Den 4 juni 2018, hölls extra bolagstämma i Follicum AB (”Follicum”). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Den extra bolagsstämman beslutade om nyemission av högst 7 030 391 aktier samt att emittera högst 7 030 391 teckningsoptioner av serie 2019 med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen ska genomföras i form av utgivande av s.k. units.

Villkoren för Företrädesemissionen innebär att aktieägarna i Follicum har företrädesrätt att teckna units enligt följande: En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av en (1) ny aktie och en (1) ny teckningsoption av serie 2019.

För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med högst 1 687 293,84 SEK.

Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är torsdagen den 13 juni 2018 och teckningsperioden är från och med den 19 juni 2018 till och med den 3 juli 2018 Teckningskursen per unit är 2,20 SEK, motsvarande en teckningskurs om 2,20 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

En (1) teckningsoption av serie 2019 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Follicum till en teckningskurs om 2,20 SEK och kan äga rum under perioden från och med den 21 januari 2019 till och med den 15 februari 2019.

Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Follicum cirka 15,5 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna emitterade i Företrädesemissionen tillförs Follicum ytterligare cirka 15,5 MSEK före emissionskostnader.

Lund i juni 2018
Follicum AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på AktieTorget 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

Öppna Kommuniké från extrastämman