Follicum Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-03-31

23 maj, 2019

Follicum Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-03-31

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2019-10-01 – 2019-03-31)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (0 TSEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 101 TSEK (-6 824 TSEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,12 SEK (-0,24 SEK).
 • Soliditeten uppgick till cirka 88 % (85 %).

Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 42 182 348 aktier per 2019-03-31 (fg år 35 151 957 aktier).
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
 • Med “Follicum” eller “Bolaget” avses Follicum AB (org.nr: 556851-4532).

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Follicum meddelar den 4 februari 2019 att Bolagets nya topikala formulering av FOL-005 ger ökad hårtillväxt, jämförbar med ledande kommersiell produkt.
 • Follicum meddelar den 11 februari 2019 att Bolaget valt peptid-baserad läkemedelskandidat för behandling av diabetes och skyddande av beta-celler.
 • Follicum meddelar den 25 februari 2019 att teckningsoptioner av serie 2018/2019 (FOLLI TO2) tecknades till cirka 96 procent, vilket tillförde Bolaget cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. I samband med detta genomförde Follicum en riktad nyemission om cirka 0,6 MSEK motsvarande den del av teckningsoptionsprogrammet som inte nyttjades, vilket meddelades genom pressmeddelande den 21 december 2018.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Follicum meddelar den 29 april 2019 att Bolaget ansökt om patent för en ny topikal formulering av FOL-005 mot håravfall.
 • Follicum kallar den 3 maj 2019 till årsstämma.
 • Follicum erhåller den 8 maj 2019 breddat patentgodkännande i Europa för FOL-005.

VD Jan Alenfall kommenterar
Vi är mycket glada över att under det första kvartalet 2019 ha kunnat rapportera positiva resultat avseende håravfall för Follicums nya topikala patentsökta formulering, som undersöktes i en in vivo-modell på försöksdjur i stigande doser.

En formulering av FOL-005 som patienten kan använda på ett enkelt sätt ger stora fördelar. Utmaningarna med att utveckla funktionella, topikala formuleringar av peptider, är att förhindra att peptiden bryts ner och att optimera förutsättningarna för att den dessutom går in i huden. Dessa utmaningar har vi lyckats möta med den nya formuleringen som har lång hållbarhet och är enkel och attraktiv för patienten att använda. Formuleringen applicerades en gång per dag och efter cirka en veckas behandling kunde ny hårväxt noteras. Bäst effekt uppmättes vid högst testade dosen och för de lägre styrkorna sågs en tydlig dos-respons. Den högsta dosen av FOL-005 gav samma resultat som den högsta dosen av den kommersiella formuleringen av minoxidil administrerat 2 gånger per dag.

Våra resultat från in-vivo-modellen kommer att ligga till grund för dosvalet i kommande kliniska studier med läkemedelskandidaten FOL-005, där dos-respons på alopeci-patienter kommer att studeras. Follicums kliniska studie med den nya krämliknande formuleringen beräknas att inledas vid årsskiftet. Förberedelser för denna studie och diskussioner med myndigheter pågår för närvarande. Med den nya formuleringen kommer det att vara möjligt att studera flera olika doser och öka doseringsfrekvensen på ett enkelt sätt, eftersom den enskilde patienten själv ska sköta behandlingen hemma. Detta förenklar studien och innebär att antalet besök på kliniken under studietiden kan reduceras. Med ett lyckat studieresultat, i nivå med tidigare studier, så bedömer Bolaget att det finns goda förutsättningar för ett partnersamarbete, en ut-licensiering eller försäljning av projektet. Ett beviljat patent för den topikala formuleringen förlänger patentskyddet för produkten med ytterligare 8 år till 2040.

Vi är också mycket nöjda med att kunna meddela att Follicum nu, efter en omfattande urvalsprocess, valt ut en lovande läkemedelskandidat till diabetesprojektet. Läkemedelskandidaten har uppvisat unika effekter i både in vitro och in vivo-modeller när det gäller effekter på diabeteskomplikationer, vilka uppkommer till följd av kraftiga fluktuationer av blodsockernivåerna hos diabetiker. Follicums peptider har också visat sig skydda betacellerna när de utsätts för höga sockernivåer eller inflammationsfaktorer. Med bibehållen funktion av de kroppsegna betacellerna ökar möjligheten för diabetespatienten att kontrollera blodsockernivåerna och risken för komplikationer minskar därmed. Läkemedelskandidaten kommer nu inledningsvis att testas vidare i ett prekliniskt program för att ytterligare studera säkerhet och effekt för att kunna positioneras optimalt utifrån det medicinska och marknadsmässiga behovet. Baserat på de redan erhållna resultaten från det prekliniska programmet i diabetesprojektet kommer vi fortsätta att dokumentera de prekliniska effekterna av Follicums peptider med målet att ta fram ett gediget paket av experimentella studier och planera inför en klinisk Fas I-studie under slutet av 2020. Follicum för en kontinuerlig dialog med flera större läkemedelsföretag och bedömer att det finns goda förutsättningar för ett forskningssamarbete, en ut-licensieringsaffär eller försäljning av projektet, förutsatt att projektet fortsätter att producera unika data i linje med deras respektive önskemål om vad för slags data de önskar se för att inleda förhandling.

Follicum målsättning är att individuellt utveckla projekten till ett stadium för försäljning alternativt partnerskap då högsta aktieägarvärde kan uppnås för respektive projekt. Vi ser nu fram emot kommande kvartal och jag vill åter rikta stort tack för att många av er är med och stödjer vår resa.

Jan Alenfall – VD, Follicum AB

Kommande finansiella rapporter
Follicum upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

 • Halvårsrapport, 2019 2019-08-29
 • Delårsrapport 3, 2019 2019-11-21
 • Bokslutskommuniké, 2019 2020-02-20

Rapporten bifogas i sin helhet

Avlämnande av delårsrapport
Lund, den 23 maj 2019
Follicum AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com

Öpna Delårsrapport