Follicum halvårsrapport 2021-01-01–2021-06-30

26 augusti, 2021

Follicum halvårsrapport 2021-01-01–2021-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport

Finansiell översikt första halvåret 1 januari – 30 juni

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 135 TSEK (105 TSEK)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13 508 TSEK (-21 006 TSEK)
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,17 SEK (-0,31 SEK)
 • Soliditeten uppgick till cirka 92 % (89 %)

Finansiell översikt andra kvartalet 1 april – 30 juni

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (105 TSEK)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 617 TSEK (-7 475 TSEK)
 • Resultat per aktie uppgick till cirka -0,08 SEK (-0,11 SEK)

Väsentliga händelser under andra kvartalet 1 april – 30 juni 2021

 • Follicum rapporterade top-line-resultat från fas lla-studien av FOL-005 vid behandling av håravfall.
 • Follicum utsåg Jonas Edelswärd till ny finansdirektör.
 • Follicum informerades om möjliga felaktigheter i analysen av resultatet från fas lla-studien FOL-005.
 • Follicum rapporterade reviderade top-line-resultat från fas lla-studien av FOL-005 vid behandling av håravfall.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Follicums styrelse entledigade Kim Arvid Nielsen från rollen som VD och utsåg bolagets finansdirektör Jonas Edelswärd till tillförordnad VD.

VD har ordet
Efter vårens nedslående resultat från fas 2-studien av FOL-005 vid behandling av håravfall beslutade Follicum att inte avsätta ytterligare resurser till projektet. Hårväxten ökade visserligen signifikant i den grupp patienter som erhöll behandling med FOL-005 i den högsta studerade dosen, men någon signifikant bättre effekt jämfört med den grupp som erhöll placebo kunde inte påvisas. Detta bakslag gör det nödvändigt att ompröva bolagets affärsstrategi och långsiktiga mål.

Kroppens förmåga att reparera skadad vävnad är central för att bibehålla god hälsa. Vävnadsskador uppkommer vid en rad sjukdomar – diabetes, kroniska inflammatoriska sjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar är några exempel. Follicum har dessutom utvecklat en unik topikal formuleringsteknologi som har potential att användas inom flera områden, som exempelvis vid behandling av olika hudåkommor.

I enlighet med tidigare kommunicerad information pågår en strategisk utvärdering av bolagets projekt. Denna utvärdering baseras bland annat på fördjupade analyser av de prekliniska och kliniska studier som hittills utförts, och på utvärderingar av den kommersiella potentialen för vävnadsreparerande peptider inom olika sjukdomstillstånd. Med en bakgrund från investeringsverksamhet och förändringsarbete i bolag inom life science-branschen ser jag fram emot att i min roll som tillförordnad vd i Follicum bidra i denna viktiga process.

Efter ett turbulent kvartal ligger vårt fulla fokus således på att säkra en stabil grund för att skapa största möjliga värden för våra aktieägare. Det är ett viktigt uppdrag där såväl styrelsen som bolagsledningen kommer att ställas på hårda prov. Vi kommer att göra vårt yttersta för att generera en väl underbyggd och kommersiellt attraktiv strategisk plan för Follicum och ser fram emot att kunna presentera den för våra externa intressenter under hösten.

Jonas Edelswärd, tf vd, Follicum AB

Kommande finansiella rapporter
Follicum upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

 • Delårsrapport Q3, 2021:             2021-11-18
 • Bokslutskommuniké, 2021:        2022-02-24

Rapporten i sin helhet bifogas

Avlämnande av delårsrapport
Lund, den 26 augusti 2021
Follicum AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Edelswärd, tf VD, Follicum AB
E-post: info@follicum.com
Telefon: 0709 16 87 29

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad olika sjukdomsområden. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Follicums projekt har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För närvarande utvärderas möjligheter att utnyttja bolagets vävnadsreparerande peptider och unika formuleringsteknologi inom andra sjukdomsområden. För mer information, besök www.follicum.com.

Öppna Halvårsrapport