga. Det ger dessutom Follicums aktieägare en möjlighet att tillgodogöra sig en framtida kursutveckling. Follicums styrelse anser därför att Fusionsvederlaget är skäligt för Follicums aktieägare.

Till grund för styrelsen för Coegin Pharmas beslut att acceptera den överenskommelse som redogörs för ovan ligger överväganden om bolagens framtidsutsikter efter genomförandet av planerade åtgärder samt bolagens viktade kapitalkostnad, diskonterade kassaflöde och historiska aktiekurs. Coegin Pharma gör bedömningen att bolaget har kompetens och finansiering att utveckla i Follicum befintliga projekt på ett kostnadseffektivt sätt. Coegin Pharmas styrelse anser därför att Fusionsvederlaget är skäligt för Coegin Pharmas aktieägare.

Fusionens form och upplösningen av Follicum
Styrelserna anser att samgåendet av Coegin Pharma och Follicum ska genomföras som en aktiebolagsrättslig fusion av Bolagen, varvid båda Bolagens aktieägare ges möjlighet att godkänna samgåendet på extra bolagsstämma i respektive bolag. Styrelserna föreslår vidare att Fusionen genomförs med Coegin Pharma som övertagande bolag och Follicum som överlåtande bolag. Samtliga aktier i Follicum omfattas av Fusionen.

Formen för Fusionens genomförande innebär att Follicum upplöses och dess tillgångar och skulder övertas av Coegin Pharma i och med att Bolagsverket registrerar Fusionen. Sådan registrering beräknas ske tidigast första kvartalet 2022. Bolagen kommer senare att offentliggöra vilken dag Bolagsverket förväntas registrera Fusionen.

Sista dag för handel med Follicums aktier förväntas vara den handelsdag som infaller två handelsdagar före Bolagsverkets registrering av Fusionen och första dag för handel med de nyemitterade aktierna i Coegin Pharma beräknas infalla två handelsdagar efter dagen för registrering av Fusionen.

Fusionsvederlag m.m.
I samband med undertecknandet av Fusionsplanen har respektive part bedömt att den kan acceptera en överenskommelse som resulterar i en fördelning av Fusionsvederlaget som räknas fram genom ett antaget värde för Follicum om ca 41,7 miljoner kronor dividerat med ett antaget värde på Coegin Pharma-aktien om 0,51 kronor, vilket motsvarar Coegin Pharma-aktiens volymviktade genomsnittskurs under 10 handelsdagar före den 21 september 2021. Beräkningsgrunden för överenskommelsen utgår således från att Coegin Pharma åsätts det värde som följer av en aktiekurs som motsvarar Coegin Pharma-aktiens volymviktade genomsnittskurs under 10 handelsdagar före den 21 september 2021.

Aktieägare i Follicum kommer i fusionsvederlag att erhålla en (1) aktie i Coegin Pharma för varje innehavd aktie i Follicum (”Fusionsvederlaget”). Aktieägarna i Follicum kommer sammanlagt att äga cirka 11,77 procent av aktierna i Coegin Pharma.

Baserat på den volymviktade genomsnittskursen för Coegin Pharma-aktien enligt ovan innebär fusionsvederlaget en premie om cirka 36,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 0,38 kronor för Follicum-aktien de senaste 10 handelsdagarna före den 21 september 2021 och 9,8 procent jämfört med stängningskurserna för Follicum-aktien och Coegin Pharma-aktien den 21 september 2021.

Redovisning av fusionsvederlag
Berättigade att erhålla Fusionsvederlag kommer att vara de aktieägare som är upptagna i Follicums aktiebok per dagen för Bolagsverkets registrering av Fusionen (se avsnitt 7 ”Fusionens Genomförande” nedan). Styrelsen äger dock rätt att – för det fall det krävs till följd av den praktiska hanteringen – senarelägga denna dag. En sådan senareläggning kommer att kommuniceras snarast efter att sådant beslut är fattat.

I den mån inte annat följer av nedanstående kommer Fusionsvederlaget redovisas efter att Bolagsverket registrerat Fusionen genom att Fondkommissionären på varje vederlagsberättigads VP-konto registrerar det antal Coegin Pharma-aktier som tillkommer denne. Samtidigt ska dennes aktieinnehav i Follicum avregistreras från samma konto. Fusionsvederlaget kommer således att fördelas ut och inga åtgärder kommer att erfordras av Follicums aktieägare avseende detta. De nya aktierna i Coegin Pharma som utges som Fusionsvederlag berättigar till de rättigheter som tillkommer aktieägare från och med dagen för registrering av aktierna hos Bolagsverket.

Om aktierna i Follicum är pantsatta vid tidpunkten för redovisningen av Fusionsvederlaget ska redovisningen till följd därav ske till panthavaren. Om aktierna i Follicum är förvaltarregistrerade ska redovisning till följd därav ske till förvaltaren.

Registrering av Fusionen beräknas ske under första kvartalet 2022.

Fusionsvederlagsaktier
Fusionsvederlaget kommer att utgöras av aktier i Coegin Pharma som nyemitterats efter beslut av styrelsen i Coegin Pharma med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 maj 2021.

De aktier som emitteras i Coegin Pharma som Fusionsvederlag till aktieägarna i Follicum ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter Genomförandet. Aktieägarna i Follicum kommer att ha rätt till vinstutdelning i Coegin Pharma i enlighet med bestämmelserna i Coegin Pharma bolagsordning.

Det totala antalet aktier som kommer att emitteras till Follicums aktieägare såsom Fusionsvederlag kommer att baseras på antalet utestående Follicum-aktier vid tidpunkten för Genomförandet av Fusionen. Under antagande att antalet utestående aktier per dagen för detta pressmeddelande är oförändrat vid Genomförandet kommer 81 698 104 aktier att emitteras av Coegin Pharma för att utgöra Fusionsvederlaget.

Åtaganden fram till Genomförandet
Bolagen åtar sig att, under perioden från det att Fusionsplanen godkänts och fram till Genomförandet, vidta samtliga nödvändiga åtgärder för att genomföra Fusionen på de villkor som anges häri och att fortsätta att bedriva sina respektive verksamheter på sedvanligt sätt. Bolagen ska inte vidta någon av följande åtgärder utan föregående skriftligt medgivande från det andra bolaget:

 • a) besluta om eller betala utdelning eller göra någon annan värdeöverföring till aktieägare, med undantag för att Bolagen får lämna sådan utdelning som följer av 18 kap. 11 § aktiebolagslagen;
 • b) ingå eller ändra väsentliga avtal eller andra överenskommelser eller uppta nya betydande lån, utöver vad som faller inom bolagets normala affärsverksamhet, eller
 • c) vidta andra åtgärder som är ägnade att oskäligt påverka det relativa värdet av Fusionsvederlaget i förhållande till värdet av aktierna i Follicum.

Villkor för Fusionen
Genomförandet är villkorat av:

 1. att Follicums aktieägare, vid en bolagsstämma i Follicum, godkänner Fusionsplanen;
 2. att styrelsen i Coegin Pharma, med stöd av bemyndigande, beslutar om emissionen av de aktier som utgör hela eller delar av Fusionsvederlaget;
 3. i förekommande fall, efter begäran av aktieägare till minst fem procent av samtliga aktier i Coegin Pharma, att Coegin Pharmas aktieägare, vid en bolagsstämma i Coegin Pharma, godkänner Fusionsplanen;
 4. att NGM Growth Market NGM AB har beslutat att uppta de aktier som utgör Fusionsvederlaget till handel på NGM Nordic SME;
 5. att Fusionen inte helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras på grund av lagar, domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller liknande;
 6. att varken Coegin Pharma eller Follicum brutit mot de åtaganden som anges under rubriken ”Åtaganden före Fusionen” före den dag då Fusionen registreras hos Bolagsverket på ett sådant sätt som skulle leda till en väsentlig negativ effekt för Fusionen eller Nya Coegin Pharma;
 7. att inte någon förändring, omständighet eller händelse eller följd av förändringar, omständigheter eller händelser har inträffat som haft eller som rimligen skulle kunna förväntas ha en väsentlig negativ effekt på den finansiella ställningen eller verksamheten, inklusive Follicums, Coegin Pharmas eller Nya Coegin Pharmas omsättning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar, och till följd varav den andra parten inte rimligen kan förväntas genomföra Fusionen.

Har de villkor som framgår av detta avsnitt inte uppfyllts och Genomförandet inte skett senast den 1 augusti 2022 kommer Fusionen inte att genomföras och Fusionsplanen att upphöra att gälla, dock att Fusionen ska avbrytas och Fusionsplanen upphöra att gälla endast, i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Fusionen eller för Nya Coegin Pharma. Styrelserna förbehåller sig rätten att genom ett gemensamt beslut helt eller delvis frånfalla ett, flera eller samtliga av ovanstående villkor.

Styrelserna har, i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, rätt att genom ett gemensamt beslut bestämma att skjuta upp det senaste datumet för uppfyllande av villkoren från den 1 augusti 2022 till ett senare datum.

Indikativ tidsplan och offentliggörande av fusionsdokumentet
Fusionsdokumentet förväntas vara färdigställt och offentliggjort den 22 oktober 2021. Den preliminära tidsplanen för Fusionen ser ut enligt nedan.

1 oktober 2021 Fusionsplanen kungörs i Post- och Inrikes Tidningar
22 oktober 2021 Offentliggörande av fusionsdokumentet
5 november 2021 Extra bolagsstämma i Follicum och, i förekommande fall, Coegin Pharma
7 februari 2022 Bolagsverket registrerar Fusionen

Samtliga datum är preliminära och kan komma att bli föremål för förändring.

Aktieägande mellan Coegin Pharma och Follicum
Varken Coegin Pharma eller Follicum äger eller kontrollerar några aktier i Follicum respektive Coegin Pharma, eller andra finansiella instrument, som ger Coegin Pharma eller Follicum en finansiell exponering motsvarande ett innehav i Follicum eller Coegin Pharma.

Finansiering
Fusionens genomförande är inte beroende av någon finansiering då Fusionsvederlaget uteslutande utgörs av nya aktier i Coegin Pharma.

Due diligence
Det har i samband med förberedelserna för Fusionen inte genomförts någon due diligence.

Arvode m.m. med anledning av fusionen
Inga särskilda arvoden eller förmåner, i den mening som avses i aktiebolagslagen, kommer att utbetalas till någon av Coegin Pharmas eller Follicums styrelseledamöter eller verkställande direktörer i samband med Fusionen. Utöver vad som framgår nedan kommer inte heller några sådana arvoden eller förmåner att utgå till Bolagens revisorer.

Arvoden till revisorerna i Coegin Pharma och Follicum ska utgå enligt räkning för bland annat, deras yttrande över Fusionsplanen, deras granskning av fusionsdokumentet och annat arbete som utförs av revisorerna med anledning av Fusionen.

Tillämplig lag och tvister
Fusionen ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Genom de åtaganden som följer av Bolagens listning på NGM Nordic SME respektive Spotlight Stock Market är Fusionen och Bolagen underkastade Takeover-reglerna, Aktiemarknadsnämndens besked och råd om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna (och i förekommande fall Aktiemarknadsnämndens tidigare uttalanden och råd om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés regler för offentliga erbjudanden som tidigare tillämpades), samt de sanktioner som NGM Nordic SME och Spotlight Stock Market kan besluta om vid överträdelse av Takeover-reglerna. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till Fusionen, ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Lunds tingsrätt som första instans.

Rådgivare
Coegin Pharma har anlitat Advokatfirman Lindahl KB som legal rådgivare och Mangold Fondkommission AB har utsetts till emissionsinstitut av Coegin Pharma.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD, Coegin Pharma AB
E-post: info@coeginpharma.com
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com.
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Jonas Edelswärd, tf VD, Follicum AB
E-post: info@follicum.com
Telefon: 0709 16 87 29

Denna information är sådan information som Follicum AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:45 CET den 22 september 2021.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag, som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv hämning av nyckelenzymet cPLA2α, som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat “proof of concept”, för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer.

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad olika sjukdomsområden. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Follicums projekt har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För närvarande utvärderas möjligheter att utnyttja bolagets vävnadsreparerande peptider och unika formuleringsteknologi inom andra sjukdomsområden. För mer information, besök www.follicum.com.

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur associerad med kända och okända risker, osäkerhetsmoment, antaganden och andra faktorer, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i
framtiden, oavsett om de är inom eller utom respektive bolags eller Nya Coegin Pharmas kontroll. Sådana faktorer kan medföra att de faktiska resultaten, prestationen och den faktiska utvecklingen kan komma att avsevärt avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framåtriktade informationen. Trots att respektive bolags ledning anser att deras förväntningar som anges i den framåtriktade informationen är rimliga baserat på sådan information som är tillgänglig för dem, ges inte någon garanti för att sådan framåtriktad information kommer att visa sig vara korrekt. Otillbörlig vikt ska inte fästas vid framåtriktad information. Den framåtriktade informationen gäller endast per dagen för detta pressmeddelande och varken Coegin Pharma eller Follicum åtar sig någon skyldighet att uppdatera den framåtriktade informationen utöver i den utsträckning det krävs enligt tillämplig lag. Follicums och Coegin Pharmas tidigare resultat lämnar inte någon garanti för, och utgör inte någon förutsägelse om, Nya Coegin Pharmas framtida resultat. Coegin Pharmas, Follicums och deras respektive dotterbolag, ledande befattningshavare, anställda och ombud åtar sig vidare inte någon skyldighet att granska, uppdatera eller bekräfta förväntningar eller uppskattningar, eller revidera framåtriktad information för att reflektera händelser som inträffar, eller omständigheter som uppkommer, i förhållande till innehållet i pressmeddelandet. Det är vidare inte säkert att Fusionen kommer att genomföras på det sätt och inom den tidsram som beskrivs i detta pressmeddelande eller överhuvudtaget.

Öppna Pressmeddelande

Follicum pausar bolagets samtliga utvecklingsprojekt

Follicum AB (”Follicum”) meddelar idag att bolaget pausar samtliga utvecklingsprojekt. Follicum driver läkemedelsutvecklingsprojekt mot håravfall och diabeteskomplikationer samt utvärderar möjligheter att utnyttja bolagets vävnadsreparerande peptider och unika formuleringsteknologi inom andra sjukdomsområden.

Efter vårens resultat från fas 2-studien av FOL-005 vid behandling av håravfall beslutade styrelsen att utvärdera bolagets affärsstrategi och långsiktiga mål. Enligt tidigare kommunicerad information har under sommaren fram till nu skett en grundlig utvärdering av Follicums hela projektportfölj med hänsyn till bl.a. projektens kommersiella förutsättningar i förhållande till erforderligt kapitalbehov, risk och utvecklingstid. Bolaget har bl.a. tillsammans med proDERM genomfört en fördjupad analys av en subgrupp från fas 2-studien med FOL-005. Subgruppen omfattar ungefär hälften av deltagarna i studien, vilka hade mindre antal hår per cm2 än den andra hälften. Resultatet från analysen tyder på att FOL-005 kan ha effekt på hårväxt i den analyserade subgruppen.

Det är dock styrelsens bedömning att bolaget i nuläget kommer att ha svårt att attrahera finansiering för vidare drift av FOL-005-projektet och ej heller av övriga projekt med hänsyn tagen till status i projekten, bolagets värdering och brist på egna adekvata personella resurser. Vidare är det styrelsens bedömning att möjligheten är liten att i närtid träffa någon form av avtal angående projekten med en industriell part.

Som tidigare kommunicerats löper Jan Alenfalls nuvarande uppdrag som Chief Scientific Officer ut under september 2021. Bolaget avser att säkra nödvändiga resurser för det fortsatta arbetet genom konsultuppdrag.

För att ta tillvara de värden som finns i projekten överväger nu styrelsen olika strukturella möjligheter för bolaget såsom samgåenden, förvärv eller försäljning av bolaget. Bolaget har i dagsläget rörelsekapital för den tid som krävs för att finna en lämplig lösning.

Styrelseordförande Gun-Britt Fransson kommenterar
”Follicum står inför betydande utmaningar. Vi behöver nu i första hand skapa förutsättningar och ett tillräckligt tidsfönster för att på bästa sätt skydda värdena i bolagets projektportfölj. Styrelsen har en fortsatt hög tilltro till bolagets forskning och konceptet för vävnadsreparerande peptider och arbetar fokuserat för att ta tillvara våra aktieägares värden. Det kan betyda en strukturell lösning för Follicum som ger bättre ger möjligheter att vidareutveckla den befintliga projektportföljen än vad bolaget klarar på egen hand.”

Styrelsen återkommer fortlöpande med information kring statusen i bolaget.

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Edelswärd, tf VD, Follicum AB
E-post: info@follicum.com
Telefon: 0709 16 87 29

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad olika sjukdomsområden. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Follicums projekt har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För närvarande utvärderas möjligheter att utnyttja bolagets vävnadsreparerande peptider och unika formuleringsteknologi inom andra sjukdomsområden. För mer information, besök www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande

Follicums styrelse har entledigat Kim Arvid Nielsen från rollen som vd

Follicum AB (publ) meddelar att styrelsen idag har beslutat att omgående entlediga Kim Arvid Nielsen från rollen som vd. Samtidigt utsågs bolagets finansdirektör Jonas Edelswärd till tillförordnad vd för Follicum.

”Styrelsen har tagit det här beslutet eftersom Kim Arvid Nielsens ledarskap inte har levt upp till våra förväntningar. Jonas Edelswärd tillträder nu som tillförordnad vd samtidigt som styrelsen fortsätter med den pågående strategiska utvärderingen av bolagets projekt”, säger Gun-Britt Fransson, styrelseordförande i Follicum AB.

Jonas Edelswärd får en kombinerad tjänst som tillförordnad vd och finansdirektör i bolaget. Innan Jonas Edelswärd tillträdde som finansdirektör på Follicum i maj 2021 har han haft ledande roller i flera högteknologiska startup-bolag. Han är bland annat styrelseordförande i Zaplox AB, styrelseledamot i Galenica AB och i Pragati AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gun-Britt Fransson, styrelseordförande, Follicum AB
Telefon: 070-595 73 27
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juli 2021.

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad sjukdomsområden. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, FOL-005, administreras med hjälp av en unik formuleringsteknologi som befunnits säker och vältolererad i en omfattande fas 2-studie vilken utförts i samarbete med internationellt välrenommerade specialistkliniker. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Projekten har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För mer information, besök www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande

Follicum rapporterar reviderade top-line-resultat från fas IIa-studien av FOL-005 vid behandling av håravfall (alopeci)

Follicum AB (publ) rapporterar idag reviderade top line-data från en fas IIa-studie av den vävnadsreparerande peptiden FOL-005 för behandling av håravfall (alopeci). Dessa baseras på en oberoende granskning vilken genomförts till följd av uppdagade felaktigheter i den resultatanalys som bolaget presenterade den 6 maj 2021. De reviderade resultaten uppvisar inga avgörande skillnader jämfört med vad som tidigare rapporterats och bolaget står fast vid beslutet om att avbryta utvecklingen av produkten för behandling av håravfall. Follicum kommer dock fortsätta utröna möjligheter att vidareutveckla FOL-005 inom andra sjukdomsområden.

”Efter den genomförda granskningen av de tidigare kommunicerade studieresultaten kvarstår vår slutsats om att bolaget inte bör avsätta ytterligare resurser till utveckling av FOL-005 för behandling av håravfall. Istället kommer vi att fokusera på vårt läkemedelsprojekt mot diabetes och samtidigt utvärdera andra möjligheter att utnyttja våra vävnadsreparerande peptider och vår unika formuleringsteknologi inom andra sjukdomsområden”, säger Follicums vd, Kim Arvid Nielsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kim Arvid Nielsen – vd, Follicum AB
Telefon: 070 392 1331
E-post: kim.nielsen@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2021.

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad sjukdomsområden. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, FOL-005, administreras med hjälp av en unik formuleringsteknologi som befunnits säker och vältolererad i en omfattande fas 2-studie vilken utförts i samarbete med internationellt välrenommerade specialistkliniker. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Projekten har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För mer information, besök www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande

Follicum har informerats om möjliga felaktigheter i analysen av resultat från fas IIa-studien av FOL-005

Follicum AB (publ) rapporterar idag att den kontraktsforskningsorganisation (CRO) som utfört fas IIa-studien av läkemedelskandidaten FOL-005 för behandling av håravfall, tillsammans med Follicum har uppdagat möjliga felaktigheter i resultatanalysen. Follicum har anlitat en oberoende granskare som nu kommer att gå igenom samtliga studiedata och bedöma i vilken utsträckning detta påverkar de nyligen redovisade resultaten. Det är för närvarande inte möjligt att bedöma huruvida denna nya analys kommer att resultera i någon omvärdering av de slutsatser som tidigare dragits om läkemedelskandidatens effekt mot håravfall.

I studien, som genomfördes i samarbete med tre välrenommerade specialistkliniker i Tyskland, undersöktes säkerheten och effekten av behandling med en krämliknande formulering av läkemedelskandidaten FOL-005 som applicerades av patienterna varje kväll under fyra månader. Studien omfattade 210 manliga patienter med håravfall, varav en fjärdedel erhöll placebo. Baserat på slutrapporten från kontraktsforskningsföretaget rapporterade Follicum den 6 maj 2021 att de patienter som behandlades med den högsta studerade dosen av FOL-005 ökade hårväxten med 6,6 hår/cm2 (p=0,04), jämfört med 5,6 hår/cm2 i placebogruppen (p=0,01).

Mot bakgrund av de möjliga felaktigheter som kontraktsforskningsorganisationen och Follicum har uppmärksammat, har bolaget beslutat att låta en oberoende granskningsperson utföra en genomgång av de tidigare presenterade resultatanalyserna. Det är för närvarande inte möjligt att bedöma huruvida denna nya analys kommer att resultera i någon omvärdering av de slutsatser som tidigare dragits om läkemedelskandidatens effekt mot håravfall.

Follicum kommer så snart som möjligt att återkomma med resultaten från den förnyade analysen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kim Arvid Nielsen – vd, Follicum AB
Telefon: 070 392 1331
E-post: kim.nielsen@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2021.

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad sjukdomsområden. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, FOL-005, administreras med hjälp av en unik formuleringsteknologi som befunnits säker och vältolererad i en omfattande fas 2-studie vilken utförts i samarbete med internationellt välrenommerade specialistkliniker. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Projekten har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För mer information, besök www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande

Follicum rapporterar top-line-resultat från fas IIa-studien av FOL-005 vid behandling av håravfall (alopeci)

Follicum AB (publ) rapporterar idag top-line-data från en fas IIa-studie av den vävnadsreparerande peptiden FOL-005 för behandling av håravfall (alopeci). I studien undersöktes säkerhet och terapeutisk effekt efter daglig behandling med produkten under fyra månader. Resultaten bekräftade att behandlingen var säker och endast ett fåtal milda biverkningar rapporterades. Hårväxten ökade signifikant i den grupp patienter som erhöll behandling med FOL-005 i den högsta studerade dosen, men någon signifikant bättre effekt jämfört med den grupp som erhöll placebo kunde inte påvisas. Follicum kommer att genomföra ytterligare analyser av studieresulten och dessutom utröna möjligheterna att vidareutveckla FOL-005 för andra sjukdomstillstånd där läkemedelskandidaten i prekliniska studier uppvisat goda vävnadsreparerande effekter. Utvecklingen av bolagets prekliniska läkemedelsprojekt inom diabetesområdet påverkas inte av fas II-resultaten för FOL-005.

I studien, som genomfördes i samarbete med tre välrenommerade specialistkliniker i Tyskland, undersöktes säkerheten och effekten av behandling med en krämliknande formulering av läkemedelskandidaten FOL-005 som applicerades av patienterna varje kväll under fyra månader. Studien omfattade 210 manliga patienter, varav en fjärdedel erhöll placebo. Hos de som behandlades med den högsta studerade dosen av FOL-005 ökade hårväxten med 6,6 hår/cm2 (p=0,04), jämfört med 5,6 hår/cm2 i placebogruppen (p=0,01]). Skillnaden mellan aktiv behandling med FOL-005 och placebo var inte signifikant (p=0,83). Dock noterades positiva signaler för ett antal sekundära parametrar som kan vara av vikt och en noggrannare analys av dessa data vidtar inom kort.

Bolaget kommer dessutom att fortsätta utreda peptidens vävnadsreparerande potential i andra indikationer med stor medicinsk och kommersiell potential. Samtidigt kommer användningen av Follicums unika formuleringsteknologi att utvärderas för andra applikationer.

”I jämförelse med de resultat som uppnåtts i tidigare prekliniska och kliniska studier av FOL-005 är utfallet av fas IIa-studien nedslående. Vår tilltro till konceptet vävnadsreparerande peptider är dock fortsatt stort och vi kommer nu noga analysera resultaten för att dra slutsatser om hur vi kan optimera utvecklingsplanerna för FOL-005 och bolagets övriga projekt”, säger Follicums vd, Kim Arvid Nielsen.

Efter att resultaten från fas IIa-studien färdiganalyserats kommer Follicum att besluta om hur man ska fördela sina resurser när det gäller fortsatt utveckling av FOL-005 inom olika indikationsområden där vävnadreparerande egenskaper är viktiga, samtidigt som bolagets prekliniska projekt inom diabetesområdet icke påverkas av dessa resultat och fortsätter drivas i oförminskat tempo.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kim Arvid Nielsen – vd, Follicum AB
Telefon: 070 392 1331
E-post: kim.nielsen@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021.

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad sjukdomsområden. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, FOL-005, administreras med hjälp av en unik formuleringsteknologi som befunnits säker och vältolererad i en omfattande fas 2-studie vilken utförts i samarbete med internationellt välrenommerade specialistkliniker. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Projekten har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För mer information, besök www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande

Follicum utser ny verkställande direktör och inrättar ny roll som Chief Scientific Officer

Follicum AB meddelar idag att bolaget har rekryterat dr Kim Arvid Nielsen som ny verkställande direktör, med tillträde den 6 april 2021. Han har omfattande erfarenhet av affärsutveckling, investerarrelationer och läkemedelsutveckling från ledande positioner i såväl små som stora läkemedelsbolag. Samtidigt inrättar Follicum en ny position som Chief Scientific Officer. Förändringarna genomförs för att stärka bolagets organisation i takt med de framsteg som görs i läkemedelsprojekten.

Follicum har under den senaste tiden gjort fortsatta framsteg i sina läkemedelsprojekt mot oönskat håravfall respektive diabetes. Under våren väntas resultaten från en omfattande fas II-studie av läkemedelskandidaten FOL-005 för behandling av håravfall. Ett positivt utfall skulle vara transformerande för bolaget vad gäller möjligheterna att etablera samarbetsavtal med kommersiella partners och initiera satsningar på nya läkemedelsprojekt. Mot denna bakgrund finns ett behov av att stärka Follicums operativa resurser inom såväl det affärsmässiga som vetenskapliga området. Rekryteringen av en ny vd och inrättandet av en position som Chief Scientific Officer är två viktiga steg för att möta detta behov.

Follicums nuvarande vd, Jan Alenfall, kommer under en period om minst sex månader att arbeta vidare i bolaget i den nyinrättade positionen som Chief Scientific Officer. Bolagets R&D Director, Maria Ekblad, kommer att kvarstå i sin nuvarande roll.

”Vi är väldigt glada över att ha kunnat attrahera Kim Arvid Nielsen till vd-positionen. Hans gedigna kommersiella erfarenhet och kunnande inom läkemedelsutveckling kommer stärka bolagets förmåga att utnyttja de möjligheter som ett positivt utfall i fas II-studien av FOL-005 kan föra med sig. Jan Alenfalls bidrag till bolaget under sina 10 år som vd är ovärderliga, och vi är glada över att han valt att axla rollen som Chief Scientific Officer”, säger Gun-Britt Fransson, styrelseordförande i Follicum.

Kim Arvid Nielsen (f. 1959) är läkare och Executive Master of Business Administration med omfattande erfarenhet av affärsutveckling, investerarrelationer och läkemedelsutveckling. Han har tidigare haft en rad ledande befattningar inom såväl mindre life science-bolag som globala läkemedelsföretag, bland annat Cytovac, Scandion Oncology, Serendex, Bayer, Pharmion, Ferrosan och Serono Nordic.

”Jag ser en stor medicinsk och kommersiell potential i Follicums unika vävnadsreparerande peptider, och kommer att göra mitt yttersta för att med hjälp av min tidigare erfarenhet av affärs- och läkemedelsutveckling bidra till bolagets fortsatta värdeskapande”, kommenterar Kim Arvid Nielsen, tillträdande vd för Follicum.

”I takt med att Follicums projekt avancerar ställs nya krav på vår organisation. Jag är glad över styrelsens beslut att expandera ledningsgruppen och rekrytera en ny vd som kan driva bolagets affärsmässiga utveckling, samtidigt som jag nu kan fokusera helhjärtat på vår prekliniska och kliniska läkemedelsutveckling” säger Jan Alenfall, vd, Follicum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gun-Britt Fransson, styrelseordförande, Follicum AB
Telefon: 070-595 73 27
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2021.

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad sjukdomsområden. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, FOL-005 mot håravfall, utvärderas för närvarande i en fas 2a-studie i samarbete med internationellt välrenommerade specialistkliniker. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Baserat på lovande prekliniska resultat pågår förberedelser inför en fas 1-studie. Båda projekten har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För mer information, besök www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande

Follicum AB meddelar att samtliga patienter har slutfört behandlingen med FOL-005 i Fas II-studien mot håravfall

Follicum AB tillkännager idag att samtliga patienter i den pågående fas IIa-studien med FOL-005 för behandling av håravfall har slutfört behandlingen och genomfört de avslutande besöken på klinikerna. I studien undersöks säkerheten och behandlingseffekten av olika doser av läkemedelskandidaten FOL-005 i drygt 200 manliga patienter. Top line-resultat förväntas kunna presenteras under våren 2021.

I den pågående dubbelblinda och placebokontrollerade fas IIa-studien undersöks säkerheten och effekten av FOL-005 i en ny, krämliknande beredningsform. Patienterna har själva applicerat en av tre olika styrkor av FOL-005 eller placebo i hårbotten en gång per dag och genomgått uppföljning vid regelbundna besök på studieklinikerna under de fyra månader studien pågått. Studien har genomförts vid tre kliniker i Tyskland: Clinical Research Center for Hair and Skin Science (“CRC”) i Berlin, proDERM i Hamburg och CentroDerm i Wuppertal. Två tidigare kliniska studier med FOL-005 har visat att intradermala injektioner av läkemedelskandidaten är en effektiv och säker behandling för stimulering av hårväxt.

VD Jan Alenfall kommenterar:
”Det är mycket glädjande att samtliga drygt 200 patienter nu är färdigbehandlade och har genomfört sina avslutande uppföljningsbesök vid klinikerna. Nu vidtar en omfattande granskning av data innan studien kan avblindas och analyseras. Inga relevanta biverkningar har rapporterats och endast en patient har avbrutit sitt deltagande, detta till följd av covid-19-pandemin. Som tidigare kommunicerats ser vi fram emot att kunna presentera resultaten av studien under våren”.

Om FOL-005
FOL-005 är en modifierad kort version av det endogena proteinet, osteopontin. I två kliniska studier har FOL-005 visat sig vara en effektiv och säker behandling. Den första studien gjordes på friska frivilliga medan den andra gjordes på alopecipatienter, män med begynnande skallighet. I båda de tidigare studierna behandlades patienterna på klinik med intradermala injektioner, 2 eller 3 gånger i veckan.

Om Alopeci
Oönskat håravfall (alopeci), vilket vanligtvis benämns som ”skallighet”, drabbar ca en tredjedel av alla män mellan 20 och 50 år i västvärlden. För män över 50 år är andelen med håravfall ännu högre, cirka 50 %. Även en betydande andel kvinnor drabbas också av oönskat håravfall. Sammantaget innebär det en mycket omfattande marknad för ett effektivt och säkert hårstimulerande läkemedel. Idag finns det i princip bara två läkemedelssubstanser som används för behandling. Försäljningen av dessa läkemedel uppgår till mer än 3 mdr USD årligen. Jämfört med befintliga preparat kan FOL-005 troligtvis erbjuda flera fördelar– till exempel färre biverkningar, enklare dosering och högre andel responders.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 0709 – 31 51 15
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2021.

Om Clinical Research Center for Hair and Skin Science (CRC), Berlin, Tyskland
Clinical Research Center for Hair and Skin Science (”CRC”) är en del av hudkliniken vid Charité – universitetssjukhuset i Berlin. CRC bedriver experimentell forskning och erbjuder specialistkompetens inom området hud- och hårforskning. CRC har genomfört ett flertal kliniska studier inom olika hårindikationer och har gedigna kvalifikationer med specialisering på kliniska fas I– och II-studier.

Om proDERM
proDERM är en ledande internationell kontraktsforskningsorganisation i Hamburg, Tyskland, specialiserad på kliniska studier inom hud, slemhinna, hår, ögon och mun. proDERM genomför studier på läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetika, kosttillskott och konsumtionsvaror och uppfyller alla regulatoriska och lagliga krav. proDERM är en erfaren fullservicepartner som utför kliniska projekt i alla faser.

