Kallelse till årsstämma

12 maj, 2016

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Follicum AB (publ), 556851-4532, kallas härmed till årsstämma måndagen den 13 juni 2016
kl. 10.00 på Scheelevägen 22 i Lund.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 7 juni 2016, och
  • anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 7 juni 2016 skriftligen till Follicum AB, Scheelevägen 22, 223 63 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-19 21 97 eller per e-post info@follicum.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Öppna Kallelse till årsstämma för full information och dagordning