Idag inleds teckningstiden i Follicum AB:s företrädesemission

21 april, 2016

Idag inleds teckningstiden i Follicum AB:s företrädesemission

Idag, den 21 april 2016, inleds teckningstiden i Follicums företrädesemission av aktier. Även allmänheten ges rätt att teckna i nyemissionen. Teckningstiden löper till och med den 10 maj 2016. Vid fulltecknad nyemission tillförs Follicum cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Follicum har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 11,7 MSEK och garantiteckning om cirka 9,7 MSEK – totalt cirka 21,4 MSEK, motsvarande 71 procent av emissionsvolymen. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns för nedladdning på Follicums (www.follicum.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

VD Jan Alenfall kommenterar
– I och med att vår kliniska studie nu är inledd är det dags att blicka framåt och ta Follicum in i nästa utvecklingsfas. Vi planerar spännande aktiviteter för 2016 och 2017, genom vilka vi bland annat har potential att utveckla bolaget till ett plattformsbolag. Samtidigt som vi planerar för och påbörjar dessa aktiviteter pågår vår kliniska fas I/IIa-studie. Vi genomför nu en nyemission för att finansiera ovanstående aktiviteter samt för att öka förutsättningarna för utlicensiering av FOL-005-projektet.

Nyemission för att utveckla en plattformsteknologi och öka möjligheterna för utlicensiering
Follicum befinner sig i en spännande utvecklingsfas – projektet med bolagets produktkandidat FOL-005 löper enligt kommunicerad plan och inom budgeterade kostnader. För att öka förutsättningarna att skapa mervärde i bolaget och för att möjliggöra att upprätthålla en hög takt i projektet har Follicum – parallellt med pågående studie och utlicensieringsarbete – börjat planera för aktiviteter som kommer att bli viktiga för den fortsatta utvecklingen av projektet. Dessa aktiviteter utgörs av formuleringsarbete, förstärkning av den prekliniska dokumentationen och planering för kliniska fas II-studier. Genom att tillföra Follicum kapital ges bolaget möjlighet att genomföra dessa aktiviteter. Vidare kan bolaget påbörja utveckling av kompletterande produktkandidater vilket ger potential att utveckla en så kallad plattformsteknologi med potential för ytterligare indikationer. De planerade aktiviteterna bedöms väsentligt öka möjligheten till utlicensiering. Mot bakgrund av ovan genomför Follicum nu en företrädesemission som vid fullteckning tillför bolaget cirka 30 MSEK före emissionskostnader.

Erbjudandet i sammandrag

 • Företrädesrätt: Sista dag för handel i Follicums aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 april 2016 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 april 2016. Avstämningsdag var den 15 april 2016. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.
 • Teckningstid: 21 april – 10 maj 2016.
 • Teckningskurs: 5,00 SEK per aktie.
 • Erbjudandets omfattning: Företrädesemissionen omfattar högst 6 001 938 aktier, motsvarande 30 009 690 SEK. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen.
 • Antal aktier innan företrädesemission: 10 003 234 aktier.
 • Värdering: Cirka 50 MSEK (pre-money).
 • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden
  21 april – 6 maj 2016.
 • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den
  21 april 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av maj 2016.
 • Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 11,7 MSEK, motsvarande cirka 39 procent av emissionslikviden och garantiteckning om cirka 9,7 MSEK, motsvarande cirka 32 procent av emissionslikviden. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantiteckning cirka 71 procent av emissionsvolymen.

Prospekt (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.follicum.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Investerarträffar
I samband med företrädesemissionen kommer Follicum att närvara vid ett antal investerarträffar för att informera om bolaget, framtidsplanerna och den aktuella företrädesemissionen. Informationsträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om investerarträffarna vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 0431-47 17 00 eller e-post anmalan@sedermera.se.

 • 21 april 2016 kl. 11.45 – 13.00, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö.
  Anmälan sker till anmalan@sedermera.se
 • 26 april 2016, kl. 17.45 – 19.30, Scandic Hotel Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm.
  Anmälan sker till anmalan@sedermera.se
 • 29 april 2016 kl. 11.45 – 13.00, Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, Göteborg.
  Anmälan sker till anmalan@sedermera.se

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Follicum i samband med företrädesemissionen.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0)431 47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall, VD
Telefon: +46 (0)46 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Öppna Pressmeddelande