Om centroDERM
Sedan CentroDerm® grundades år 2000 har över 150 kliniska studier (GCP / ICH-studier) i fas II-IV samt studier enligt Medical Devices Act (MPG) inom dermatologi, onkologi, allergi och estetisk medicin genomförts av CentroDerm GmbH-teamet. De har stor erfanhet av hårstudier.

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad sjukdomsområden. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, FOL-005 mot håravfall, utvärderas för närvarande i en fas 2a-studie i samarbete med internationellt välrenommerade specialistkliniker. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Baserat på lovande prekliniska resultat pågår förberedelser inför en fas 1-studie. Båda projekten har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För mer information, besök www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande

Follicum genomför riktad nyemission om cirka 36,6 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Follicum AB (”Follicum” eller ”Bolaget”) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 juni 2020, beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 36,6 MSEK före emissionskostnader bestående av 14 091 335 aktier till en teckningskurs om 2,60 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Nyemissionen riktas till ett antal utvalda investerare. Teckningskursen i Nyemissionen motsvarar en emissionsrabatt om cirka 8,8 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktier under de senaste sex månaderna. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 17,2 procent av antalet aktier och röster i Follicum.

Follicum avser att huvudsakligen använda emissionslikviden för slutförandet av den pågående kliniska fas 2-studien av läkemedelskandidaten FOL-005 i patienter med håravfall, återstående prekliniskt arbete och övriga förberedelser inför den kliniska fasen inom diabetesprojektet samt för att stärka Bolagets finansiella position.

“Den framgångsrika riktade emissionen har möjliggjorts genom ett betydande intresse bland investerare för Follicums läkemedelskandidat för stimulering av hårväxt och bolagets prekliniska projekt inom diabetesområdet. Med förstärkta finansiella muskler och en bredare ägarbas arbetar vi nu vidare mot kommande och viktiga delmål i de båda projekten”, säger vd Jan Alenfall.

Nyemissionen omfattar 14 091 335 nya aktier till en teckningskurs om 2,60 kronor, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 36,6 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3 miljoner kronor. Teckningskursen om 2,60 kronor har fastställts av Bolagets styrelse efter förhandling med utvalda investerare, och motsvarar en emissionsrabatt om cirka 8,8 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktier under de senaste sex månaderna. Enligt styrelsens bedömning är emissionskursen marknadsmässig under rådande bransch- och marknadsförhållanden.

Skälen till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att bredda ägarbasen. Samtidigt tillförs Bolaget rörelsekapital till en lägre kostnad och genom en snabbare process jämfört med en företrädesemission, vilket enligt styrelsen sammantaget med tillräcklig styrka talar för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Följande tecknare deltar i Nyemissionen:

Tecknare Antal aktier Totalt teckningsbelopp
Kudu AB 273 269 710 499,40 kr
Ulf Andersson 107 692 279 999,20 kr
Tibia Konsult Aktiebolag  459 038 1 193 498,80 kr
Pontus Dunér  76 923 199 999,80 kr
Nordic Cross Asset Management AB  250 000 650 000,00 kr
Mats Invest AB 362 115 941 499,00 kr
Bernt Lundberg Fastigheter Lund AB  384 615 999 999,00 kr
Recipharm Venture Fund AB  724 230 1 882 998,00 kr
Bo Uddenäs  67 307 174 998,20 kr
Adrigo Small & Midcap L/S  1 923 076 4 999 997,60 kr
Roxette Photo NV  384 615 999 999,00 kr
Strand Kapitalförvaltning AB för kunders räkning 1 000 000 2 600 000,00 kr
Daniel Johnsson  1 923 076 4 999 997,60 kr
Gerhard Dal  192 307 499 998,20 kr
Fårö Capital AB  769 230 1 999 998,00 kr
Bengt Halse  384 615 999 999,00 kr
Niclas Löwgren  192 307 499 998,20 kr
Råsunda förvaltning aktiebolag  192 307 499 998,20 kr
Thomas Gidlund  192 307 499 998,20 kr
Fredrik Lundgren 1 153 846 2 999 999,60 kr
LUSAM Invest AB  769 230 1 999 998,00 kr
Mattias Molvidson  116 923 303 999,80 kr
Rothesay Limited  2 000 000 5 200 000,00 kr
Jens Miöen  192 307 499 998,20 kr
 14 091 335 36 637 471,00 kr

Genom Nyemissionen kommer antalet utestående aktier och röster öka med 14 091 335 från 67 606 769 till 81 698 104. Aktiekapitalet kommer öka med 1 690 960,20 kronor från 8 112 812,28 till 9 803 772.48 kronor. Betalning för de nyemmiterade aktierna ska erläggas kontant senat den 5 november 2020. Av tekniska skäl kommer Nyemissionen att tecknas av Nordic Issuing (som agerar emissionsinstitut i Nyemissionen) till aktiernas kvotvärde, för vidareöverlåtelse till de investerare som anmält sig för teckning till ett pris om 2,60 kr per aktie. För aktieägare som inte deltar i Nyemissionen medför den en utspädning om cirka 17,2 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Om FOL-005
FOL-005 är en modifierad kort version av det endogena proteinet, osteopontin. I två kliniska studier har FOL-005 visat sig vara en effektiv och säker behandling. Den första studien gjordes på friska frivilliga medan den andra gjordes på alopecipatienter, män med begynnande skallighet. I båda de tidigare studierna behandlades patienterna på klinik med intradermala injektioner, 2 eller 3 gånger i veckan.

