Follicum kunde i februari 2015 meddela att bolaget avslutat två mindre toxstudier med positiva resultat. Bolaget har nu startat två omfattande toxstudier som beräknas vara avslutade i augusti 2015.

Follicum fullföljer planen att starta stora toxstudier under 2015, vilka är nödvändiga för att få påbörja kliniska studier. Myndigheterna (nationellt läkemedelsverk och etisk kommitté) kräver att stora toxstudier genomförs innan godkännande av start av kliniska studier kan erhållas. Dessutom granskas de prekliniska resultaten noggrant.

Slutförande av de långsiktiga undersökningarna är väsentligt för att få tillstånd till lång behandlingstid i Follicums planerade kliniska studie. För att påverka hårtillväxt krävs oftast flera veckors behandling och med dessa nya toxstudier bygger bolaget en vetenskaplig grund för detta, vilken är nödvändig inför en klinisk studie.

VD Jan Alenfall kommenterar
– Då utfallet av de mindre toxstudierna var positivt och visar att FOL-005 inte ger upphov till några negativa effekter eller skador vid administrationsställen har vi startat de mer omfattande, långa toxstudierna enligt plan. Vi beräknar att kunna avsluta de stora toxstudierna enligt plan, i augusti 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 -19 21 97
E-post: info@follicum.com