Delårsrapport Q1 2016 publicerad

27 maj, 2016

Delårsrapport Q1 2016 publicerad

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet  (2016-01-01 – 2016-03-31)

 • Övriga rörelseintäkter  uppgick till 0 TSEK (0 TSEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 270 TSEK (-5 609 TSEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,53 SEK (-0,63 SEK).
 • Soliditeten uppgick till cirka 82,3% (89,9%).

Se hela Delårsrapport Q1 2016

Definitioner

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 10 003 234 aktier per 2016-03-31. (fg år 8 843 210 aktier). Notera att Bolaget efter periodens utgång genomfört en nyemission genom vilken 6 001 938 aktier nyemitterats. Det totala antalet aktier i Follicum kommer efter registrering hos Bolagsverket att uppgå till 16 005 172 aktier.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

Med ”Follicum” eller ”Bolaget” avses Follicum AB (org.nr: 556851-4532).

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Follicums kliniska fas I/IIa-studie inleddes den 19 januari 2016, då den första frivilla försökspersonen fick sin första behandling.
 • Den 2 februari hade den första försökspersonen i Follicums kliniska studie fått maximal behandlingsdos – utan att några negativa effekter påvisats.
 • I mars meddelade Follicum att Bolaget erhållit preliminärt patentgodkännande i USA – en så kallad Notice of Allowance – avseende bolagets ansökan som omfattar bolagets läkemedelskandidat FOL-005, samt relaterade substanser.
 • Den initiala delen av Follicums fas I/IIa-studie avslutades i mars, då tio personer erhållit maximal behandlingsdos. Follicum rapporterade att studiens initiala del avslutats med positiva resultat.
 • Den 15 mars fattade styrelsen i Follicum beslut om en företrädesemission, villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma. Kallelse till extra bolagsstämma den 1 april publicerades tätt därefter.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 1 april beslutade extra bolagsstämma i enlighet med styrelsens förlag, om genomförande av en företrädesemission om högst cirka 30 MSEK och med teckningstid i april/maj 2016.
 • Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2015 publicerades den 4 april och finns för nedladdning via www.follicum .se och www.aktietorget.se.
 • Prospekt med anledning av företrädesemissionen godkändes av Finansinspektionen och publicerades på www.follicum.se och www.aktietorget.se den 13 april.
 • Follicum erhöll i april det tyska läkemedelsverkets (BfArM) och etikkommitténs tillstånd att starta den andra delen av den kliniska studien – en multipeldos-studie.
 • Med anledning av ovanstående positiva nyhet publicerade Bolaget ett så kallat tilläggsprospekt, vilket finns för nedladdning via www.follicum.se och www.aktietorget.se.
 • Bolaget erhöll patentgodkännande i Europa, avseende Bolagets patentansökan beträffande stimulering av hårtillväxt. Det ger Follicums patent skydd till och med år 2032.
 • Med anledning av ovanstående positiva nyhet publicerade Bolaget ytterligare ett tilläggsprospekt, vilket finns för nedladdning via www.follicum.se och www.aktietorget.se.
 • Den 12 maj 2016 publicerade Follicum kallelse till årsstämma. Stämman kommer att hållas den 13 juni 2016.
 • Teckningstiden i Follicums företrädesemission inleddes den 21 april och avslutades den 10 maj. Nyemissionen tecknades till 32,9 MSEK före emissionskostnader, innebärande en teckningsgrad om cirka 110 procent. Genom nyemissionen tillfördes Follicum cirka 30 MSEK.
 • Med anledning av företrädesemissionen uppstod flaggningsskyldighet för Lund University Bioscience AB och Sunstone Lifescience Ventures Fund III K/S. Lund University Bioscience AB:s innehav i Follicum har minskat från 23,13 procent till 14,45 procent och Sunstone Lifescience Ventures Fund III K/S innehav har minskat från 23,15 procent till 17,16 procent.
 • Follicum meddelade att sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 30 maj 2016 och stoppdag är den 1 juni 2016.

VD Jan Alenfall kommenterar

Det har varit ett spännande första kvartal för Follicums del – en milstolpe i Bolagets historia har i och med starten av den kliniska fas I/IIa-studien uppnåtts! I januari behandlades den första försökspersonen, helt i enlighet med vad som tidigare kommunicerats och med vad som längs hela resan varit vår plan. Syftet med studien är att i första hand testa säkerhet avseende FOL-005, men som ett delsteg i studien även att initialt undersöka effektparametrar. Studien utförs av Clinical Research Center for Hair and Skin Science (”CRC”) på universitetssjukhuset Charité i Berlin, Tyskland och i studien deltar cirka 40 friska frivilliga försökspersoner. Efter att tio försökspersoner erhållit maximal dos kunde vi glädjande meddela att inga negativa effekter rapporterats. Detta är givetvis mycket viktigt, då det visar att FOL-005 är förenad med en god säkerhet. Studiens andra del – en multipeldos-studie på cirka 30 försökspersoner – är nu inledd efter att vi i april erhållit BfArM:s och etikkommitténs tillstånd. Som tidigare kommunicerats avser vi att avsluta studien runt årsskiftet 2016/2017 och därefter rapportera resultaten.

”Efter att tio försökspersoner erhållit maximal dos kunde vi glädjande meddela att inga negativa effekter rapporterats.”

Vi har under årets inledande månader fått glädjande besked avseende vår patentportfölj. I mars meddelade USPTO – US Patent and Trademark Office – att en så kallad Notice of Allowance avseende vår patentansökan benämnd ”Novel Compositions and Uses Thereof” utfärdats. Notice of Allowance innebär att patentansökan kommer att godkännas men att godkännandet föregås av ett antal mindre åtgärder, som till exempel betalning av avgifter och dylikt. I början av maj fick vi ett officiellt patentgodkännande från EPO, avseende vår patentansökan som rör stimulering av hårväxt. Tack vare detta har patentet skydd till och med år 2032. Både USA och Europa är väldigt viktiga marknader och denna förstärkning av vår patentportfölj är givetvis mycket positiv.

”Både USA och Europa är väldigt viktiga marknader och denna förstärkning av vår patentportfölj är givetvis mycket positiv.”

För ett par veckor sedan avslutades teckningstiden i vår företrädesemission. Genom nyemissionen tillfördes Bolaget cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Tack till alla er som genom teckning visat er tro på Follicum och den forskning- och utveckling vi bedriver. Med kapitalet från nyemissionen har vi resurser att finansiera aktiviteter som kommer att bli viktiga i den fortsatta utvecklingen av projektet, såsom formuleringsarbete, förstärkning av den prekliniska dokumentationen och planering för kliniska fas II-studier, samt påbörja utveckling av kompletterande produktkandidater. Vi ges även möjlighet att börja utveckla ett plattformsbolag med potential för ytterligare indikationer. Vi bedömer att dessa aktiviteter väsentligt ökar möjligheten för en utlicensiering av FOL-005-projektet.

Vi hoppas på ett fortsatt spännande 2016 och tackar återigen för tron på Follicum!

Jan Alenfall – VD, Follicum AB