Preklinisk forskning

Preklinisk forskning

Ny peptidklass med stor potential inom behandling av diabetes
Vår nya peptidklass stimulerar frisättning av insulin och har potential att bli ett värdefullt komplement inom behandling av diabetes. Vi har under det senaste året genomfört en mängd prekliniska försök som har visat att Follicums peptider har insulinfrisättande effekt som är jämförbar, eller till och med bättre än, vissa befintliga diabetespreparat. Dessutom potentieras insulinfrisättningen med ökande glukoskoncentration i in vitro-försök. Potentialen hos peptiderna har också bekräftats i glukostoleranstester där de har en glukossänkande effekt hos försöksdjur. Diabetesmarknaden är mycket stor och konkurrensintensiv. Vi arbetar därför målinriktat med att identifiera faktorer som kan differentiera oss från konkurrenter och innebära ett tidigt partnerskap.

Follicums peptid visar på bra effekt jämfört med GLP-1, en substans som idag används inom diabetesbehandling.

Under hösten 2018 har vi förstärkt vårt diabetes-patent och skickade in en uppdaterad ansökan till patentmyndigheterna i början av november månad. Det prekliniska arbetet genomförs framför allt i samarbete med Follicums forskarnätverk vid Lunds universitet.

De prekliniska resultaten visar också på peptidernas kapacitet att fördröja insjuknandet i Typ 1-diabetes i en djurmodell. Resultaten tydliggör dessutom att peptiden letar sig till, och stannar i, bukspottskörteln vilket är fördelaktigt för ett insulinreglerande preparat eftersom bukspottskörteln är kroppens centrum för insulinproduktion.

Follicum valde en läkemedelskandidat under början av 2019 och vår målsättning är att avancera det prekliniska arbetet för att därefter starta en fas I-studie. Målet är att driva fram ett projekt inom diabetes som är attraktivt för globala partners.

Deltagande i internationellt diabetesprojekt
Follicum ingår sedan 2017 i ett omfattande diabetesprojekt som leds från Lunds Universitet och vars arbete finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning. Detta projekt genomförs i samarbete med Lunds Universitet. Utöver Follicum ingår Skandinaviens största bolag Novo Nordisk, Johnson & Johnson Innovation, Probi, CardioVax, Region Skåne/Skånes Universitetssjukhus samt världens tredje största läkemedelsbolag Pfizer i projektet. Detta ger oss värdefulla kontakter och möjligheter till nätverkande på internationell toppnivå. Vi är också mycket glada att Novo Nordisk Foundation tilldelat Professor Jan Nilssons forskargrupp på Clinical Research Center vid Lunds Universitet totalt 1 400 000 DKK under 2017/18 för att utföra prekliniska diabetesstudier med Follicums peptider.

Follicums peptider ger en förbättrad insulinfrisättning jämfört med kontrollgrupp, en förbättring som är mest uttalad vid höga glukosnivåer, d v s som för diabetespatienter.