Aktiehistorik

Aktiehistorik

Nyemission 2019

På Follicums extrastämma den 10 juni 2019 beslutades att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 3 050 930,52 kronor dels genom nyemission med företrädesrätt av högst 14 060 782 aktier samt dels genom riktad nyemission av högst 11 363 639 aktier. Teckningstiden är 20 juni till 4 juli 2019.

Informationsfolder

Särskild anmälningssedel för teckning av aktier MED stöd av teckningsrätter i Follicum

Anmälningssedel för teckning av aktier UTAN stöd av teckningsrätter i Follicum

Prospekt

Stockpicker-analys: Follicum – med hår på hjärnan

Teckningsoptioner TO 2

Den 21 januari 2019 inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie 2018/2019 (FOLLI TO2) som emitterades i samband med Follicum AB:s företrädesemission 2018. Nyttjandeperioden pågår till och med den 15 februari 2019.

Informationsfolder (2019-01-23)

Anmälningssedel (2019-01-21)

Företrädesemission 2018

Företrädesemission 2016

Tilläggsprospekt med anledning av patentgodkännande i Europa (publicerat 6 maj 2016)

Analys av Follicum på nyemissioner.se (publicerat 3 maj 2016)

Tilläggsprospekt (publicerat 22 april 2016)

Teaser (publicerat 21 april 2016)

Teckningssedel (publicerat 21 april 2016)

Prospekt april 2016 (publicerat 13 april 2016)

Dokument inför Follicums extra bolagsstämma finns tillgängliga på företagets kontor på Scheelevägen 22, Lund. Det går också bra att ladda ner dem från nedanstående länkar:

Teckningsoptioner

Inför nyttjandet av TO 1 (27 oktober – 17 november 2015) publicerades nedanstående information:

Notering på AktieTorget 2014

25 november 2014 är första dagen för handel av Follicums aktier på AktieTorget

Från och med den 25 november 2014 handlas Follicums aktier på AktieTorget.

Follicum fokuserar på utvecklingen av läkemedelskandidaten FOL-005 som i prekliniska studier både stimulerat och hämmat hårväxt effektivt redan vid låga doser. Bolagets målsättning är att generera avkastning och intäkter till andra framtida projekt genom en försäljning eller utlicensiering av FOL-005 efter en framgångsrik fas I/IIa-studie.

Handelsbeteckningen är FOLLI.