Om Alopeci
Oönskat håravfall (alopeci), vilket vanligtvis benämns som ”skallighet”, drabbar ca en tredjedel av alla män mellan 20 och 50 år i västvärlden. För män över 50 år är andelen med håravfall ännu högre, cirka 50 %. Även en betydande andel kvinnor drabbas också av oönskat håravfall. Sammantaget innebär det en mycket omfattande marknad för ett effektivt och säkert hårstimulerande läkemedel. Idag finns det i princip bara två läkemedelssubstanser som används för behandling. Försäljningen av dessa läkemedel uppgår till mer än 3 mdr USD årligen. Jämfört med befintliga preparat kan FOL-005 troligtvis erbjuda flera fördelar– till exempel färre biverkningar, enklare dosering och högre andel responders.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 0709 – 31 51 15
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2020.

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad sjukdomsområden. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, FOL-005 mot håravfall, utvärderas för närvarande i en fas 2a-studie i samarbete med internationellt välrenommerade specialistkliniker. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Baserat på lovande prekliniska resultat pågår förberedelser inför en fas 1-studie. Båda projekten har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För mer information, besök www.follicum.com.

Viktig information
Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Follicum har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Follicums aktuella syn på förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende kapitaliseringen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundande på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Follicum inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Öppna Pressmeddelande

Samtliga patienter inkluderade i Follicums fas II-studie med FOL-005 för stimulering av hårväxt

Follicum AB meddelar idag att alla patienter har inkluderats i bolagets pågående kliniska fas IIa-studie med läkemedelskandidaten FOL-005. Studien omfattar drygt 200 manliga patienter med håravfall som behandlas med en nyutvecklad topikal formulering av FOL-005. Inga betydande biverkningar har så här långt rapporterats och hittills har ingen av de inkluderade patienterna avbrutit sitt deltagande i studien. Resultaten beräknas kunna presenteras under våren 2021.

I den pågående dubbelblinda och placebokontrollerade fas II-studien undersöks säkerheten och effekten av FOL-005 i en ny, krämliknande beredningsform. Patienterna applicerar själva en av tre olika styrkor av FOL-005 eller placebo i hårbotten en gång per dag. För att utvärdera säkerhet och effekt av behandlingen besöker de klinikerna regelbundet under de fyra månader studien pågår. Studien genomförs vid tre olika kliniker i Tyskland: Clinical Research Center for Hair and Skin Science (“CRC”) i Berlin, proDERM i Hamburg och CentroDerm i Wuppertal. Sista patienten planeras slutföra sin behandling i slutet av januari 2021. Två tidigare kliniska studier med FOL-005 har visat att intradermala injektioner av läkemedelskandidaten är en effektiv och säker behandling för stimulering av hårväxt.

VD Jan Alenfall kommenterar:
“Att samtliga patienter har påbörjat behandlingen är ett betydande framsteg och vi gläds samtidigt åt att ingen patient hittills avbrutit sitt deltagande. Så kallade ”drop-outs” är annars vanligt förekommande i kliniska läkemedelsprövningar och kan försvåra möjligheterna att tolka resultaten. Nu ser vi fram emot att fullfölja studien, med sikte på att rapportera resultaten under våren 2021.”

Om FOL-005
FOL-005 är en modifierad kort version av det endogena proteinet, osteopontin. I två kliniska studier har FOL-005 visat sig vara en effektiv och säker behandling. Den första studien gjordes på friska frivilliga medan den andra gjordes på alopecipatienter, män med begynnande skallighet. I båda de tidigare studierna behandlades patienterna på klinik med intradermala injektioner, 2 eller 3 gånger i veckan.

Om Alopeci
Oönskat håravfall (alopeci), vilket vanligtvis benämns som ”skallighet”, drabbar ca en tredjedel av alla män mellan 20 och 50 år i västvärlden. För män över 50 år är andelen med håravfall ännu högre, cirka 50 %. Även en betydande andel kvinnor drabbas också av oönskat håravfall. Sammantaget innebär det en mycket omfattande marknad för ett effektivt och säkert hårstimulerande läkemedel. Idag finns det i princip bara två läkemedelssubstanser som används för behandling. Försäljningen av dessa läkemedel uppgår till mer än 3 mdr USD årligen. Jämfört med befintliga preparat kan FOL-005 troligtvis erbjuda flera fördelar– till exempel färre biverkningar, enklare dosering och högre andel responders.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 0709 – 31 51 15
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2020.

Om Clinical Research Center for Hair and Skin Science (CRC), Berlin, Tyskland
Clinical Research Center for Hair and Skin Science (”CRC”) är en del av hudkliniken vid Charité – universitetssjukhuset i Berlin. CRC bedriver experimentell forskning och erbjuder specialistkompetens inom området hud- och hårforskning. CRC har genomfört ett flertal kliniska studier inom olika hårindikationer och har gedigna kvalifikationer med specialisering på kliniska fas I– och II-studier.

Om proDERM
proDERM är en ledande internationell kontraktsforskningsorganisation i Hamburg, Tyskland, specialiserad på kliniska studier inom hud, slemhinna, hår, ögon och mun. proDERM genomför studier på läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetika, kosttillskott och konsumtionsvaror och uppfyller alla regulatoriska och lagliga krav. proDERM är en erfaren fullservicepartner som utför kliniska projekt i alla faser.

Om centroDERM
Sedan CentroDerm® grundades år 2000 har över 150 kliniska studier (GCP / ICH-studier) i fas II-IV samt studier enligt Medical Devices Act (MPG) inom dermatologi, onkologi, allergi och estetisk medicin genomförts av CentroDerm GmbH-teamet. De har stor erfanhet av hårstudier.

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad sjukdomsområden. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, FOL-005 mot håravfall, utvärderas för närvarande i en fas IIa-studie i samarbete med internationellt välrenommerade specialistkliniker. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Baserat på lovande prekliniska resultat pågår förberedelser inför en fas I-studie. Båda projekten har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För mer information, besök www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande