Ny stor ägare i Follicum AB
Swedish Growth Fund har förvärvat Sunstone Life Science Ventures samtliga 2 747 034 aktier i Follicum AB. Swedish Growth Fund kommer dessutom att investera ytterligare 3,5 M SEK i Follicum genom en riktad nyemission till en kurs om SEK 2,42 per aktie. Kursen innebär en marknadsmässig rabatt på 10% på den genomsnittliga viktade kursen från de 10 senaste handelsdagarna i aktien som beaktar att kursen fluktuerar och att det är förhållandevis låg omsättning i aktien.

Riktad nyemission
Den riktade emissionen motsvarar 1 446 280 nya aktier, vilken ryms inom det bemyndigande, som styrelsen erhöll vid ordinarie bolagsstämma den 26 april 2017. Styrelsen fattade beslut om den riktade nyemissionen den 30 oktober 2017. Samtidigt beslutade styrelsen om en ökning av aktiekapitalet om högst 20 % baserat på det sammanlagda aktiekapitlet vid tidpunkten för årsstämman 2017. Styrelsen beslöt också att emissionen skall ske till marknadsmässig teckningskurs med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt. Emissionen innebär en utspädning om 5,14 %. Aktiekapitalet som var 3 201 034,32 SEK före emissionen ökar till 3 374 588,92 SEK efter emissionen samtidigt som antalet aktier ökar från 26 675 286 st till 28 121 566 st.

Follicum kan accelerera de pre-kliniska studierna inom diabetes
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tids- och kostnadseffektivt, tillföra Follicum kapital med avsikt att stärka likviditeten. De nya delägarna kommer att bidra med ett brett kontaktnät och expertis till att utveckla bolaget ytterligare vilket styrelsen bedömer gynnar samtliga aktieägare. Kapitalet kommer att användas för fas II studien på skalp samt för att accelerera de pre-kliniska studierna inom diabetes.

Fredrik Buch, Styrelseordförande Follicum AB kommenterar;
– Vi är mycket glada och stolta över att välkomna Swedish Growth Fund som en betydande ägare i Follicum. Swedish Growth Fund har ett brett kontaktnät och tillgång till expertis som kommer att hjälpa oss att utveckla Follicum till ett internationellt biotech företag med en stark produktportfölj.

Jonas Edelswärd, VD Swedish Growth Fund kommenterar;
– Vi är mycket nöjda med att komma in som delägare i ett spännande utvecklingsbolag som Follicum AB. Bolaget har, sen sin notering varit mycket duktiga på att leverera enligt den plan man har lagt för bolagets utveckling, vilket imponerar. Follicum verkar inom ett mycket spännande område och har kommit förhållandevis långt i sin utveckling. Vi tror att bolaget har en spännande tid framför sig.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2017.

Om Follicum AB (publ)
Follicum grundades år 2011 av två forskare i Lund, Anna Hultgårdh och Pontus Dunér, baserat på forskning kring ett mänskligt protein, osteopontin. Detta protein anses bland annat vara involverat vid tillväxt av benvävnad. Follicum isolerade en del av detta protein och modifierade delvis aminosyrasekvensen, vilket genererade Follicums läkemedelskandidat FOL-005. I tidiga försök visade sig FOL-005 både kunna stimulera och hämma hårväxt. Bolaget genomförde sin första kliniska fas I/IIa-studie under 2016/2017. Follicum är baserat i Lund och noterades på AktieTorget 2014. För mer information se: www.follicum.com

Om Swedish Growth Fund AB
Swedish Growth Fund AB är en svensk fond med fokus på innovativa bolag med stark tillväxtpotential vilka bedöms uppfylla kriterierna för att hantera framtida finansiering genom bland annat marknadsnotering. Fondens huvudsyfte är att identifiera attraktiva affärsmodeller och ny teknologi och forskning med största möjliga potential. Swedish Growth Fund AB:s strävan är att genom sitt ägande vara en aktiv ägare och med hjälp av sitt breda kontaktnät bidra med expertis för att få rätt styrelse och management på plats för att därigenom skapa rätt utvecklingsmässiga förutsättningar för målbolagen.

Om Sunstone Life Science Ventures
Sunstone Life Science Ventures’ is a European, early-stage investor based in Copenhagen. Sunstone invest in opportunities across the Life Science sector, including therapeutics, medical technology and diagnostics.

Se Pressmeddelande