Diabetes

Om diabetes

Diabetes är en folksjukdom som växer snabbt och där merparten av fallen (90 procent) orsakas av t ex felaktig kost, rökning, alkohol och brist på motion – så kallad diabetes typ 2. En mindre del, oftast yngre människor, drabbas av den medfödda, autoimmuna sjukdomen diabetes typ 1.

Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar idag antalet personer totalt med diabetes till fler än 420 miljoner i världen. Inom 20 år förväntas patientgruppen som lider av diabetes 2 ha fördubblats. Till detta kommer ett mörkertal med ännu oupptäckt diabetes.

Diabetes 1 innebär ofta att man insjuknar i tidig ålder. Sjukdomens orsak är att bukspottkörteln inte kan producera tillräckligt av hormonet insulin på grund av en autoimmun sjukdom som förstör de insulinproducerande betacellerna. Utan insulin kan inte kroppens celler använda sockret från födan för att producera kemisk energi. När insulinhalten i blodet blir för låg så tas glukosen från blodet inte längre om hand av kroppens celler.

Marknaden för diabetes typ 2 utgörs idag av flera olika undergrupper med en global försäljning om mer än 60 mdr USD. De viktigaste av dessa är: DPP-4 inhibitorer, GLP-1 receptor agonister, SGLT-2 inhibitorer samt varianter av insulin . De olika behandlingarna har olika verkningsmekanismer där DPP-4 inhibitorer och GLP-1 receptor agonister båda verkar genom att öka insulinutsöndringen medan SGLT-2 inhibitorer sänker glukos-nivåerna i blodet genom att hindra glukos från att återabsorberas från njurarna till blodet. Victoza från Novo Nordisk är idag den marknadsledande GLP-1 receptor agonisten – en så kallad Non-Insulin Therapy. Befintliga terapier hjälper idag många patienter till en stabilare sjukdom, men behandlingseffekten av flera av dessa avtar vid längre behandlingstider och en kombination av läkemedel behövs ofta användas för att erhålla en godtagbar effekt. Follicums produktkandidat som troligen har en annan verkningsmekanism kan därför komma att utgöra ett mycket värdefullt komplement till befintliga terapier.

Läs mer