Frågor och svar

Frågor och svar

Om bolaget

Beskriv Follicum?

Follicum AB är ett publikt bioteknikföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget har visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005 i två nyligen genomförda kliniska prövningar.  Våra diabetespeptider har vidare visat sig öka insulinfrisättningen i prekliniska modeller och vi har valt läkemedelskandidat. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige.

Läs mer: Om Follicum

Vilka leder Follicum?

Tf VD och Finansdirektör Jonas Edelswärd

 

Läs mer: Ledning

Vilka sitter i styrelsen?

Styrelseordförande Gun-Britt Fransson

Styrelseledamöter: Prof Emeritus Lars H Bruzelius, Alejandra Mørk, Carl-Johan Spak

Läs mer: Styrelse

Är Follicum börsnoterat?

Follicum AB är noterat på den svenska marknadsplatsen Spotlight Stockmarket (tidigare AktieTorget) sedan november 2014 och handlas under FOLLI.

Läs mer: Aktieinformation

Vilka områden forskar Follicum inom?

Hårväxt – Vårt mest utvecklade projekt fokuserar på att stimulera hårväxt hos patienter med håravfall (hel eller partiell skallighet). Vår läkemedelskandidat, peptiden FOL-005, har under 2018 genomgått en klinisk fas I/IIa studie i Berlin/Hamburg med mycket positiva resultat. Under 2020 genomförs en andra fas II-studie på skalp med vår nyutvecklade topikala formulering manliga patienter med håravfall.

Läs mer: FOL-005 och stimulering av hårväxt

Diabetes – Vår grundforskning på mänskliga proteiner har fortsatt och under våren 2017 kunde vi redovisa en väsentlig frisättning av insulin från pankreas på möss vid prekliniska försök med en annan peptid, FOL-014. Det grundläggande forskningsarbetet sker genom samarbeten med akademiska grupper på olika universitet.  Vårt främsta samarbete är med Lunds universitet där grundarna av bolaget verkar. För diabetesprojektet sker forskningen i huvudsak genom samarbete med professor Jan Nilssons grupp på Clinical Research Center (CRC) vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö – framför allt inom ramen för ett större statligt anslag från Stiftelsen för Strategisk Forskning inom diabetes. För vidare tillämpningar inom hårväxt och dermatologi samt andra eventuella applikationer, arbetar vi tillsammans med specialiserade samarbetspartners inom respektive område.

I diabetesprojektet har vi i en omfattande urvalsprocess valt den läkemedelskandidat som är mest lovande och som ska tas vidare i utvecklingen, inledningsvis i preklinisk utveckling med ytterligare studier av säkerhet och effekt. Baserat på resultaten från det prekliniska programmet kommer bolaget framöver att planera för att starta en klinisk fas I-studie under 2020. Förutom den valda läkemedelskandidaten har även tre ”follow-up-”kandidater valts ut. Flera av våra peptider uppvisar fina effekter i inledande studier, men peptiderna har sinsemellan lite olika profiler, med effekter på olika typer av diabeteskomplikationer. Detta vill vi parallellt med den prekliniska utvecklingen av den valda läkemedelskandidaten också utvärdera vidare, inte minst för att potentiella partners för projektet har visat intresse för olika typer av komplikationer.

Vi arbetar målinriktat med att identifiera faktorer som kan differentiera oss från konkurrenter inom diabetes
Vår nya peptidklass stimulerar frisättning av insulin och resultaten visar tydligt att den har potential att bli ett värdefullt komplement inom behandling av diabetes. Vid typ 2-diabetes försämras kroppens förmåga att producera insulin gradvis och kroppen får allt svårare att svara med ökad insulinproduktion i tillräcklig mängd när blodsockret stiger efter exempelvis en måltid. Därtill försämras kroppens förmåga att utnyttja insulinet vilket innebär att det behövs en större mängd insulin för att kontrollera blodsockret. Läkemedel som hjälper till att förbättra insulinproduktionen eller på andra sätt sänka blodsockernivån finns redan på marknaden. Trots det har många diabetespatienter problem med att reglera blodsockernivåerna. Stora variationer i blodsockernivån ligger bakom ett antal olika komplikationer i kroppen som diabetespatienter ofta drabbas av, t ex hjärtkärleffekter, fetma, lever- och njurskador. När komplikationer uppstår behövs således andra behandlingar än enbart glukosreglerande läkemedel. Vi har genomfört en mängd prekliniska försök som har visat att Follicums peptider har en insulinfrisättande effekt som är jämförbar, eller till och med bättre än, vissa befintliga diabetespreparat. Dessutom potentieras insulinfrisättningen vid förhöjda glukoskoncentrationer i in vitro-försök, precis det man vill uppnå för patienter som har ett högt blodsocker. Potentialen hos peptiderna har också bekräftats i glukostoleranstester där de har en glukossänkande effekt hos försöksdjur. Experimentella studier visar dessutom att våra nya optimerade peptider har en skyddande och bevarande effekt på betaceller som utsatts för långvarig exponering av höga glukoskoncentrationer.

Hur kommer Follicum att kommersialisera sina läkemedelskandidater?

Follicums främsta intäkter planeras att komma från utlicensiering eller försäljning av hela eller delar av företagets läkemedelsprojekt till läkemedelsföretag och/eller finansiella investerare. Follicum avser inte att etablera en egen försäljningsorganisation för att sälja läkemedel. Tidpunkt för utlicensiering eller försäljning anpassas till varje enskilt projekt, men i de flesta fall kommer det att vara aktuellt först efter att kliniska studier genomförts.

Saknar du någon fråga? Kontakta oss

Våra projekt inom hårväxt

Vad är alopecia eller håravfall?

Människors hårväxt – både för lite eller för mycket hår – har länge varit en viktig social faktor i många kulturer. Miljoner människor, framför allt män, lider av håravfall (alopecia eller i dagligt tal partiell eller total skallighet), vilket ofta orsakar både fysiskt och psykiskt lidande. Det finns tyvärr idag ingen riktigt effektiv behandling på marknaden, de få produkter som finns är inte särskilt effektiva och är dessutom behäftade med vissa biverkningar. Alla preparat kan inte heller användas av kvinnor.

Läs mer: Hårväxt

Vad är hirsutism (oönskad hårväxt)?

Flera miljoner, oftast kvinnor, lider av generande hårväxt (hirsutism). Detta orsakar också både fysiskt och psykiskt lidande. Det finns idag ingen riktigt effektiv behandling och det saknas alltså produkter som både är effektiva och som har få biverkningar.

Läs mer: Hirsutism

Hur fungerar FOL-005?

Vi har med en avancerad teknologi identifierat de receptorer som FOL-005 binder till i mänskliga hårsäckar. Med den nyvunna kunskapen ökar förståelsen för hur substansen kan användas för behandling av håravfall och receptoridentifieringen är därför en viktig milstolpe för den fortsatta utvecklingen av FOL-005. Vi fortsätter att kartlägga verkningsmekanismen och receptorer bl a genom det arbete som den Postdoc utför som LUDC fått finansierat via LUDC-IRC-onsortiet 2019.

Läs mer: Viktiga nya receptorer för Follicums läkemedelskandidat FOL-005 i hårsäcksceller identifierade

Fortsatt utvecklingsarbete med FOL-005?

Bolaget har startat en klinisk fas II-studie där den hårväxtstimulerande effekten av behandling med FOL-005 på skalpen med en topikal formulering studeras.

Hur stor är marknaden?

Partiellt eller totalt håravfall drabbar miljoner människor; oftare män än kvinnor. Marknaden för preparat mot håravfall beräknas uppgå till 7,6 MUSD och prognoser pekar mot en marknad om närmare 12 MUSD år 2024 (Report: Grand View Research: Alopecia Treatment Market 2017).

Vilka är konkurrenterna?

Den substans som återfinns i flertalet läkemedel på marknaden heter minoxidil. Många patienter svarar dock inte på minoxidil och en del får också biverkningar som håravfall, huvudvärk och hudirritation. Det finns alltså ett stort medicinskt behov på marknaden av ett effektivt och säkert läkemedel mot håravfall där flertalet svarar på behandlingen.

Våra projekt inom diabetes

Vad är diabetes?

Diabetes är en folksjukdom som växer snabbt och där merparten av fallen (90 %) orsakas av t ex felaktig kost, rökning, alkohol och brist på motion – så kallad diabetes typ 2.  En mindre del, oftast yngre människor, drabbas av den medfödda, autoimmuna sjukdomen diabetes typ 1. Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar totala antalet personer med diabetes till fler än 420 miljoner i världen. Inom 20 år förväntas patientgruppen som lider av diabetes 2 ha fördubblats. Till detta kommer ett mörkertal med ännu oupptäckt diabetes.

Läs mer: Om diabetes

Follicums studier inom diabetes och FOL-014?

Vår prekliniska forskning i samarbete med professor Anna Hultgårdh Nilsson på BMC vid Lunds universitet och professor Jan Nilsson på CRC vid Lunds universitet har resulterat i flera nya peptider och en läkemedelskandidat. Dessa peptider har visat sig specifikt binda in till bukspottkörteln och ge en markant ökning av insulinfrisättning från celler som isolerats från bukspottskörteln på möss. Ytterligare prekliniska studier inom diabetes pågår för att undersöka andra positiva och differentierande effekter av våra peptider.

Läs mer: FOL-014: Pre-klinisk forskning

Hur stor är marknaden?

Marknaden för diabetes typ 2 utgörs idag av flera olika undergrupper med en global försäljning om mer än 60 BUSD. De viktigaste av dessa är: DPP-4 inhibitorer, GLP-1 receptor agonister, SGLT-2 inhibitorer samt varianter av insulin.

Läs mer: Om diabetes

Fortsatt utvecklingsarbete?

Ytterligare prekliniska studier inom diabetes pågår för att undersöka andra positiva och differentierande effekter av våra diabetes-peptider vidare. Se ovan ”Follicums studier inom diabetes och FOL-014.

Våra patent

Vilka patent har Follicum?

Follicum har dels ett flertal patent beviljade för stimulering av hårväxt samt ej ännu beviljade ansökningar för detta terapiområde. Bolaget har också utestående patentansökningar för diabetes samt den topikala formuleringen för hårväxt.

Läs mer: Patent inom hårväxt. Patent inom diabetes