Follicum Halvårsrapport 2019-01-01 till 2019-06-30

29 augusti, 2019

Follicum Halvårsrapport 2019-01-01 till 2019-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2019-10-01 – 2019-06-30)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 10 TSEK (160 TSEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till –11 746 TSEK (-14 328 TSEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,17 SEK (-0,51 SEK).
 • Soliditeten uppgick till cirka 77,3 (78,7 %).

Andra kvartalet (2019-04-01 – 2019-06-30)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 4 TSEK (150 TSEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 644 TSEK (-7 504 TSEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,10 SEK (-0,27SEK).

Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 67 606 769 aktier per 2019-06-30 (28 121 566).
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
 • Med “Follicum” eller “Bolaget” avses Follicum AB (org.nr: 556851-4532).

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Follicum meddelar den 29 april 2019 att Bolaget ansökt om patent för en ny topikal formulering av FOL-005 mot håravfall.
 • Follicum kallar den 3 maj 2019 till årsstämma.
 • Follicum erhåller den 8 maj 2019 breddat patentgodkännande i Europa för FOL-005.
 • Follicum AB offentliggör den 15 maj 2019 årsredovisningen för 2018, fullständig årsredovisning finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.follicum.com).
 • Follicum meddelar den 23 maj 2019 att Bolaget beslutat att genomföra en kapitalisering om totalt cirka 56 MSEK fördelat på en riktad nyemission om 25 MSEK, samt en företrädesemission om cirka 31 MSEK.
 • Follicum publicerar den 23 maj 2019 kallelse till extra bolagsstämma i Follicum AB.
 • Follicum publicerar den 5 juni 2019 en kommuniké från årsstämman i Follicum AB. Kommunikén finns tillgänglig att läsa på Bolagets hemsida (www.follicum.com).
 • Follicum meddelar den 10 juni 2019 att Bolaget inrättat ett Scientific Advisory Board inom diabetesområdet.
 • Follicum publicerar den 10 juni 2019 en kommuniké från den extra bolagsstämman i Follicum AB. Kommunikén finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.follicum.com).
 • Follicum rapporterar den 13 juni 2019 att Dr. Chrysostomi Gialeli har rekryterats för en heltids postdoc-tjänst under 2 år för att ytterligare undersöka funktion och verkningsmekanism hos Follicums olika peptider. Tjänsten finansieras av LUDC-IRC-konsortiet, lett från Lunds universitet.
 • Follicum meddelar den 17 juni 2019 att Bolaget haft ett framgångsrikt möte med det tyska läkemedelsverket angående förberedelser för topikal fas II skalpstudie.
 • Follicum offentliggör den 18 juni 2019 prospekt med anledning av den stundande företrädesemissionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.follicum.com).
 • Follicum meddelar den 26 juni 2019 att större aktieägare planerar att föreslå Carl-Johan Spak till ny styrelseledamot i Follicum.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Follicum meddelar den 10 juli 2019 att Bolagets kapitalisering är fulltecknad och Bolaget tillförs cirka 56 MSEK.
 • Follicum meddelar den 11 juli 2019 att Bolaget erhållit ett godkännande av patentansökan gällande stimulering av hårtillväxt i Korea.

VD Jan Alenfall kommenterar
När vi nu lämnar det andra kvartalet 2019 bakom oss kan vi blicka tillbaka på flera viktiga och värdeskapande händelser för Follicum. Det senaste kvartalet har sannerligen varit präglat av positiva nyheter, och vi ser med spänning fram emot det fortsatta arbetet med vår forskningsportfölj.

Arbetet med Follicums hårprojekt och dess unika topikala formulering av FOL-005 har under det andra kvartalet fortskridit med flera positiva resultat. Vi genomförde tidigare i år en in vivo-studie med den topikala formuleringen i en etablerad hårväxtmodell i möss. De positiva resultat som denna studie gav oss är mycket viktiga eftersom vi fick bevis för att behandling med den nya formuleringen fungerar med en tydlig stimulering av hårtillväxt. Det är därför glädjande att kunna konstatera att vi under det senaste kvartalet erhållit ett officiellt patentgodkännande avseende vår breddade patentansökan för stimulering av hårtillväxt från Europapatentverket. Detta godkännande innebär att vi får ett bredare skydd på den viktiga och stora Europamarknaden, samtidigt som vi fortsätter att kontinuerligt arbeta med att bredda vår patentportfölj på andra marknader.

Under det senaste kvartalet har vi i enlighet med tidigare kommunicerad tidsplan förberett ett bakgrundsdokument för vetenskaplig diskussion med den tyska läkemedelsmyndigheten BfArM. Det är med glädje vi kan konstatera att mötet med myndigheten gav oss klartecken till att det föreslagna paketet av kompletterande toxstudier är tillräckliga för att kunna starta den nya kliniska studien. Diskussionerna var konstruktiva och vi har för avsikt att lämna in ansökan om start av PoC fas IIa-studien med den nya topikala formuleringen under hösten 2019, vilket är i linje med den tidigare kommunicerade tidsplanen. Arbetet med FOL-005 befinner sig i en spännande fas och vi ser fram emot de kommande månaderna. Efter periodens slut fick vi officiellt ett patentgodkännande gällande stimulering av hårtillväxt i Korea, vilket är en strategiskt viktig marknad för Bolaget.

Även inom diabetesprojektet kan vi konstatera att vi nått flera viktiga strategiska milstolpar under det andra kvartalet. Vi har förstärkt vår kompetens och vår kliniska expertis med ett internationellt meriterat Scientific Advisory Board, där den sammanlagda expertisen hos medlemmarna kommer att ge oss en utomordentlig vetenskaplig support, samt även vägleda oss i den fortsatta utvecklingen av projektet. En viktig aspekt av detta är också att generera resultat av kommersiellt värde. Rådet består av fem internationellt erfarna och välrenommerade experter med lång erfarenhet inom forskningsområden fokuserade på diabetes. Vi är också mycket glada över att Dr. Chrysostomi Gialeli rekryterats för en heltids postdoc-tjänst under 2 år för att ytterligare undersöka funktioner och verkningsmekanismer hos Follicums olika peptider, en tjänst som till 100 % finansieras av LUDC-IRC-konsortiet. Att få tillgång till hennes stora expertis inom studier av biologiska verkningsmekanismer kommer att vara särskilt värdefullt, och vi förväntar oss att hennes forskning kommer att bidra till att utveckla projektet ytterligare. Detta visar på hur Follicums arbete kring diabetesprojektet befinner sig i en spännande fas och vi kommer att fortsätta arbeta långsiktigt och strategiskt i den fortsatta utvecklingen av projektet.

Under det andra kvartalet genomförde Follicum en kapitalresningsrunda med en riktad emission samt en företrädesemission genom vilka vi erhöll cirka 56 MSEK. Vi vill tacka samtliga som deltog i emissionerna och är väldigt glada att det finns ett stort förtroende för Follicum både bland nya och befintliga ägare. De nya ägarna som tillkommit ger ytterligare strategisk styrka till vår verksamhet, och vi kan nu fortsätta vår satsning för att med full kraft utveckla båda projekten.

Jan Alenfall – VD, Follicum AB

Kommande finansiella rapporter
Follicum upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

 • Delårsrapport 3, 2019                  2019-11-21
 • Bokslutskommuniké, 2019          2020-02-20

Rapporten bifogas i sin helhet

Avlämnande av delårsrapport
Lund, den 29 augusti 2019
Follicum AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com

Öppna Halvårsrapport