EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

I enlighet med tidigare kommunikation är torsdagen den 4 juli 2019 sista dagen för teckning i Follicum AB (publ) (”Follicum” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Sista dag för handel med teckningsrätter är den 2 juli 2019. Aktieägare med aktiedepå bör kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa använder sig av ett tidigare slutdatum för teckning.

Vid den extra bolagsstämman i Follicum den 10 juni 2019 godkändes styrelsens beslut från den 23 maj 2019 om att genomföra en kapitalanskaffning om totalt cirka 56 MSEK fördelat på en riktad nyemission om 25 MSEK samt en företrädesemission om cirka 31 MSEK, före emissionskostnader.

Den riktade nyemissionen om 25 MSEK motsvarande 11 363 639 aktier, emitteras till kursen 2,20 SEK per aktie. Bolaget har erhållit bindande teckningsåtaganden i den riktade emissionen från Recipharm Venture Fund (8 MSEK), Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande (5 MSEK), Nordic Cross Small Cap Edge (3 MSEK), Brushamn Invest AB (4 MSEK), Tibia Konsult AB (3 MSEK) och Hans Isoz (2 MSEK).

Innehav av tre (3) aktier på avstämningsdagen den 17 juni 2019 berättigade till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 2,20 SEK. Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och toppgarantiåtaganden om totalt cirka 20 MSEK, motsvarande 64 procent av företrädesemissionen. Vid full teckning av företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 31 MSEK före emissionskostnader.

Fullständiga villkor och anvisningar samt övrig information om Bolaget framgår av det prospekt som upprättats i samband med företrädesemissionen. Prospekt, informationsfolder och anmälningssedel finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.follicum.se) och på Arctic Securities AS, filial Sveriges hemsida (www.arctic.com/secse).

Finansiell rådgivare
Finansiell rådgivare till Follicum i samband med Företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige som även agerar emissionsinstitut. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Lindahl.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Follicum. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Follicum kommer endast att ske genom det prospekt som Follicum har offentliggjort. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Follicum för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Follicum och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “planeras”, “uppskattas”, “kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Om Follicum AB (publ)
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande