Halvårsrapport 2016-01-01 – 2016-06-30

26 augusti, 2016

Halvårsrapport 2016-01-01 – 2016-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2016-01-01  –  2016-06-30)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 26 TSEK (381 TSEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 972 TSEK (-11 588 TSEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,56 SEK (-1,31 SEK).
 • Soliditeten uppgick till cirka 96% (76%).

 Andra kvartalet (2016-04-01 – 2016-06-30)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 14 TSEK (342 TSEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 702 TSEK (-5 980 TSEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka-0,23 SEK (-0,68 SEK).

Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 16 005 172 aktier per 2016-06-30. (fg år 8 843 210 aktier).
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
 • I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
 • Med ”Follicum” eller ”Bolaget” avses Follicum AB (org.nr: 556851-4532).

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Den 1 april beslutade extra bolagsstämma, i enlighet med styrelsens förlag, om genomförande av en företrädesemission om högst cirka 30 MSEK och med teckningstid i april/maj 2016.
 • Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2015 publicerades den 4 april och finns för nedladdning via www.follicum .se och www.aktietorget.se.
 • Prospekt med anledning av företrädesemissionen godkändes av Finansinspektionen och publicerades på www.follicum.se och www.aktietorget.se den 13 april.
 • Follicum erhöll i april det tyska läkemedelsverkets (BfArM) och etikkommitténs tillstånd att starta den andra delen av den kliniska studien – en multipeldos-studie. Med anledning av denna positiva nyhet publicerade Bolaget ett så kallat tilläggsprospekt, vilket finns för nedladdning via www.follicum.se och www.aktietorget.se.
 • Bolaget erhöll patentgodkännande i Europa, avseende Bolagets patentansökan beträffande stimulering av hårtillväxt. Det ger Follicums patent skydd till och med år 2032. Med anledning av nyheten publicerade Bolaget ytterligare ett tilläggsprospekt, vilket finns för nedladdning via www.follicum.se och www.aktietorget.se.
 • Follicum meddelade 27 april att SvD Börsplus publicerat en analys avseende Bolaget. Analysen finns att läsa på www.svd.se.
 • Teckningstiden i Follicums företrädesemission inleddes den 21 april och avslutades den 10 maj. Nyemissionen tecknades till 32,9 MSEK före emissionskostnader, innebärande en teckningsgrad om cirka 110 procent. Genom nyemissionen tillfördes Follicum cirka 30 MSEK före emissionskostnader.
 • Med anledning av företrädesemissionen uppstod flaggningsskyldighet för Lund University Bioscience AB och Sunstone Lifescience Ventures Fund III K/S. Lund University Bioscience AB:s innehav i Follicum minskade från 23,13 procent till 14,45 procent och Sunstone Lifescience Ventures Fund III K/S innehav minskade från 23,15 procent till 17,16 procent.
 • Årsstämma i Follicum hölls den 13 juni 2016. Kommuniké från årsstämman finns publicerad på www.follicum.se och www.aktietorget.se.
 • Follicum meddelade den 20 juni att Bolaget fått formellt godkänt patent i USA gällande läkemedelskandidaten FOL-005 samt relaterade substanser.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens utgång.

 VD Jan Alenfall kommenterar

Ett spännande halvår har nått sitt slut och jag vill därför ta tillfället i akt att summera och kommentera halvåret som gått, med fokus på andra kvartalets händelser.

Först och främst kan jag berätta att vi under perioden genomförde en lyckad företrädesemission. Emissionen blev fulltecknad och tecknades till cirka 110 %. Genom emissionen tillfördes Follicum cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Det är givetvis jätteroligt att intresset för Follicum är så stort och med kapitalet vi tillförts har Follicum resurser att skapa de bästa förutsättningarna för vårt projekt med FOL-005. Närmast innebär detta till exempel formuleringsarbete – ett arbete som under perioden påbörjats – samt förstärkning av den prekliniska dokumentationen. Samtliga aktiviteter vi nu genomför är av stort värde för den fortsatta affärsutvecklingen och skapar ytterligare värde i projektet.

”… med kapitalet vi tillförts har Follicum resurser att skapa de bästa förutsättningarna för vårt projekt med FOL-005.”

 Det är också glädjande att vår verksamhet och forskning genererar internationell exponering. Exempelvis visades intresse vid presentationen på ”9th World Congress for Hair Research” i november 2015. Genom de presentationer vi genomför utökas vårt nätverk och viktig expertis knyts till Bolaget och vårt vetenskapliga råd. Det vetenskapliga rådet bidrar med relevanta insikter och kunskaper till Bolaget, vilket är av stor betydelse för Follicums forskning och utveckling samt viktigt för den strategiska utvecklingen av medicinska tillämpningar. Samtidigt skapar rådet en god trovärdighet inför partnerdiskussioner. Follicums vetenskapliga råd består av professorer som samtliga har lång erfarenhet inom ämnesområdet och bidrar således med relevanta insikter och kunskap till Bolaget. Tillsammans med personer i det vetenskapliga rådet har vi har pågående forskningssamarbeten där experiment utförs åt Follicum. Resultaten avser vi presentera i internationella vetenskapliga tidskrifter tillsammans med de akademiska grupperna vi knutit till oss.

”Det vetenskapliga rådet bidrar med relevanta insikter och kunskaper till Bolaget, vilket är av stor betydelse för Follicums forskning och utveckling samt viktigt för den strategiska utvecklingen av medicinska tillämpningar.”

Follicum genomför just nu en klinisk studie och jag vill passa på att kommentera fortlöpandet av denna. Vi rapporterade den 15 maj 2016 att första delen av studien avslutats. Vi fick under det andra kvartalet godkännande av tyska läkemedelsverket (BfArM) och tillstånd av etikkommittén att starta den andra delen av studien (fas IIa) som innebär att flera doser ges under en behandlingsperiod om 3 månader. Vi samarbetar med världsledande läkare och ett kliniskt forskningsteam vid universitetssjukhuset Charité i Berlin. Tillsammans för vi studien framåt och vi har nu påbörjat rekryteringen av försökspersoner till den andra delen av studien. Som vi tidigare meddelat avser vi att avsluta behandlingstiden i den andra delen av studien före jul.

Slutligen kan jag meddela att hela styrelsen blev omvald på årsstämman 13 juni. Det
känns tryggt att ha en stabil styrelse bakom sig.

Jan Alenfall – VD, Follicum AB

Läs hela rapporten

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jan Alenfall, VD
Tel: +46 (0)46 19 21 97
E-post: info@follicum.com