Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Med begreppet bolagsstyrning menas vanligtvis de regler och den struktur som byggs upp för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda ett aktiebolag.

Bolagsstyrningen inom Follicum utgår främst från tillämpliga regler i aktiebolagslagen, Follicums bolagsordning, Follicums interna styrdokument och de regler och rekommendationer för bolag vars aktier är noterade på Spotlight samt god sed på aktiemarknaden.