Follicum AB (“Follicum” eller “företaget”) meddelar idag att företagets diabetesprojekt framskrider enligt plan och att bolaget har skickat in en ny patentansökan. Experimentella studier visar att våra nya optimerade peptider har en skyddande och bevarande effekt på betaceller som utsatts för långvarig exponering av höga glukoskoncentrationer. Den nya patentansökan skyddar nya aspekter som upptäckts under de prekliniska studierna av peptidklassen. Resultaten som är entydigt positiva visar att den nya peptidklassen har potential att bli ett värdefullt komplement inom behandling av diabetes.

Follicum har identifierat en ny klass av peptider som ökar insulinsekretionen i flera experimentella modeller. Baserat på detta skickade bolaget 2017 in en patentansökan som skyddar Follicums peptider. Ansökan som nu har nått PCT-fas har erhållit en positiv internationell granskningsrapport från Europeiska patentverket (EPO) och har nyligen publicerats (WO 2018/202870). I prekliniska studier som har utförts under senare delen av 2018 har ny värdefull information framkommit, vilken nu skyddas i en ny patentansökan. Potentialen hos peptiderna har bekräftats både i cellstudier och i försöksdjur. De experimentella studierna genomförs framför allt i samarbete med Follicums nätverk vid Lunds universitet. Den nya patentansökan, som signifikant både breddar skyddsomfånget och förlänger livslängden på Follicums patentportfölj, är ett viktigt tillskott till det redan breda patentskyddet för Follicums diabetesprojekt.

Nästa milstolpe inom diabetesprojektet är att välja en läkemedelskandidat vid årsskiftet 2018/2019 för att därefter avancera denna mot kliniska prövningar.

Om Diabetes
Diabetes ökar snabbt globalt. Sjukdomen kännetecknas av dålig blodsockerkontroll på grund av defekt insulinsignalering vilket medför allvarliga följdsjukdomar som kardiovaskulär sjukdom, njursvikt, fetma, blindhet och diabetiska fotsår. Såväl diabetes som dess följdsjukdomar innebär en stor börda, dels för den enskilda patienten men också för hela sjukvårdsystemet. Det finns därmed ett redan stort och ett växande globalt behov av nya terapier som adresserar effektiv kontroll av glukosnivåer i kombination med förebyggande effekter på de olika diabetiska komplikationerna. Follicums strategi är att driva fram ett välutvecklat projekt inom diabetes som är attraktivt för globala partners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2018.

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight Stock Market 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com

Öppna Pressmeddelande