Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2018-01-01 – 2018-06-30)

Andra kvartalet (2018-04-01 – 2018-06-30) inom parantes jämförelse med samma period förra året

Definitioner

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

Väsentliga händelser efter periodens utgång

VD Jan Alenfall kommenterar
Under första halvåret 2018 har vi arbetat intensivt med att rekrytera patienter till den nya fas II-studien med FOL-005 för stimulering av hårväxt samt att generera nya prekliniska data för att stärka vårt patent inom diabetesprojektet. Patientrekryteringen i hårstudien har gått över förväntan och samtliga patienter var, helt enligt plan, inkluderade i början av juni månad. Patienterna har behandlats tre gånger i veckan under tre månaders tid. De första resultaten i studien är planerade att redovisas under det fjärde kvartalet i år.

Parallellt med studien har vi arbetat med att utveckla och utvärdera tre olika typer av beredningsformer av FOL-005 för lokal appliceringen på huden. I slutet av juni kunde vi meddela att en av de tre topikala formuleringarna som vi har utvecklat väl motsvarar kraven avseende stabilitet och transport av FOL-005 till hårsäcken. Den nya formuleringen är en kosmetiskt tilltalande produkt som kommer att optimeras för tillverkning i större skala för användning i kommande kliniska fas II-studier. Sammantaget är vi mycket nöjda med att ha utvecklat en formulering som har de egenskaper som eftersträvas för en kommersiell produkt inom detta segment och vi ser fram emot att starta en uppföljande fas II-studie för att bekräfta effekten på hårväxt med den nya formuleringen, givet att den nu pågående studien redovisar positiva resultat.

Inom diabetesprojektet har våra patenterade peptider, i prekliniska studier, visat intressanta effekter på frisättningen av insulin. Projektet avancerar snabbt och efter de positiva prekliniska resultaten skickade vi under våren in en förstärkt patentansökan. Omkring årsskiftet 2018/2019 planerar vi att välja en läkemedelskandidat för att därefter inleda förberedelser för att kunna starta en fas I-studie inom diabetes. Med anledning av att vi vill accelerera diabetesprojektet ytterligare, genomförde vi under juni/juli en fullt säkerställd företrädesemission med vidhängande teckningsoptioner för att täcka Bolagets kapitalbehov de kommande 18 månaderna. Merparten av kapitalet skall användas för att driva diabetesprojektet vidare där ett flertal in vivo studier kommer att genomföras under hösten. Företrädesemissionen övertecknades till 118 procent vilket är mycket glädjande och jag vill passa på att tacka samtliga som deltog i emissionen.

Vår målsättning är att skapa ett internationellt attraktivt bolag med en differentierad produktportfölj med möjlighet att utlicensiera, söka partnerskap eller sälja hela eller delar av Bolagets läkemedelsprojekt efter genomförda kliniska fas II-studier. Med projekt inom både hårtillväxt och diabetes har den potentiella marknaden för Follicum utökats markant, då det finns stora globala patientbehov för båda indikationerna. Jag är entusiastisk över Follicums kommande period, vilken kommer att innebära ett fortsatt högt utvecklingstempo för våra två projekt.

Jan Alenfall – VD, Follicum AB

Kommande finansiella rapporter
Follicum upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

Rapporten bifogas i sin helhet

Avlämnande av halvårsrapport
Lund, den 23 augusti 2018
Follicum AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

Öppna Halvårsrapport