Första halvåret (2017-01-01 – 2017-06-30)

Andra kvartalet (2017-04-01 – 2017-06-30)

Definitioner

Väsentliga händelser under andra kvartalet
I början av april 2017 publicerades Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen blev då tillgänglig via Bolagets (www.follicum.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

Den 10 april 2017 rapporterade Follicum att den nyligen avslutade kliniska fas I/IIa-studien visat en stimulering av hårväxt.

Den 11 april 2017 informerade Follicum om förslag angående styrelseförändringar inför årsstämman. Förslaget innebar att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant, samt att Fredrik Buch, Lars H. Bruzelius, Jürgen Heitmann och Anna Hultgårdh Nilsson omväljs som styrelseledamöter samt att Elisabeth Svanberg nyväljs som styrelseledamot. Claus Asbjørn Andersson har avböjt omval som styrelseledamot.

Den 26 april 2017 hölls årsstämma i Follicum. Stämman beslutade om styrelseförändringar i enlighet med ovanstående förslag. Därutöver beslutade stämman bland annat om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Stämmokommuniké finns att tillgå på Bolagets och AktieTorgets respektive hemsidor.

Den 8 maj 2017 meddelade Follicum att Bolaget utökar forskningsarbetet till att även omfatta diabetes. Follicum har lämnat in patentansökan som avser substanser modifierade utifrån mänskliga proteiner. Upptäckten gjordes vid prekliniska studier av verkningsmekanismen för befintliga substanser. Studierna visade positiv effekt på frisättning av insulin.

Den 22 juni 2017 meddelade Follicum att datainmatning och bearbetning av resultaten från den kliniska studien pågick och beräknades vara avslutade i början av Q3 2017. Den smärre förseningen beror på operationella aspekter kring mängden data och påverkar inte slutrapporteringen av studien, vilken fortsatt är beräknad att ske enligt plan, efter sommaren.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Den 31 juli 2017 meddelade Follicum att Bolaget erhållit de slutgiltiga resultaten från den avslutade kliniska fas I/IIa-studien. Resultaten efter den tremånadersuppföljningsperiod som följt efter avslutad behandling med FOL-005 visar att hårväxten har återgått till ursprungsnivåerna. Resultaten bekräftar därmed att Follicums läkemedelskandidat FOL-005 stimulerar hårväxt under behandlingsperioden.

VD Jan Alenfall kommenterar
Periodens huvudaktivitet har utgjorts av sammanställning av data från studien för att dels kunna förmedla tremånadersuppföljningen men även därefter kunna slutrapportera studien efter sommaren. I slutet av juli kunde vi rapportera att studien i sin helhet avslutats och att resultaten efter tremånadersuppföljningen visar att säkerhetsprofilen för FOL-005 är mycket god. Det bekräftas efter uppföljningsperioden även att Follicums läkemedelskandidat FOL-005 är väl tolererad och har en behandlingseffekt som stimulerar hårväxt. Cirka 2 % av ökningen av hårväxten kvarstår efter tre månader utan behandling vilket ska jämföras med en ökning om cirka 8 % direkt efter avslutad behandling med FOL-005. Slutresultaten som visar att endast en del av den hårstimulerande effekten kvarstod när deltagarna inte erhöll vår behandling var förväntade. Den kliniska studien har i sin helhet visat att behandling med FOL-005 är säker och ger en god effekt trots att vi inte har utvecklat en slutlig formulering och inte har en färdig dosering.

”Det bekräftas efter uppföljningsperioden även att
Follicums läkemedelskandidat FOL-005 är väl tolererad och har en behandlingseffekt som stimulerar hårväxt.”

Ett spännande besked vi lämnat under kvartalet är att Follicums forskningsarbete nu även omfattar diabetes och att vi lämnat in en patentansökan inom sjukdomsområdet. Att utvidga arbetet till denna indikation var inte något vi initialt planerat, utan ett fynd som gjordes i samband med prekliniska studier för att undersöka verkningsmekanismen för befintliga substanser. Studierna visade positiv effekt på frisättning av insulin. Den patentansökan vi lämnat in avser flera substanser modifierade utifrån mänskliga proteiner. Vi arbetar kontinuerligt vidare med vår patentportfölj – något som är mycket betydelsefullt för att stärka vår position i framtiden. Follicum ingår som tidigare kommunicerat i ett diabetesprojekt tillsammans med ett antal namnkunniga parter, däribland Novo Nordisk, Pfizer och Johnson & Johnson Innovation. Projektet har tilldelats ett anslag om upp till 100 MSEK fördelat över flera år. Även om Follicums del i projektet är begränsad är vi mycket glada att vara en del av denna viktiga forskning och samtidigt är det en tillgång att få arbeta med den här typen av aktörer. Detta samarbete kan förse oss med värdefull kunskap om verkningsmekanismerna och tillgång till nya djurmodeller. Det ger mycket goda möjligheter att knyta viktiga kontakter inom branschen.

”Follicum ingår som tidigare kommunicerat i ett diabetesprojekt
tillsammans med ett antal namnkunniga parter, däribland
Novo Nordisk, Pfizer och Johnson & Johnson Innovation.”

Slutligen kan nämnas att våra studier kring formulering och verkningsmekanism fortlöper enligt plan. Sammantaget ger dessa studier och resultat en god grund för den fortsatta utvecklingen av FOL-005 i nästa steg av produktutvecklingen och framtida kliniska studier.

Jan Alenfall – VD, Follicum AB 

Se hela rapporten

Denna information är sådan information som Follicum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2017.