Follicum meddelade den 17 september 2019 att bolaget erhållit en så kallat Notice of Allowance från US Patent and Trademark Office (”USPTO”) avseende patentansökan benämnd ”Novel Compositions and Uses Thereof”. Follicum kan idag meddela att patentet nu formellt godkänts av myndigheten. Patentnumret är US 10,517,932 och patentet är giltigt till och med 2032.

I den här patentfamiljen har Follicum redan två godkända produktpatent i USA som täcker olika former av FOL-005. Follicum har därefter lämnat in en uppföljande, så kallad Continuing Patent Application, som utvidgar skyddet runt FOL-005. Follicum har nu erhållit ett formellt godkännande för denna uppföljande ansökan. Patentet omfattar läkemedelskandidaten FOL-005 samt relaterade substanser och innebär ett skydd i USA till och med år 2032. USPTO kommer att publicera det godkända patentet den 31 december 2019.

VD Jan Alenfall kommenterar:
– Som tidigare nämnts är USA en av de absolut största marknaderna för Follicum, varför detta formella patentgodkännande är av stor betydelse för oss och ett viktigt steg i vår globala patentstrategi. Vi arbetar fortlöpande med att strategiskt utöka vår patentportfölj inom våra nyckelmarknader.

Om FOL-005
FOL-005 är en modifierad kort version av det endogena proteinet, osteopontin. I två kliniska studier har FOL-005 visat sig vara en effektiv och säker behandling. Den första studien gjordes på friska frivilliga medan den andra gjordes på alopecipatienter, på män med begynnande skallighet. I båda studierna behandlades patienterna på klinik med intradermala injektioner, 2 eller 3 gånger i veckan. För närvarande pågår planering av en fas II-studie för att undersöka den hårstimulerande effekten av daglig behandling med olika styrkor av den nya topikala formuleringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2019.

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight Stock Market 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com

Öppna Pressmeddelande