Idag, den 4 juni 2020, hölls årsstämma i Follicum AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om 34 620 511 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val och arvodering av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet aktieägares förslag att omvälja Lars H. Bruzelius, Gun-Britt Fransson, Anna Hultgårdh Nilsson, Alejandra Mørk, Mats Persson och Carl-Johan Spak som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Gun-Britt Fransson omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med aktieägares förslag att styrelsearvode ska utgå med 160 000 kronor till styrelseordföranden och med 80 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Årsstämman beslutade slutligen i enlighet med styrelsens förslag att omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Anders Brofors Ekblom fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti samt styrelsens ordförande. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för valberedningen som ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens § 1 så att ”firma” ersätts med ”företagsnamn”, §§ 4-5 så att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget ändras, § 9 så att bestämmelsen, med anledning av förväntad kommande lagändring, inte anger vid vilken dag avstämningsdagen ska infalla, samt § 12 med anledning av att lagen som § 12 hänvisar till har ändrat namn.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 33 803 384 stycken, motsvarande cirka 50 procent av nuvarande antal aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Lund den 4 juni 2020

Follicum AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – Vd, Follicum AB
Telefon: 0709 31 51 15
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i flera kiniska prövningar visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande