Follicum Delårsrapport 2020-01-01 till 2020-03-31

20 maj, 2020

Follicum Delårsrapport 2020-01-01 till 2020-03-31

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2020-10-01 – 2020-03-31)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (0 TSEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13 530 TSEK (-5 342 TSEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,20 SEK (-0,12 SEK).
 • Soliditeten uppgick till cirka 89 % (85 %).

Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 67 606 769 aktier per 2020-03-31 (fg år 42 182 348 aktier).
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
 • Med “Follicum” eller “Bolaget” avses Follicum AB (org.nr: 556851-4532).

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Follicum AB tillkännager den 30 januari att man erhållit godkännande från tyska läkemedelsmyndigheten (BfArM) och tyska etikkommittén att starta en klinisk fas IIa-studie med en topikal formulering av FOL- 005 på patienter med alopeci (håravfall).
 • Den 31 januari meddelar Follicum att bolaget har fått sin ansökan till Vinnova för studier av FOL- peptiders inbindning till receptorer på pankreas-celler beviljad. Follicum är koordinator för projektet, där även Lunds universitet och SARomics Biostructures ingår.
 • Den 9 mars meddelar Follicum att den första gruppen patienter behandlats i Follicums fas II-studie med FOL-005-kräm för stimulering av hårväxt.
 • Den 18 mars meddelar Follicum att det sker ett uppehåll i rekryteringen av patienter i klinisk fas II-studie av FOL-005 till följd av den pågående covid-19-pandemin.
 • Den 20 mars meddelar Follicum att bolaget erhållit besked om kommande godkännande i Europa av bolagets patent inom diabetes.
 • http://www.follicum.se/wp-content/uploads/200520-follicum-kvartalsrapport-q1-2020.pdf

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 12:e maj meddelar Follicum att man har skickat in en internationell patentansökan (PCT) för den formulering av FOL-005 som bolaget utvecklat. Om patentansökan godkänns, ger det skydd även för andra peptider, utöver FOL-005.

VD Jan Alenfall kommenterar
I januari fick Follicum klartecken från både den tyska läkemedelsmyndigheten och etikkommittén att starta en klinisk fas IIa-studie med en topikal formulering av FOL-005 på patienter med alopeci (håravfall). Kvartalet präglades av noggranna förberedelser inför den aktuella studien, och i mars nåddes en viktig milstolpe för Follicum, nämligen den första patientbehandlingen. I denna studie applicerar patienterna själva den topikala formuleringen av FOL-005 eller placebo en gång per dag, således både enkelt och praktiskt när det gäller upprepad behandling under lång tid. Håravfall drabbar årligen ett mycket stort antal människor, både kvinnor och män. Trots det stora medicinska behovet finns det inte några bra fungerande eller säkra behandlingar. Vi hoppas givetvis att FOL-005 kommer att visa sig vara ett genombrott på en global marknad omfattande 6 miljarder USD där inte någon ny effektiv produkt lanserats på över 20 år. Målet med den aktuella studien är att bekräfta de lovande resultat som vi observerat i tidigare studier; denna gång i en större patientgrupp, och behandlingen sker under längre tid med den krämliknande formulering som vi har utvecklat och utvärderat under det gångna året.

Givet belastningen på sjukvården och de inskränkningar som råder i rörelsefriheten i stora delar av Europa är den tyska läkemedelsmyndighetens önskan att prioritera ned resurserna för kliniska studier fullt naturlig. Detta innebär ett temporärt uppehåll i rekrytering av patienter, till dess att situationen i Tyskland förbättras. Även om beslutet att göra ett uppehåll i fas II-studien med FOL-005 kommer att innebära en viss försening så bedömer vi att detta inte påverkar projektets potential i det längre perspektivet. I övrigt har viruspandemin inte påverkat bolaget – det prekliniska arbetet fortsätter enligt plan, även om vi naturligtvis har anpassat vår verksamhet i enlighet med myndigheternas råd och instruktioner.

Under det gångna kvartalet beviljades vår ansökan till Vinnova för studier av FOL-peptiders inbindning till receptorer på celler i bukspottkörteln. Follicum är koordinator för projektet, där även Lunds universitet och SARomics Biostructures ingår. Detta besked är mycket glädjande och vi ser nu fram emot att med ytterligare bredd kunna utveckla vår läkemedelskandidat inom diabetes. Resultaten från det kommande samarbetet kan ge värdefull information om våra peptiders verkningsmekanism. Deltagarna i samarbetet är välrenommerade och ledande inom sina respektive forskningsområden, och vi ser en stor fördel i vår geografiska närhet till MAX IV där avancerade analyser inom projektet planeras att genomföras. MAX IV, världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning, skall används för att strukturbestämma receptorn med så kallad röntgendiffraktion. Målet med projektet är att kristallisera receptorn med eller utan peptiden inbunden och därefter låta röntgenstrålning brytas genom kristallen. På detta sättet kan strukturbestämningar ske med hjälp av synkrotronljus vilket kan leda till att nya och effektivare peptider kan designas.

I mars fick vi ett glädjande besked från Europapatentverket (EPO) om ett preliminärt godkännande av en patentansökan rörande bolagets peptider som utvecklas för att behandla diabetes. Ett patentgodkännande inom Europa är mycket betydelsefullt för patentportföljen och visar på unikiteten och värdet i vårt diabetesprojekt.

Vi ser nu fram emot att – så snart situationen medger – återuppta patientrekryteringen i fas II-studien av FOL-005 med full kraft. Samtidigt fortsätter det prekliniska arbetet i diabetesprojektet, i syfte att ytterligare stärka dokumentationen av våra unika peptider och därmed bana väg för ett brett samarbete med något av de ledande globala diabetesföretagen.

Jan Alenfall – VD, Follicum AB

Kommande finansiella rapporter
Follicum upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

 • Halvårsrapport 2020                     2020-08-27
 • Delårsrapport 3, 2020                   2020-11-19
 • Bokslutskommuniké 2020            2021-02-20

Rapporten bifogas i sin helhet

Avlämnande av delårsrapport
Lund, den 20 maj 2020

Follicum AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 0709 315 115
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i flera kliniska prövningar visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com

Öppna Delårsrapport