Investerare

Investerare

Med FOL-005 har vi tagit fram en läkemedelskandidat som i både prekliniska och kliniska studier visat mycket lovande resultat att reglera hårväxt.

Follicum är ett virtuellt bioteknologi-företag. Vi har sedan starten 2011 arbetat fokuserat för ta fram ett effektivt och säkert läkemedel som kan reglera hårväxt. Med prekliniska och kliniska studier har vi följt planen och Follicum har presenterat resultat i enlighet med de mål vi kommunicerat. Vi har ett brett nätverk av professionella samarbetspartners som är specialister inom sina områden t.ex. produktion, analys och kliniska prövningar. Follicum arbetar med ledande forskargrupper både i Sverige och i andra länder och i vårt vetenskapliga råd ingår välkända och meriterade läkare och forskare.

Klinisk utvecklingsfas för stimulering av hårväxt

Follicums generella mål för utvecklingen av FOL-005 har varit tydliga: Effektiv och säker stimulering av hårväxt för män och kvinnor som lider av alopecia. Bättre effekt för användarna och/eller högre antal som svarar positivt, jämfört med konkurrerande preparat. Follicum har sedan 2016 genomfört två fas II-studier för att studera säkerhet och effekt med FOL-005. Båda studierna har visat mycket god säkerhet och positiva effektdata. Den pågående POC-studien (Proof of Concept) med den topikala formuleringen av FOL-005 på manliga alopeci-patienter kommer att avgöra hur vidare klinisk utveckling kommer att se ut (se vidare FOL-005). Follicums långsiktiga mål är att dokumentera och registrera ett effektivt och säkert läkemedel i en topikal beredningsform som kan säljas globalt.

Marknadspotential

Marknaden för stimulering av hårväxt är omfattande. Ärftligt håravfall står för mer än 95 procent av håravfall hos män – vid 35 års ålder upplever två tredjedelar av amerikanska män märkbart håravfall och i femtioårsåldern uppgår motsvarande siffra till ungefär 85 procent. För cirka 25 procent av de män som lider av håravfall börjar håravfallsprocessen redan i tjugoårsåldern. Även många kvinnor drabbas av håravfall – 40 procent av alla personer som drabbas av håravfall i USA är kvinnor. Behovet av produkter för att hjälpa drabbade är således mycket omfattande. Den globala alopecia marknaden beräknas till 7,3 mdr USD varav läkemedel utgör ca hälften. Den totala alopecia marknaden beräknas öka till 11,8 mdr USD år 2024. Den största enskilda marknaden är USA. Bland befintliga produkter på marknaden för läkemedel mot håravfall, som uppgår till mer än 3 mdr USD, finns bland andra marknadsledande finasteride och minoxidil. Jämfört med befintliga preparat kan Follicums produkt förutom att resultera i en mycket god effekt hos en stor andel av de drabbade, eventuellt också erbjuda andra fördelar som färre biverkningar och enklare administrering till både män och kvinnor – vilket indikerar goda marknadsmöjligheter för Follicum och FOL-005.

Säker och effektiv produkt

Mot bakgrund av de mycket lovande resultaten i de kliniska studierna (fas I/IIa) har FOL-005 en stor marknadspotential eftersom befintliga produkter har begränsad effekt och endast ett begränsat antal patienter svarar på dessa behandlingar. Målet för Follicum är att utveckla ett säkert och effektivt läkemedel utan biverkningar som kan användas av både män och kvinnor och som samtidigt är lätthanterligt och kostnadseffektivt.

Diabetes

Under nyligen genomförda prekliniska försök i laboratoriemiljö med syfte att förstå verkningsmekanismen av FOL-005, har en annan substans, FOL-014, visat sig öka frisättning av insulin vid försök på möss. Resultaten bedöms som mycket intressanta och ytterligare prekliniska försök genomförs tillsammans med forskargrupper vid Lunds universitet. Follicum är vidare en av parterna i ett mycket omfattande forskningsprojekt kring diabetes vid Lunds Universitet, finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning. Forskargruppen vid Lunds universitet har dessutom erhållit ett speciellt anslag om 1 400 tusen DKK från Novo Nordisk Foundation för fortsatt testning och utveckling av FOL-014.

Diabetes är en växande folksjukdom där merparten av fallen (90 procent) uppkommer på grund av vällevnad så som felaktig kost, rökning, alkohol och brist på motion – så kallad diabetes typ 2. Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar antalet personer med diabetes till fler än 420 miljoner i världen. Inom 20 år förväntas patientgruppen som lider av diabetes dessutom ha fördubblats. Till detta kommer ett mörkertal med ännu oupptäckt diabetes.

Bland tillgängliga läkemedel för behandling av diabetes, finns bland andra GLP-1-analoger som väntas öka med mer än 12 procent de kommande tio åren. Den marknadsledande produkten inom denna kategori, Victoza från Novo Nordisk, är inriktad på diabetes typ 2 och är en så kallad Non-Insulin Therapy. Victoza har en marknadsandel på 60 procent inom segmentet och omsatte under 2016 mer än 2,2 mdr USD.

Affärsstrategi

Genom en utlicensiering eller försäljning av projektet till en större aktör under den kliniska prövningsfasen förväntar vi oss att kunna generera avkastning och intäkter till våra ägare och framtida projekt.