Pipeline

Pipeline

Follicum har för närvarande två utvecklingsprojekt som båda är baserade på forskning kring mänskliga proteiner. De två läkemedelskandidaterna, FOL-005  och FOL-014 är båda kortare sekvenser av olika protein, sk peptider. Profilen för respektive kandidat beskrivs nedan.

FOL-005 för stimulering av hårväxt

Vår läkemedelskandidat FOL-005 har sitt ursprung i forskning kring det mänskliga proteinet osteopontin. FOL-005 är en kortare sekvens av proteinet, en så kallad peptid.  Sekvensen är delvis modifierad men består av naturligt förekommande aminosyror.

För att ta tillvara potentialen i FOL-005 har Follicum tillsammans med internationella forsknings- och utvecklingspartners utvärderat FOL-005 i flera olika modeller för reglering av hårväxt – både i laboratoriemodeller och på människa. Processen kan kortfattat beskrivas i nedanstående punkter:

  • Studier på levande möss (2012)
  • Studier på mänsklig hud i provrör (2013)
  • Studie på mänsklig hud transplanterad till möss (2015)
  • Toxicitetsstudier tre månader (2016)
  • Klinisk fas I/IIa-studie på lår med injektion på försökspersoner (2016-2017)
  • Utveckling och val av topikal formulering 2018
  • Klinisk fas IIa-studie på skalp med injektion på alopeci-patienter (2018)
  • Klinisk fas IIa-studie med topikal formulering på manliga alopeci-patienter (2020)

Den inledande studien på möss gav vid handen att FOL-005 kraftigt stimulerade hårväxten. Efterföljande laboratorieförsök på mänsklig hud visade emellertid att väsentligt högre doser av FOL-005 hämmade hårväxt. Liknande resultat visades också i den följande studien där mänskliga hudbitar transplanterats på möss.

Som förberedelse för nästa steg, att testa effekten av FOL-005 i en klinisk studie, genomfördes under 2016 bland annat två separata, tremånaders toxicitetsstudier. Båda studierna visade att behandling med FOL-005 under tre månader var säker.

Samtliga djurförsök som utförts åt Follicum har genomförts i enlighet med god forskningsetik.

Under 2016 och fram till mars 2017 genomfördes den första kliniska studien på friska försökspersoner vid Charitesjukhuset i Berlin. Studiens mål var att bekräfta säkerheten av FOL-005 samt förhoppningsvis se en behandlingseffekt på lår hos försökspersonerna. Resultaten från studien, som genomförts på friska frivilliga försökspersoner, visade att behandlingen var säker och att ett stort antal av försökspersonerna fick en ökad hårväxt på lår efter behandling med FOL-005. Vid den näst-lägsta dosen fick 76 procent av de behandlade försökspersonerna en högre hårtäthet. Resultaten visade också att hårväxten vid denna dos stimuleras med cirka 8 procent jämfört med före behandling, en ökning som är statistiskt säkerställd (p=0,0038, ej multiplicitetsjusterat).

Under 2018 genomfördes den andra kliniska studien denna gång på alopeci patienter på skalp vid Charitesjukhuset i Berlin samt bioskin i Hamburg. Studiens mål var att bekräfta säkerheten av FOL-005 samt förhoppningsvis se en behandlingseffekt på skalp hos försökspersonerna. Hårväxten (primär endpoint) ökade i genomsnitt med sju hårstrån per cm2 och var nära att vara statistiskt signifikant jämfört med baseline (p=0.078). Det fanns ingen statistisk signifikans för placebo avseende på behandlingseffekt gentemot baseline. Studien var designad att mäta effekten efter behandlingen gentemot baseline (individuella utgångsvärdet vid studiestart) och ej i jämförelse med placebo. En tydlig positiv effekt visades också på antal hår i tillväxtfas, vilket är en annan mycket betydelsefull parameter för hårväxt. Vid högsta dosen konstaterades en markant ökning om 11% (median) av antalet hårsäckar i tillväxt. Dessutom ökade förhållandet mellan antalet hår i tillväxtfas och antalet hår i vilofas med 18% (median) medan motsvarande siffra för placebo var minus 16% (median). Den tydliga ökningen förstärker de övriga resultaten som sammantaget pekar på att FOL-005 är en lovande behandling av alopeci (håravfall) men att dosen och behandlingslängden troligen behöver optimeras för att erhålla maximal effekt. För placebo gick merparten av de sekundära parametrarna i motsatt riktning, dvs mot försämrad hårväxt. Företaget förbereder en klinisk effektstudie med en topikal formulering av FOL-005 där dos, doseringsfrekvens och behandlingstid ska optimeras. Parallellt kommer företaget att fokusera på att hitta en lämplig utvecklingspartner för FOL-005.

Parallellt med den kliniska utvecklingen av FOL-005 pågår också en utredning av verkningsmekanismen där de första delarna konfirmerats. Kunskap om verkningsmekanismen ger värdefull information om vilka prekliniska modeller vi ska använda i vår hårforskning. Med djupare kunskap om denna kan vi även fokuserat arbeta med att ta fram nya kandidater för olika typer av håravfall och också lämpliga kandidater för att minska hårväxten.

Ny peptidklass för behandling av diabetes

Vår nya peptidklass stimulerar frisättning av insulin och har potential att bli ett värdefullt komplement inom behandling av diabetes. Vi har under det senaste året genomfört en mängd prekliniska försök som har visat att Follicums peptider har insulinfrisättande effekt som är jämförbar, eller till och med bättre än, vissa befintliga diabetespreparat. Dessutom potentieras insulinfrisättningen med ökande glukoskoncentration i in vitro-försök. Potentialen hos peptiderna har också bekräftats i glukostoleranstester där de har en glukossänkande effekt hos försöksdjur. Diabetesmarknaden är mycket stor och konkurrensintensiv. Vi arbetar därför målinriktat med att identifiera faktorer som kan differentiera oss från konkurrenter och innebära ett tidigt partnerskap.

Under hösten 2018 har vi förstärkt vårt diabetespatent och skickade in en uppdaterad ansökan till patentmyndigheterna i början av november månad. Det prekliniska arbetet genomförs framför allt i samarbete med Follicums forskarnätverk vid Lunds universitet.

De prekliniska resultaten visar också på peptidernas kapacitet att fördröja insjuknandet i Typ 1-diabetes i en djurmodell. Resultaten tydliggör dessutom att peptiden letar sig till, och stannar i, bukspottskörteln vilket är fördelaktigt för ett insulinreglerande preparat eftersom bukspottskörteln är kroppens centrum för insulinproduktion.

Follicum valde en läkemedelskandidat under början av 2019 och vår målsättning är att avancera det prekliniska arbetet för att därefter starta en fas I-studie. Målet är att driva fram ett projekt inom diabetes som är attraktivt för globala partners.

Deltagande i internationellt diabetesprojekt
Follicum ingår sedan 2017 i ett omfattande diabetesprojekt som leds från Lunds Universitet och vars arbete finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning. Detta projekt genomförs i samarbete med Lunds Universitet. Utöver Follicum ingår Skandinaviens största bolag Novo Nordisk, Johnson & Johnson Innovation, Probi, CardioVax, Region Skåne/Skånes Universitetssjukhus samt världens tredje största läkemedelsbolag Pfizer i projektet. Detta ger oss värdefulla kontakter och möjligheter till nätverkande på internationell toppnivå. Vi är också mycket glada att Novo Nordisk Foundation tilldelat Professor Jan Nilssons forskargrupp på Clinical Research Center vid Lunds Universitet totalt 1 400 000 DKK under 2017/18 för att utföra prekliniska diabetesstudier med Follicums peptider.

I början av 2019 anställde Follicum två disputerade forskare för att etablera ett in-houselaboratorium för in vitro-studier av Follicums peptider och effekterna på diabetes och dess komplikationer.

LUDC har fått en postdoktortjänst som studerar Mode of Action för våra diabetes-peptider. Dr Chrysostomi Gialeli är det senaste resurstillskottet i Follicum i form av en postdoktortjänst med syfte att stärka forskningen kring potentialen av Follicums peptider för framtida diabetesbehandling.