Follicum har nu avslutat en viktig preklinisk studie på human hud som transplanterats till SCID-möss*.  Resultaten är helt i linje med de fynd som tidigare kommunicerats i korttidsstudier på mänskliga hudbitar. Resultaten visar att Follicums läkemedelskandidat FOL-005 kraftigt hämmar hårtillväxt.

* möss med nedsatt immunförsvar där den mänskliga huden kan överleva och växa fast.

Follicum kan nu rapportera att den långsiktiga undersökningen i möss med transplanterad mänsklig vävnad (xenotransplantation), vilken inleddes under hösten 2014, har avslutats. Genom xenotransplantation förlängs vävnadens överlevnad och effekterna i både övergångsfas och växtfas kan studeras längre än vad som är möjligt i provrör. Genom studien, som omfattade tre månaders behandling, har visuell besiktning av huden gjorts. Resultaten stödjer tidigare rapporterade fynd i mänsklig vävnad, som visat att FOL-005 hämmar hårtillväxt även under kortare behandling.

Utöver genomförd visuell analys kommer ytterligare data från studien att erhållas i samband med de djupgående observationer av vävnaden som nu genomförs. Dessa data beräknas vara fastställda under sommaren 2015.

VD Jan Alenfall kommenterar
– Detta är en viktig pusselbit i vår förståelse för hur vår substans fungerar på mänsklig vävnad under förhållandevis lång tid. Resultaten visar på en kraftig hämning av hårtillväxt, vilket även de korta studierna på human hud visar tydligt. Med denna långtidsstudie på mänsklig vävnad kan vi nu börja arbetet med att förbereda den kliniska studien. Resultaten stärker ytterligare vår tro på FOL-005 inför de kliniska studierna. Inga negativa reaktioner har påvisats under denna behandling och tillsammans med de toxikologiska studierna blir detta ett viktigt underlag för vår kommande ansökan om tillstånd för en klinisk prövning.

Professor Amos Gilhar, Skin Research Laboratory, Technion, Israel Institute of Technology, kommenterar
– Den studie som utförts i vårt laboratorium för att undersöka effekten av FOL-005 på mänsklig hud som transplanterats på SCID-möss visade en stark hårväxthämmande effekt. Resultaten är härutöver glädjande då de visar på FOL-005:s förmåga att kraftigt blockera effekten av Minoxil, ett erkänt läkemedel som stimulerar hårtillväxt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 -19 21 97
E-post: info@follicum.com